Słownik pojęć

automatyczne odpowiadanie
W tym ustawieniu modem może podnieść linię telefoniczną po wykryciu pewnej liczby dzwonków. Zobacz rejestr S0 w sekcji "Dokumentacja techniczna".

automatyczne wybieranie
Proces, w którym modem wybiera numer za Ciebie. Proces wybierania numeru jest zainicjowany przez wysłanie polecenia ATDT (wybieranie tonowe) lub ATDP (wybieranie impulsowe), za którym znajduje się numer do wybrania. Automatyczne wybieranie używane jest do wybierania numerów połączeń głosowych. Patrz polecenie Dn.

bajt
Grupa cyfr binarnych; traktowane są one jako jednostka, która podlega zapisowi i działaniom podejmowanym na niej. W dokumentacji użytkownika termin ten zwykle odnosi się do jednostek 8-bitowych lub znaków. Jeden kilobajt (KB) równy jest 1024 bajtom lub znakom; 640 KB oznacza 655360 bajtów lub znaków.

bity na sekundę (bit/s)
Jest to liczba bitów (cyfr binarnych) przypadających na sekundę. Tysiące bitów na sekundę wyrażane są jako kilobity na sekundę lub kbit/s.

bity start/stop
Są to bity sygnałowe dołączone do znaku przed i po tym, jak znak jest wysłany podczas transmisji asynchronicznej.

bufor
Obszar pamięci używany jako tymczasowe miejsce przechowywania informacji podczas operacji wejścia/wyjścia. Przykładem jest bufor poleceń modemu.

class 1 i 2.0
Międzynarodowe standardy używane w programach faksowych i faksmodemach w celu wysyłania i odbierania faksów.

cyfra binarna
0 lub 1, co odzwierciedla użycie systemu binarnego. Używany jest on, ponieważ komputer rozpoznaje jeden z dwóch stanów, włączony lub wyłączony. Skrócona forma cyfry binarnej to bit.

cyfrowa pętla zwrotna
Test, który sprawdza interfejs RS-232 modem i kabel łączący z terminalem danych (komputerem). Modem otrzymuje dane (w formie sygnałów cyfrowych) z komputera lub terminala i natychmiast zwraca dane na ekran w celu weryfikacji.

cykliczna kontrola nadmiarowa (cyclic redundancy checking, CRC)
Technika wykrywania błędów polegająca na przeprowadzaniu testu na każdym bloku lub ramce danych wysyłanych i odbieranych przez modemy. Modem wysyłający wstawia rezultaty swoich testów w formie kodu CRC w każdym bloku danych. Modem otrzymujący porównuje swoje wyniki z otrzymanym kodem i wysyła negatywne lub pozytywne potwierdzenie.

DCE
Data Communications Equipment (lub Circuit-Terminating Equipment); urządzenie komunikacyjne transmisji danych; jest to urządzenie takie, jak modem, który ustala i steruje łączem danych poprzez sieć telefoniczną.

domyślne
Dowolne ustawienie, które jest uważane za ustawione przy starcie lub ponownym uruchomieniu urządzenia przez oprogramowanie komputera i dołączone urządzenia. Komputer lub oprogramowanie będzie używać tych ustawień, zanim nie zostanie podjęta próba zmiany przez użytkownika lub inne oprogramowanie.

DTE
Data Terminal (lub Terminating) Equipment, urządzenie końcowe/terminal transmisji danych; jest to komputer, który wytwarza dane lub jest urządzeniem docelowym dla danych.

dupleks
Określenie dupleks stosuje się do kanału komunikacyjnego zdolnego do przenoszenia sygnałów w obu kierunkach. Patrz half-dupleks, pełny dupleks.

echo lokalne
Funkcja modemu, która ustawia modem tak, aby na ekranie wyświetlane były wpisane z klawiatury polecenia oraz przesyłane dane. Patrz polecenie En.

echo zdalne
Kopia danych otrzymywana przez system zdalny, zwracana do systemu wysyłającego i wyświetlona na ekranie. Zdalne echo jest funkcją systemu zdalnego.

Electronic Industries Association (EIA)
Stowarzyszenie to jest grupą definiującą standardy elektroniczne w U.S.A.

faks
Metoda przesłania obrazu na stronie z jednego punktu do drugiego. Mówi się o niej również jako o "faksowaniu".

faza wykrycia
W protokole kontroli błędów ITU-T V.42 pierwszym etapem w ustalaniu, czy oba modemy próbujące się połączyć posiadają funkcję V.42.

half-dupleks
Sygnały te przepływają w obu kierunkach po jednej linii, ale tylko jeden z nich może to robić w danym momencie. W komunikacji komputerowej może odnosić się to do uaktywnienia lokalnego echo online, co powoduje, że modem wysyła kopię przesłanych danych na ekran komputera wysyłającego.

Hz
Herc jest symbolem częstotliwości, używanym międzynarodowo, w celu wskazania liczby cykli na sekundę.

ITU-T
Międzynarodowa organizacja definiująca standardy dla wyposażenia telegraficznego i telefonicznego. Np. standard Bell 212A dla komunikacji 1200 bit/s w Ameryce Północnej w sytuacji międzynarodowej określany jest jako ITU-T V.22. W celu komunikacji 2400 bit/s, większość producentów w USA stosuje standard V.22 bis.

komunikacja dla danych (data communications)
Typ komunikacji, w której komputery mogą przesyłać dane po mediach elektronicznych.

kontrola błędów
Rozmaite techniki sprawdzające wiarygodność znaków (parzystość) lub bloków danych. Protokoły V.42 MNP używają wykrywania błędów (poprzez CRC) i ponowną transmisję uszkodzonych ramek (ARQ).

LAPM
Termin "Link Access Procedure (for) Modems" jest protokołem kontroli błędów zdefiniowanym w dokumencie ITU-T Recommendation V.42. Podobnie do protokołów MNP, w celu zapewnienia spójności danych w LAPM używana jest cykliczna kontrola nadmiarowa (CRC) i retransmisja uszkodzonych danych (ARQ).

liczba bitów na sekundę
Oznacza to liczbę cyfr binarnych lub bitów przesyłanych na sekundę (bit/s). Mówi się o niej również jako o prędkości transmisji. Kanały komunikacyjne (używające modemów kanałów telefonicznych) są tworzone przy ustalonych prędkościach transmisji, najczęściej 2400, 4800, 9600, 14400, 28800 i wyższych.

liczba bodów (baud rate)
Termin używany do mierzenia szybkości transmisji analogowej z jednego punktu do drugiego. Chociaż nie jest to technicznie dokładne, "liczba bodów" jest używana w znaczeniu liczby bitów na sekundę.

MNP
Microcom Networking Protocol jest protokołem kontroli błędów stworzonym przez Microcom, Inc. Obecnie protokół ten jest dostępny publicznie (podlega on tzw. "public domain"). Istnieje kilka różnych protokołów MNP, ale większość używanych zapewnia transmisję wolną od błędów poprzez wykrywanie błędów (CRC) i retransmisję błędnych ramek.

modem
Urządzenie wysyłające i odbierające dane komputerowe poprzez kanały komunikacyjne, takie jak linie telefoniczne i radiowe. Zmienia on również sygnały otrzymane z linii telefonicznej z powrotem na cyfrowe przed wysłaniem ich do zdalnego komputera.

nośna
Ton (sygnał) wskazujący, że modem może zmienić sposób pracy w celu nawiązania komunikacji po liniach telefonicznych.

pamięć nieulotna (NVRAM)
Pamięć programowana przez użytkownika, zachowująca dane po wyłączeniu zasilania. W niektórych modemach zawiera ona cztery numery telefonów i ustawienia modemu.

pamięć ROM
Pamięć ROM (Read Only Memory) jest pamięcią stałą; nie jest to pamięć możliwa do programowania przez użytkownika.

parzystość
Prosta metoda wykrywania błędów, która sprawdza poprawność przesłanego znaku. Sprawdzanie znaków zostało wyprzedzone w rozwoju poprzez bardziej niezawodne i wydajne metody kontroli błędów, włącznie z protokołami V.42 i MNP 2-4. Dla obu komputerów musi wystąpić ten sam typ parzystości (lub też oba mogą pominąć parzystość).

pełny dupleks
Sygnały te przepływają w obu kierunkach jednocześnie, po jednej linii. W dziedzinie komunikacji komputerowej może odnosić się to do wygaszania lokalnego echo online.

podniesienie/odwieszenie linii
Działania modemu są odpowiednikiem ręcznego podnoszenia słuchawki telefonu (podniesienie linii) i położenia jej na aparacie (odwieszenie linii).

protokół
System reguł i procedur rządzących komunikacją pomiędzy dwoma lub więcej urządzeniami. Protokoły różnią się, ale urządzenia komunikujące się muszą stosować ten sam protokół w celu wymiany danych. Niektóre spośród operacji zdefiniowanych w protokołach to: format danych, gotowość do wysyłania lub odbioru, wykrywanie i poprawianie błędów.

przepustowość
Ilość faktycznych danych użytkownika przesyłanych na sekundę (bez uwzględnienia narzutu informacji związanych z protokołami, takich jaki bity start/stop lub nagłówki i zakończenia ramek). Porównaj z pojęciem znaków na sekundę.

RAM
Pamięć RAM (Random Access Memory) jest pamięcią, która dostępna jest w czasie, gdy modem jest włączony, ale wszystkie informacje tracone są w momencie wyłączenia modemu. Pamięć RAM modemu zawiera bieżące ustawienia operacyjne modemu, bufor sterowania przepływem oraz bufor poleceń.

ramka
Termin komunikacji dla danych odnoszący się do bloku danych z nagłówkiem oraz częścią końcową. Dodana informacja zwykle zawiera numer ramki, rozmiar bloku danych, kody sprawdzania błędów oraz wskaźniki końca i początku.

renegocjacja niższej (fall back) lub wyższej (fall forward) prędkości połączenia
Funkcja, która pozwala szybkim modemom wyposażonym w kontrolę błędów na monitorowanie jakości linii i obniżanie prędkości do najbliższej niższej wartości w razie obniżenia jakości linii. W miarę poprawy warunków na linii, modem przełącza się na wyższe prędkości.

słownik
Termin używany na określenie kodów kompresji wbudowanych w algorytm kompresji danych V.42 bis.

sterowanie przepływem
Mechanizm ten kompensuje różnice w przepływie danych z modemu i do niego lub innego urządzenia. Patrz polecenia &Hn, &In, &Rn.

sygnały cyfrowe
Sygnały, które mają formę dyskretną (nieciągłą) i ustaloną. W tym podręczniku termin odnosi się do cyfr binarnych 0 i 1. Sygnały te są przeciwieństwem sygnałów analogowych.

tabela kompresji danych
Tabela zawierająca wartości przydzielone każdemu znakowi podczas połączenia z użyciem kompresji danych MNP5. Wartości domyślne w tabeli są ciągle zmieniane i tworzone podczas każdego połączenia: Im dłuższa tabela, tym wydajniejsza będzie przepustowość.

terminal
Urządzenie, którego klawiatura i wyświetlacz używane są do wysyłania i odbierania danych poprzez łącze komunikacyjne. Urządzenie to różni się od mikrokomputera lub
komputera klasy mainframe pod tym względem, że ma ono małe możliwości wewnętrznego przetwarzania danych lub nie ma ich w ogóle.

transmisja asynchroniczna
Transmisja danych, w której okres czasu pomiędzy przesyłanymi znakami może różnić się. Ponieważ okresy czasu, które upływają pomiędzy przesyłanymi znakami, nie są jednakowe, modem otrzymujący musi uzyskać odpowiedni sygnał na potwierdzenie, kiedy bity danych znaku zaczynają się i kończą. Celowi temu służy dodanie bitów start/stop do każdego znaku.

transmisja szeregowa
Przepływ danych "po kolei" w pojedynczym kanale. Porównaj z transmisją równoległą, gdzie dane przepływają równocześnie w wielu kanałach.

tryb danych
Tryb, w którym faksmodem wysyła i odbiera pliki danych. Standardowy modem bez funkcji faksowych zawsze znajduje się w trybie danych.

tryb faksowy
Tryb, w którym faksmodem wysyła i odbiera pliki danych w formie faksu. Patrz definicje V.17, V.27ter, V.29.

tryb terminalowy
Tryb oprogramowania pozwalający na bezpośrednią komunikację z modemem. Tryb ten znany jest również jako tryb poleceń.

tryb rozpoczęcia (originate)
Tryb ten jest używany przez Twój modem w czasie inicjalizacji połączenia wychodzącego do modemu odległego. Częstotliwości wysyłania/odbioru są odwrotne do modemu (tryb odpowiedzi), z którym nawiązywane jest połączenie.

V.8
Standardowa specyfikacja ITU-T, która opisuje proces początkowej negocjacji połączenia (handshaking).

V.17
Standard ITU-T opisujący nawiązywanie połączeń przy prędkościach 14400 bit/s, 12000 bit/s, 9600 bit/s oraz 7200 bit/s.

V.21
Standard ITU-T opisujący działanie modemów w trybie asynchronicznym z prędkościami do 300 bit/s, przy pełnym dupleksie oraz w telefonicznych publicznych sieciach komutowanych.

V.22
Standard ITU-T opisujący działanie komunikacji modemowej z prędkością 1200 bit/s, kompatybilny ze standardem Bell 212A stosowanym w USA i Kanadzie.

V.22 bis
Standard ITU-T opisujący komunikację modemową przy prędkości 2400 bit/s. Standard zawiera automatyczną renegocjację łącza w celu obniżenia prędkości do 1200 bit/s oraz kompatybilności z modemami Bell 212A/V.22.

V.23
Standard ITU-T opisujący komunikację modemową przy prędkości 2400 bit/s z kanałem zwrotnym 75 bit/s.

V.27ter
Standard ITU-T opisujący działanie faksu, który określa modulację z prędkością 4800 bit/s, z renegocjacją łącza dla obniżenia prędkości do 2400 bit/s.

V.29
Standard ITU-T opisujący działanie faksu, który określa modulację z prędkością 9600 bit/s, z renegocjacją łącza dla obniżenia prędkości do 7600 bit/s.

V.32
Standard ITU-T opisujący komunikację modemową przy prędkości 9600 bit/s i 4800 bit/s. Modemy V.32 obniżają prędkość do 4800 bit/s, kiedy obniżona jest jakość linii

V.32 bis
Standard ITU-T rozszerzający zakres połączeń V.32: 4800, 7200, 9600, 12,000 oraz 14400 bit/s. Modemy V.32 bis obniżają prędkość do najbliższej niższej prędkości, kiedy obniżona jest jakość linii. Jeżeli jest to potrzebne, prędkość obniżana jest dalej; może być również podniesiona w momencie poprawy warunków panujących na linii.
Patrz: Renegocjacja niższej (fall back) lub wyższej (fall forward) prędkości połączenia.

V.34
Standard ITU-T obecnie pozwalający na osiągnięcie prędkości przesyłu danych o wysokościach takich, jak 28800 bit/s lub 33600 bit/s.

V.42
Standard ITU-T dla komunikacji modemowej definiujący dwuetapowy proces wykrywania i negocjacji dla kontroli błędów LAPM.

V.42 bis
Rozszerzenie ITU-T V.42 definiujące konkretne podejścia kompresji danych używane w czasie połączeń V.42.

V.90/V.92
Standard ITU-T opisujący komunikację modemową przy prędkości 56 kbit/s.

Xmodem
Pierwszy protokół w grupie protokołów używanych to przesyłania plików pomiędzy modemami. Protokoły te są dostępne publicznie (public domain) i dostępne są na wielu systemach BBS.

Xon/Xoff
Standardowe znaki sterujące ASCII używane do wskazania inteligentnemu urządzeniu, aby zatrzymało lub wznowiło wysyłanie danych.

Ymodem
Protokół sprawdzania błędów, który może wysyłać kilka plików danych równocześnie w blokach po 1024 bajty (1KB). W celu sprawdzania błędów protokół ten może używać sum kontrolnych lub CRC.

Ymodem G
Podobny do Ymodem z wyjątkiem polegania na modemie w celu sprawdzania błędów, dzięki czemu jest on szybszy.

zdalna cyfrowa pętla zwrotna
Test sprawdzający łącze telefoniczne oraz odbiornik i nadajnik zdalnego modemu.

Zmodem
Jest to protokół podobny do Xmodem i Ymodem, z wyjątkiem zawierania funkcji przesyłania seryjnego (batch), zdolności wznawiania częściowo zakończonego transferu i funkcji automatycznego rozpoczęcia pracy; jest on również wydajniejszy.

znak
Zakodowana w postaci cyfr binarnych reprezentacja litery, liczby lub innego symbolu.

znaki na sekundę (CPS)
Szybkość przesyłu danych; ogólnie wyznaczana na podstawie prędkości przesyłu bitów i długości znaku. Np. przy prędkości 2400 bit/s, znaki 8-bitowe z bitami start/stop (co powoduje wystąpienie całkowitej liczby dziesięciu bitów na znak) będą przesyłane z prędkością ok. 240 znaków na sekundę (char per second, CPS). W celu zwiększenia liczby przesyłanych znaków na sekundę niektóre protokoły, takie jak protokoły kontroli błędów, używają zaawansowanych technik, takich jak dłuższe ramki transmisyjne i kompresja danych.