Ordliste

asynkron overføring (asynchronous transmission)
Dataoverføring der lengden på perioden mellom overførte tegn kan variere. Fordi tiden som går mellom tegnene som overføres, ikke er lik, må mottakermodemet få signal om når databitene i et tegn starter, og når de slutter. Til det legges det til start- og stoppbiter i alle tegnene.

automatisk oppringing (autodial)
En prosess som lar modemet slå nummeret for deg. Oppringingen startes ved at det sendes en ATDT-kommando (ringetone) eller ATDP-kommando (ringepuls) etterfulgt av nummeret som skal slås. Automatisk oppringing brukes til å slå vanlige telefonnumre (tale). Se kommando Dn.

autosvar (auto answer)
Med denne innstillingen kan modemet svare på anrop til telefonlinjen når det oppfatter et bestemt antall ringetoner. Se S-register S0 i delen Tekniske opplysninger.

avlesingsfase (detect phase)
Det første trinnet som utføres av feilkontrollprotokollen ITU-T V.42 for å finne ut om begge modemene som skal kobles sammen, har V.42-funksjonalitet.

avsendermodus (originate mode)
Modusen som brukes av modemet når du starter en utgående samtale til et målmodem. Overførings-/mottaksfrekvensene er de motsatte av det oppringte modemet, som er i svarmodus.

baudhastighet (baud rate)
Et uttrykk som brukes til å måle hastigheten på en asynkron overføring fra ett punkt til et annet. Selv om det teknisk sett ikke er helt nøyaktig, brukes baudhastighet ofte i betydningen bithastighet.

bærebølge (carrier)
En tone som angir en forbindelse modemet kan endre for å sende og motta data via telefonlinjer.

binært siffer (binary digit)
En 0 eller 1, som brukes i det binære tallsystemet. Null og én brukes fordi datamaskinen kan gjenkjenne én av to tilstander: AV eller PÅ. Kortformen for binært siffer er bit (binary digit).

biter per sekund (bps)
Angir hvor mange biter per sekund som overføres. Tusenvis av biter per sekund uttrykkes som kilobiter per sekund, eller kbps.

buffer (buffer)
Et minneområde som er satt av til å midlertidig lagre data fra operasjoner med inndata og utdata. Et eksempel kan være modemets kommandobuffer.

bithastighet (bit rate)
Bithastigheten viser til antallet binære siffer, eller biter, som overføres per sekund (bps). Det kalles også overføringshastighet. Kommunikasjonskanaler for modemer som bruker telefonlinjer, settes opp med faste bithastigheter – vanligvis 2 400, 4 800, 9 600, 14 400, 28 800 og høyere.

byte (byte)
En gruppe binære siffer (biter) som lagres og behandles som en enhet. I brukerdokumentasjon blir en byte ofte beskrevet som en enhet med 8 biter eller tegn. En kilobyte (kB) er det samme som 1 024 byte eller tegn, mens 640 kB står for 655 360 byte eller tegn.

datakatalog (dictionary)
Uttrykk som brukes om komprimeringskodene som bygges av datakomprimeringsalgoritmen V.42 bis.

datakommunikasjon (data communications)
En type kommunikasjon som lar datamaskiner utveksle data ved hjelp av et elektronisk medium.

datakomprimeringstabell (data compression table)
Tabell som inneholder de verdiene som tilordnes de enkelte tegnene i løpet av en samtale med MNP5-datakomprimering. Standardverdiene i tabellen blir kontinuerlig forandret og opprettet under hver enkelt samtale. Jo lengre tabellen er, desto mer effektiv overføring kan man oppnå.

datamodus (data mode)
Modus som lar faksmodemer sende og motta datafiler. Standardmodemer uten faksfunksjon er alltid i datamodus.

DCE (DCE)
Datakommunikasjonsutstyr (Data Communications Equipment, eller Circuit-Terminating Equipment) er utstyr som f.eks. modemer som kan opprette og kontrollere dataforbindelser via telefonnettverket.

digital loopback (digital loopback)
En test som kontrollerer modemets RS-232-grensesnitt og kabelen som kobler sammen terminalen (datamaskinen) og modemet. Modemet mottar data (i form av digitale signaler) fra datamaskinen eller terminalen, og sender dataene umiddelbart til skjermen for bekreftelse.

digitale signaler (digital signals)
Signaler som er diskrete og ensartede. I denne håndboken viser uttrykket til de binære sifrene 0 og 1. Digitale signaler er motstykket til analoge signaler.

DTE (DTE)
Dataterminalutstyr (Data Terminal, eller Terminating, Equipment) er datamaskiner som genererer eller representerer dataenes endelige mål.

ekstern digital loopback (remote digital loopback)
Test som kontrollerer telefonforbindelsen og det andre modemets sender og mottaker.

Electronic Industries Association (EIA)
Denne bransjeorganisasjonen er en gruppe som definerer elektroniske standarder i USA.

faksmodus (fax mode)
Modusen som lar faksmodemer sende og motta filer i faksformat. Se definisjonene for V.17, V.27ter og V.29.

fallback og fall forward (online fall back / fall forward)
Funksjon som lar modemer med høy hastighet og feilkontroll overvåke linjekvaliteten og falle tilbake til neste, lavere hastighet på en definert skala hvis linjekvaliteten blir dårligere. Etter hvert som kvaliteten på linjen blir bedre, vil modemet gå tilbake til den neste, høyere hastigheten.

feilkontroll (error control)
Forskjellige teknikker som kontrollerer påliteligheten til tegn (paritet) eller datablokker. Feilkontrollprotokollene V.42 og MNP bruker feilsøking (syklisk redundanskontroll, CRC) og overføring på nytt av ødelagte rammer (ARQ).

fjernekko (remote echo)
En kopi av dataene som mottas av det eksterne systemet, returneres til sendersystemet og vises på skjermen. Fjernekko er en funksjon som tilhører det eksterne systemet (det som modemet kobler seg til).

flytkontroll (flow control)
En mekanisme som kompenserer for ulikeheter i dataflyten inn i og ut av modemer eller andre enheter. Se kommandoene &Hn, &In og &Rn.

halv toveisoverføring (half duplex)
Disse signalene flyter i begge retninger, men bare i én retning om gangen. I kommunikasjon med datamaskiner kan uttrykket vise til aktivering av det lokale ekkoet ved oppkobling, som får modemet til å sende en kopi av de overførte dataene til skjermen på senderdatamaskinen.

Hz
Hertz er en målenhet for frekvens som brukes internasjonalt til å angi sykluser per sekund.

ikke-flyktig minne (nonvolatile memory, NVRAM)
Internminne som kan programmeres av brukeren. Dataene beholdes også når strømmen slås av. På enkelte modemer inneholder modemet fire lagrede telefonnumre samt modeminnstillingene.

internminne, RAM
Internminnet, eller RAM (Random Acceess Memory), er det minnet som er til disposisjon når modemet er slått på, men når strømmen slås av, slettes alle data fra minnet. Modemets minne inneholder gjeldende driftsinnstillinger, en flytkontrollbuffer og en kommandobuffer.

ITU-T
En internasjonal organisasjon som definerer standarder for telegraf- og telefonutstyr. Bell 212A-standarden for 1 200 bps-kommunikasjon i Nord-Amerika følges f.eks. internasjonalt som ITU-T V.22. For 2 400 bps-kommunikasjon følger de fleste amerikanske produsenter V.22 bis.

LAPM (LAPM)
Tilkoblingsprosedyre for modem (Link Access Procedure for Modems) er en feilkontrollprotokoll som er definert i ITU-T anbefaling V.42. På samme måte som MNP-protokollene bruker LAPM syklisk redundanskontroll (CRC) og overføring på nytt av ødelagte data (ARQ) til å sikre pålitelige dataoverføringer.

klasse 1 og 2.0 (Class 1 and 2.0)
Internasjonale standarder som brukes mellom faksmodemer og brukerprogrammer for faksing til å sende og motta fakser.

leseminne, ROM
Leseminnet, eller ROM (Read Only Memory), er et fast minne som ikke kan programmeres av brukeren.

lokalt ekko (local echo)
Modemfunksjon som lar modemet vise tastaturkommandoer og overførte data på skjermen. Se kommando En.

MNP
Nettverksprotokollen Microcom Networking Protocol er en feilkontrollprotokoll som er utviklet av Microcom, Inc., og som nå brukes fritt. Det finnes flere ulike MNP-protokoller, men de mest vanlige sikrer feilfri overføring ved hjelp av feilsøking (syklisk redundanskontroll, CRC) og overføring på nytt av rammer med feil.

modem (modem)
Enhet som sender og mottar data gjennom kommunikasjonskanaler, f.eks. radio- eller telefonlinjer. Enheten endrer signalene som mottas fra telefonlinjen, tilbake til digitale signaler før de sendes videre til mottakerdatamaskinen.

overføringshastighet (throughput)
Mengden faktiske brukerdata som overføres per sekund uten tilleggsdataene fra protokollopplysninger som start- og stoppbiter eller headere og flagg. Sammenlign med tegn per sekund.

paritet (parity)
En enkel feilkontrollmetode som kontrollerer gyldigheten til overførte tegn. Tegnkontroll er nå erstattet av mer pålitelige og effektive metoder for feilkontroll, blant annet protokollene V.42 og MNP 2-4. Enten må de to kommuniserende datamaskinene bruke samme type paritet, eller så må begge utelukke paritet.

protokoll (protocol)
System av regler og prosedyrer som styrer kommunikasjonen mellom to eller flere enheter. Protokoller varierer, men kommunikasjonsenhetene må følge samme protokoll for å kunne utveksle data. Formatet på dataene, klarsignal til å sende eller motta, feilkontroll og feilretting er noen av de operasjonene som kan være definert i en protokoll.

ramme (frame)
Et datakommunikasjonsuttrykk for en datablokk med vedlagt informasjon om header (start) og flagg (slutt). Kalles også innramming og overføringspulje. Informasjonen som legges til, omfatter vanligvis et rammenummer, størrelsen på datablokken, feilkontrollkoder og indikatorer for start og slutt.

rør av/på (off/on hook)
Modemfunksjon som tilsvarer det å manuelt løfte av telefonrøret (off-hook) og legge det på igjen (on-hook).

serieoverføring (serial transmission)
Sammenhengende dataflyt i en enkelt kanal. Sammenlign med parallelloverføring der dataflyten skjer samtidig i flere kanaler.

standard (default)
Alle innstillinger som er forhåndsvalgt og brukes ved oppstart eller gjenstart av datamaskinens programvare og tilkoblede enheter. Datamaskinen og programvaren bruker standardinnstillingene til de endres av brukeren eller av annen programvare.

start- og stoppbiter (start/stop bits)
Disse signalbitene hektes på tegnene før og etter at tegnene overføres ved hjelp av asynkron overføring.

terminal (terminal)
Enhet med tastatur og skjerm som brukes til å sende og motta data via en forbindelse for kommunikasjon. Terminaler skiller seg fra vanlige datamaskiner og
stormaskiner ved at de mangler prosessor eller bare har begrensede prosessorfunksjoner.

syklisk redundanskontroll (cyclic redundancy checking, CRC)
En feilsøkingsteknikk som består av en test som utføres på hver enkelt datablokk, eller dataramme, av både sendermodemet og mottakermodemet. Sendermodemet setter inn testresultatet i hver enkelt datablokk i form av en CRC-kode. Mottakermodemet sammenligner sitt testresultat med koden som mottas fra sendermodemet, og svarer med enten en positiv eller negativ bekreftelse.

tegn (character)
Et uttrykk for en bokstav, et tall eller et annet symbol, kodet i form av binære siffer (biter).

tegn per sekund (characters per second, cps)
Dataoverføringshastighet som vanligvis beregnes fra bithastigheten og lengden på tegnet. Ved 2 400 bps vil f.eks. et 8-biters tegn med start- og stoppbiter (til sammen ti biter per tegn) bli overført med en hastighet på omtrent 240 tegn per sekund (cps). Enkelte protokoller, blant annet protokoller for feilkontroll, bruker avanserte teknikker som lengre overføringsrammer og datakomprimering for å øke antallet tegn per sekund.

telefaks (facsimile)
En metode for å overføre bildet på en side fra ett punkt til et annet. Kalles vanligvis bare faks.

terminalmodus (terminal mode)
Programvaremodus som muliggjør direkte kommunikasjon med modemet. Modusen kalles også kommandomodus.

toveis (duplex)
En toveis kommunikasjonskanal kan overføre signaler i begge retninger. Se halv toveisoverføring og toveisoverføring.

toveisoverføring (full duplex)
Disse signalene flyter i begge retninger samtidig over én linje. I kommunikasjon med datamaskiner kan uttrykket vise til nullundertrykking av det lokale ekkoet ved oppkobling.

V.21
ITU-T-standard for modemer som fungerer i asynkron modus med toveisoverføring og hastigheter på opptil 300 bps på offentlige telefonsystemer.

V.22 bis
ITU-T-standard for modemkommunikasjon ved 2 400 bps. Standarden inkluderer automatisk forbindelses-fallback til 1 200 bps og er kompatibel med Bell 212A/V.22-modemer.

V.22
ITU-T-standard for modemkommunikasjon ved 1 200 bps, kompatibel med Bell 212A-standarden som følges i USA og Canada.

V.23
ITU-T-standard for modemkommunikasjon ved 1 200 bps med en 75 bps fallback-kanal.

V.27ter
ITU-T-standard for faksfunksjoner med en modulering på 4 800 bps og en fallback til 2 400 bps.

V.29
ITU-T-standard for faksfunksjoner med en modulering på 9 600 bps og en fallback til 7 200 bps.

V.32
ITU-T-standard for modemkommunikasjon ved 9 600 bps og 4 800 bps. V.32-modemer veksler tilbake til 4 800 bps når linjekvaliteten svekkes

V.32 bis
ITU-T-standard som utvider V.32-forbindelsesområdet: 4 800, 7 200, 9 600, 12 000 og 14 400 bps. V.32 bis-modemer går tilbake til den neste, lavere hastigheten når linjekvaliteten svekkes, og igjen til neste lavere hastighet hvis det er nødvendig. Når forbindelsen bedres, bytter modemet tilbake til en høyere hastighet (fall forward).
Se fallback / fall forward.

V.34
ITU-T-standard som for øyeblikket tillater datahastigheter helt opp til 28 800 bps og 33 600 bps.

V.42
ITU-T-standard for modemkommunikasjon som definerer en totrinns prosess med avlesing og vurdering i forbindelse med LAPM-feilkontroll.

V.42 bis
En utvidelse av ITU-T V.42 som definerer et bestemt datakomprimeringsopplegg for bruk med V.42-forbindelser.

V.8
Spesifikasjon for ITU-T-standarden som dekker den innledende håndtrykkprosessen.

V.17
ITU-T-standard for oppretting av faksforbindelser ved 14 400 bps, 12 000 bps, 9 600 bps og 7 200 bps.

V.90/V.92
ITU-T-standarden for kommunikasjon med 56 kbps-modemer.

Xmodem
Det første modemet i en serie med programvareprotokoller for feilkontroll som ble brukt ved overføring av filer mellom modemer. Disse protokollene er nå i fritt bruk, og er tilgjengelig fra mange oppslagstavletjenester.

Xon/Xoff
Standard ASCII-kontrolltegn som brukes til å fortelle en intelligent enhet at den skal slutte eller fortsette å overføre data.

Ymodem
Feilkontrollprotokoll som kan sende flere datafiler om gangen i blokker på 1 024 byte (1 kB). Protokollen kan bruke kontrollsummer eller syklisk redundanskontroll (CRC) til feilkontroll.

Ymodem G
Ligner Ymodem, men støtter seg til modemet når det gjelder feikontroll, noe som gjør det raskere.

Zmodem
Ligner Xmodem og Ymodem, bortsett fra at det inneholder satsvis overføring, mulighet til å gjenopprette data fra en delvis fullført overføring, autostartfunksjon og forbedret effektivitet.