Nelze komunikovat se zařízením pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender.

Možné řešení:

Ujistěte se, že všechny bezdrátové karty PC, adaptéry PCI a adaptéry USB jsou nastaveny na režim Infrastructure (Infrasruktura). Zkontrolujte, zda používáte stejné hodnoty Network name (Název sítě) (SSID) a Security (Zabezpečení) jako zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender. Další informace o tom, jak lze tato nastavení změnit, naleznete v dokumentaci k bezdrátové kartě PC, adaptéru PCI nebo adaptéru USB.

Možné řešení:

Je možné, že zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender neodpovídá. Zkuste odpojit a znovu zapojit zdroj napětí a restartujte zařízení pro rozšíření dosahu.

Možné řešení:

Zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender pravděpodobně nepřijalo platnou adresu IP vaší sítě. Pokud je adresa IP nastavena na možnost Dynamic, ujistěte se, že je zařízení pro rozšíření dosahu připojeno k síťovému zařízení, které podporuje DHCP. Pokud není připojeno k síťovému zařízení se zapnutou podporou DHCP, zařízení pro rozšíření dosahu nepřijme adresu IP a vy se k němu nebudete moci připojit. Pokud používáte statickou adresu IP, zkontrolujte, zda se adresa IP nachází ve stejné podsíti jako adresa IP vašeho počítače. Další informace o změně adresy IP naleznete v části LAN v kapitole Webové uživatelské rozhraní této příručky.

Možné řešení:

Je možné, že zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender neodpovídá. Zkuste znovu aktivovat výchozí nastavení výrobce zarízení pro rozšírení dosahu obnovením Range Extender Pokud obnovíte výchozí nastavení výrobce, budou ztracena veškerá uživatelská nastavení zařízení pro rozšíření dosahu Range Extender. Stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu pěti až deseti sekund. Jestliže jste provedli změny nastavení, budete je muset provést znovu nebo je obnovit ze záložního souboru, pokud jste jej vytvořili.

Návrat na stránku Řešení problémů