Nie można ustanowić bezprzewodowego połączenia z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź, czy używasz tego samego identyfikatora SSID oraz ustawień bezpieczeństwa, co router Wireless MAXg Router i punkt dostępu. Wykonaj następujące czynności w celu sprawdzenia i, jeśli to konieczne, zaktualizowania ustawień:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu na pasku zadań i wybierz polecenie Open Utility (Otwórz program) lub kliknij raz lewym przyciskiem myszy ikonę programu, a następnie kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane).
  2. Na karcie Wireless Networks (Sieci bezprzewodowe) przejrzyj listę dostępnych sieci bezprzewodowych i znajdź właściwą. Jeśli właściwe urządzenie nie jest widoczne, kliknij przycisk Refresh (Odśwież), aby zaktualizować listę. Po znalezieniu właściwego urządzenia zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Configure (Konfiguruj). Jeśli właściwe urządzenie nadal nie jest widoczne, kliknij przycisk Add (Dodaj) w sekcji Preferred networks (Sieci preferowane) i ręcznie wprowadź odpowiednie informacje, aby utworzyć pozycję.
  3. Po wyświetleniu okna Properties (Właściwości) sprawdź i, jeśli to konieczne, zaktualizuj odpowiednie informacje o połączeniu i zabezpieczeniach urządzenia sieci bezprzewodowej. Upewnij się, że nie zostało zaznaczone pole wyboru obok opcji This is a computer-to-computer (ad hoc) network (To jest sieć typu komputer-komputerem (ad hoc)). Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
  4. Na ekranie głównym kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby ustanowić połączenie.

 

Powrót do strony rozwiązywania problemów