Brak dostępu do Internetu

Uwaga: Jeśli w sieci nie ma routera Wireless MAXg Router, z którym nawiązywane jest połączenie, więcej informacji na temat połączeń internetowych można znaleźć w dokumentacji routera bezprzewodowego punktu dostępu.

Połączenie komputera z Internetem wymaga współdziałania szeregu urządzeń.

 1. Komputer łączy się z routerem Wireless MAXg Router przez połączenie przewodowe lub bezprzewodowe.
 2. Router Wireless MAXg Router łączy się z szerokopasmowym modemem DSL/kablowym przez kabel Ethernet.
 3. Modem kablowy/DSL łączy się z dostawcą usług internetowych przez sieć telewizji kablowej lub sieć telefoniczną.

Pierwszym krokiem do rozwiązania tego problemu jest ustalenie jego przyczyny. Jest wiele miejsc, w których połączenie między komputerem a Internetem mogło ulec awarii.

Najpierw przyjrzyj się wskaźnikom poszczególnych urządzeń. Jeśli któreś z tych urządzeń sygnalizuje problem, jest to dobra wskazówka, od czego należy zacząć rozwiązywanie problemów.

 1. Jeśli komputer łączy się z routerem bezprzewodowo, to czy narzędzie połączenia bezprzewodowego sygnalizuje, że jest dobra komunikacja z routerem?
 2. Jeśli komputer nie może komunikować się z routerem, nie ma dostępu do Internetu.

 3. Czy w routerze Wireless MAXg Router świecą diody LED zasilania, komunikacji bezprzewodowej i Internetu?
 4. Jeśli router jest wyłączony, komunikacja bezprzewodowa nie działa lub nie ma połączenia z Internetem (przez modem kablowy/DSL), komputer także nie będzie miał dostępu do Internetu.

 5. Czy diody zasilania i stanu modemu kablowego/DSL sygnalizują, że jest połączenie? (Informacje na temat wskaźników stanu można znaleźć w dokumentacji modemu).
 6. Jeśli modem jest wyłączony lub nie może komunikować się z dostawcą usług internetowych, router nie będzie w stanie uzyskać dostępu do Internetu.

Przyjrzyjmy się teraz po kolei poszczególnym urządzeniom i ustalmy, które nie łączy się prawidłowo.

Krok 1: Czy komputer może połączyć się z routerem Wireless MAXg Router?

Jeśli korzystasz z połączenia przewodowego:

Jeśli korzystasz z połączenia przewodowego między komputerem a routerem Wireless MAXg Router, upewnij się, że kabel Ethernet jest podłączony do portu LAN komputera i portu LAN routera oraz że odpowiednie diody świecą.

Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego:

Jeśli masz połączenie bezprzewodowe z routerem Wireless MAXg Router, to czy narzędzie połączenia bezprzewodowego zgłasza udane połączenie z routerem?

Jeśli narzędzie połączenia bezprzewodowego zgłasza udane połączenie bezprzewodowe, istnieje możliwość, że komputer połączył się z innym znajdującym się w pobliżu routerem. Korzystając z narzędzia połączenia bezprzewodowego, można sprawdzić nazwę sieciową (SSID) routera, z którym masz połączenie. Jeśli jest to niewłaściwy router, możesz za pomocą narzędzia połączenia bezprzewodowego zmusić komputer, aby połączył się z odpowiednim routerem. (Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji karty sieci bezprzewodowej).

Jeśli nie masz połączenia z routerem Wireless MAXg Router, możesz wypróbować następujące rozwiązania:

 1. Upewnij się, że komputer jest wystarczająco blisko routera, aby odbierać sygnały oraz że nic nie zakłóca sygnału, jak np. kuchenka mikrofalowa lub betonowa ściana.
 2. Jeśli router rozgłasza swoją nazwę sieciową, można go wyszukać za pomocą narzędzia połączenia bezprzewodowego w komputerze (są to „Informacje o lokalizacji”). Jeśli narzędzie nie jest w stanie wykryć routera, może to oznaczać, że problem dotyczy sygnału.

 3. Upewnij się, że narzędzie połączenia bezprzewodowego korzysta z poprawnych ustawień zabezpieczeń i nazwy sieci dla routera.

  Takie ustawienia jak nazwa sieci, metoda zabezpieczeń (WPA, WEP itp.) oraz klucze zabezpieczeń muszą być takie same w routerze i komputerze. Jeśli router używa szyfrowania WPA, wszystkie karty sieci bezprzewodowej muszą obsługiwać szyfrowanie WPA. Jeśli karta bezprzewodowa PC, PCI lub USB nie obsługuje szyfrowania WPA, nie może komunikować się z routerem Wireless MAXg Router. Należy wtedy użyć szyfrowania WEP. Więcej informacji o tym, jak zmienić ustawienia zabezpieczeń, znajduje się w części Konfiguracja niniejszego podręcznika użytkownika.
 4. Jeśli zostało włączone filtrowanie adresów MAC, to czy dany komputer może łączyć się z routerem?
 5. Należy pamiętać, że filtrowanie MAC odnosi się do konkretnych kart bezprzewodowych. Jeśli używane jest filtrowania MAC, to zmieniając kartę bezprzewodową, trzeba dodać adres MAC nowej karty do routera.

Oczywiście sprawdzenie niektórych z tych rzeczy wymaga uzyskania dostępu do routera Wireless MAXg Router. Zostanie to omówione w następnym kroku.

Jeśli nic z tego nie pomoże, możesz spróbować połączyć port LAN komputera z portem LAN routera kablem Ethernet, aby sprawdzić, czy przyczyną problemu nie jest połączenie bezprzewodowe (należy się przy tym upewnić, że świecą diody LAN odpowiedniego portu LAN). Jeśli okaże się, że połączenie przewodowe działa, prawie na pewno problem dotyczy połączenia bezprzewodowego komputera z routerem. Należy wtedy ponownie wykonać poprzednie kroki.

Krok 2: Czy router Wireless MAXg Router odpowiada na żądania?

Jeśli masz połączenie przewodowe lub bezprzewodowe z routerem Wireless MAXg Router, otwórz w przeglądarce internetowej adres routera: http://192.168.2.1 (jeśli adres IP routera w sieci LAN został zmodyfikowany, należy wpisać ten nowy adres).

Jeśli interfejs sieciowy routera Wireless MAXg Router nie zostanie wyświetlony, być może komputer musi ponownie nawiązać połączenie z routerem:

 1. Zwolnij i odnów połączenie sieciowe komputera.
 2. W systemie Windows XP, 2000 i NT:
  Naciśnij przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom.
  Napisz polecenie cmd i naciśnij klawisz ENTER.
  Napisz polecenie ipconfig /release i naciśnij klawisz ENTER.
  Napisz polecenie ipconfig /renew i naciśnij klawisz ENTER.
  Napisz polecenie exit i naciśnij klawisz ENTER.

  W systemie Windows Me, 98 i 95:
  Naciśnij przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom.
  Wprowadź polecenie winipcfg i naciśnij klawisz ENTER.
  Naciśnij przycisk Zwolnij.
  Naciśnij przycisk Odnów.
  Zamknij aplikację.

  Komputer powinien uzyskać od routera adres IP (np. 192.168.2.5).

 3. Spróbuj połączyć się z adresem internetowym routera http://192.168.2.1

Jeśli interfejs sieciowy routera Wireless MAXg Router nie zostanie wyświetlony, być może router wymaga ponownego uruchomienia:

 1. Za pomocą cienkiego przedmiotu, jak np. spinacz do papieru, naciśnij na chwilę przycisk RESET z tyłu routera. Przytrzymaj go przez 1–2 sekundy, aby zresetować router. Przytrzymanie przycisku RESET przez więcej niż pięć sekund spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych routera.
 2. Poczekaj około 30 sekund.
 3. Zwolnij i odnów połączenie sieciowe komputera. (Szczegółowe instrukcje podano powyżej).
 4. Spróbuj połączyć się z adresem internetowym routera http://192.168.2.1

Jeśli wciąż nie możesz się połączyć z routerem Wireless MAXg Router, być może trzeba przywrócić jego domyślne ustawienia fabryczne. (Należy pamiętać, że spowoduje to utratę wszystkich niestandardowych ustawień routera i konieczność skonfigurowania go ponownie, jakby był instalowany po raz pierwszy. Ewentualnie ustawienia te można odtworzyć, jeśli wykonano ich kopię zapasową).

 1. Za pomocą cienkiego przedmiotu, jak np. spinacz do papieru, naciśnij przycisk RESET z tyłu routera na przynajmniej 5 sekund.
 2. Poczekaj około 30 sekund.
 3. Spróbuj połączyć się z adresem internetowym routera http://192.168.2.1

Jeśli interfejs sieciowy routera Wireless MAXg Router nie zostanie wyświetlony, może to oznaczać, że router się zepsuł. Należy się wtedy skontaktować z działem obsługi klientów U.S. Robotics.

Jeśli interfejs sieciowy routera Wireless MAXg Router zostanie wyświetlony, problem może dotyczyć połączenia z modemem kablowym/DSL.

Krok 3: Czy router Wireless MAXg Router może się połączyć z modemem kablowym/DSL?

Mając już dostęp do interfejsu sieciowego routera Wireless MAXg Router, można wejść na stronę Status (Stan).

Na początku tej strony powinien znajdować się komunikat wskazujący, czy router jest połączony z Internetem.

Zdjęcie ekranu strony Status routera mającego połączenie z Internetem

Przykładowe zdjęcie ekranu, gdy router jest połączony z Internetem:


Zdjęcie ekranu strony Status routera bez połączenia z Internetem

Przykładowe zdjęcie ekranu, gdy router nie jest połączony z Internetem:


Komunikat ten można także potwierdzić, sprawdzając w sekcji WAN na stronie Status, czy router ma adres IP sieci WAN (np. 235.42.181.5). Ten adres IP wskazuje, czy router ma połączenie z modemem kablowym/DSL.

Jeśli router nie ma adresu IP sieci WAN, przejdź na stronę Internet routera i skonfiguruj na niej połączenie internetowe routera. (W przypadku modemu DSL może być konieczne wprowadzenie informacji dotyczących logowania podanych przez dostawcę usług internetowych).

Jeśli router Wireless MAXg Router wciąż nie jest w stanie uzyskać adresu IP sieci WAN, problem dotyczy prawdopodobnie modemu kablowego/DSL lub usługodawcy internetowego.

Krok 4: Czy modem kablowy/DSL może się połączyć z dostawcą usług internetowych?

Jeśli komputer ma połączenie z routerem Wireless MAXg Router i połączenie internetowe routera jest poprawnie skonfigurowane, a mimo to router nie może połączyć się z Internetem, to możliwe, że modem kablowy/DSL utracił połączenie lub nie działa prawidłowo albo wystąpiła awaria u dostawcy usług internetowych.

 1. Upewnij się, że port WAN routera jest połączony kablem Ethernet z portem Ethernet modemu kablowego/DSL oraz że świecą odpowiednie diody.
 2. Upewnij się, że modem kablowy/DSL jest podłączony do gniazda ściennego. (Modem kablowy powinien być podłączony kablem koncentrycznym, a modem DSL kablem RJ-11).
 3. Uruchom ponownie modem kablowy/DSL. (Jeśli modem nie zawiera włącznika zasilania lub przycisku resetowania, należy odłączyć zasilanie modemu i podłączyć je ponownie. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji modemu).
 4. Gdy modem kablowy/DSL zostanie uruchomiony ponownie i połączy się z dostawcą usług internetowych, kliknij przycisk Reboot (Uruchom ponownie) na stronie Device (Urządzenie) routera.
 5. Zdjęcie ekranu strony Status routera z przyciskiem Renew

Jeśli router Wireless MAXg Router sygnalizuje teraz, że ma połączenie z Internetem i adres IP sieci WAN, spróbuj uzyskać dostęp do Internetu. Jeśli wciąż nie jesteś w stanie uzyskać dostępu do Internetu, zacznij tę procedurę od nowa, aby ustalić nowy punkt awarii. (Możliwe, że należy ponownie nawiązać połączenie bezprzewodowe).

Jeśli router Wireless MAXg Router wciąż nie ma adresu IP sieci WAN, problem może dotyczyć modemu kablowego/DSL lub dostawcy usług internetowych. Skontaktuj się z działem obsługi klientów dostawcy usług internetowych.

Powrót do strony rozwiązywania problemów