Ordlista

Asynkron överföring

Dataöverföring under vilken tiden mellan överförda tecken kan variera. Eftersom tidsfördröjningen mellan överförda tecken inte är lika, måste mottagande modem få information om när databitar för ett tecken börjar och slutar. Den informationen finns i de start- och stoppbitar som läggs till varje tecken.

Automatisk uppringning

En process där modemet ringer ett samtal åt dig. Uppringningen initieras med ett ATDT- (uppringningston) eller ATDP- (uppringningspuls) kommando följt av telefonnumret som ska ringas upp. Automatisk uppringning används för uppringning av röstnummer. Se kommandot Dn.

Autosvar

Med den här inställningen kan modemet svara när ett visst antal signaler upptäcks. Se S-register S0 i avsnittet "Teknisk referens".

Avlagd/pålagd

Modemoperationer som kan jämföras med att manuellt lyfta en telefonlur och lägga tillbaka den igen.

Bärvåg

En ton i en upprättad anslutning som modemet kan ändra för att kommunicera data över telefonlinjer.

Binär siffra

Siffran 0 eller 1, som speglar användningen av det binära talsystemet. Det används eftersom datorn känner igen två lägen; AV eller PÅ. Den korta formen för binär siffra är bit.

Bitar per sekund (bps, bit/s)

Det här är hastigheten uttryckt i antal bitar (binära siffror) per sekund. Tusentals bitar per sekund uttrycks som kilobit per sekund (kbit/s) eller kbps.

Bithastighet

Det här avser antalet binära siffror eller bitar som överförs per sekund (bps eller bit/s). Det kallas även överföringshastighet. Kommunikationskanaler som använder telefonkanalsmodem upprättas med inställda bithastigheter, vanligtvis 2400, 4800, 9600, 14400, 28800 och högre.

Byte

En grupp binära siffror som lagras och används som en enhet. I användardokumentationen avser termen vanligtvis 8-bitars enheter eller tecken. En kilobyte (kB) är lika med 1 024 byte eller tecken; 640 kB är lika med 655 360 byte eller tecken.

Buffert

Ett minnesområde som reserveras för tillfällig lagring under in- och utmatningsoperationer. Ett exempel är modemets kommandobuffert.

CRC (Cyclic Redundancy Checking)

En felidentifieringsteknik som består av en test som utförs på varje datablock, eller dataram, av både sändanden och mottagande modem. Det sändande modemet infogar resultaten av testerna i varje datablock i form av en CRC-kod. Det mottagande modemet jämför dess resultat med det mottagande modemets CRC kod och svarar med antingen en positiv eller negativ bekräftelse.

Dataflöde

Mängden faktiska användardata som överförs per sekund utan extra protokollinformation som start- och stoppbitar eller start- och slutinformation för ramar. Jämför det med tecken per sekund.

Datakommunikation

En sorts kommunikation under vilken datorer kan utbyta data via ett elektroniskt medium.

Datakomprimeringstabell

En tabell med värden som har tilldelats för varje tecken under ett samtal under MNP5-datakomprimeringen. Standardvärden i tabellen ändras ständigt och byggs under varje samtal: Ju längre tabellen är desto effektivare blir dataflödet.

Dataläge

Det läge i vilket faxmodemet kan sända och ta emot datafiler. Ett standardmodem utan faxmöjligheter är alltid i dataläge.

DCE (Data Communications Equipment)

Datakommunikationsutrustning, t.ex. uppringningsmodem som upprättar och styr datalänken via telenätet.

Dictionary

Term som används för komprimeringskoder skapade av datakomprimeringsalgoritmen V.42 bis.

Digital fjärr-loopback

En test under vilken telefonlinjen och ett fjärrmodems sändare och mottagare testas.

Digital loopback

En test som kontrollerar modemets RS-232-gränssnitt och kabeln som ansluter terminalen (datorn) och modemet. Modemet tar emot data (i form av digitala signaler) från datorn eller terminalen och skickar omedelbart data tillbaka till skärmen för verifiering.

Digitala signaler

Signaler som är diskreta och lika. I den här handboken hänvisar termen till de binära siffrorna 0 och 1. De här signalerna står i ett motsatsförhållande till analoga signaler.

DTE (Data Terminal Equipment)

Dataterminalutrustning, t.ex. en dator som genererar eller är slutdestinationen för data.

Duplex

Duplex avser en kommunikationskanal som kan bära signaler i båda riktningar. Se halv duplex, full duplex.

Electronic Industries Association (EIA)

En grupp som definierar elektroniska standarder i USA.

Faksimil

En metod för att överföra bilden på en sida från en punkt till en annan. Det här kallas vanligtvis för fax.

Faxläge

Läget i vilket faxmodemet kan sända och ta emot filer i ett faksimilformat. Se definitioner av V.17, V.27ter, V.29.

Felkontroll

Ett antal tekniker som används för att kontrollera tillförlitligheten hos tecken (paritet) eller block av data. I felkontrollprotokollen V.42 och MNP används felidentifiering (CRC) och omsändning av felaktiga ramar (ARQ).

Fjärreko

En kopia av de data som tas emot av fjärrsystemet returneras till avsändande system och visas på skärmen. Fjärreko är en funktion i fjärrsystemet.

Flödeskontroll

En mekanism som kompenserar för skillnader i flödet av data till och från ett modem eller annan enhet. Se kommandona &Hn, &In, &Rn.

Full duplex

Kommunikationssignaler med flöde i båda riktningarna samtidigt över en linje. I mikrodatorkommunikation kan det här avse undertryckande av lokalt eko.

Halv duplex

Signaler med flöde i båda riktningarna, men bara en riktning i taget. I mikrodatorkommunikation kan det här avse aktivering av lokalt eko, som orsakar att modemet skickar en kopia av överförda data till skärmen på avsändande dator.

Hz

Hertz är ett frekvensmått som används internationellt för att ange cykler per sekund.

Identifieringsfas

I ITU-T V.42-felkontrollprotokollen är det här det första steget i att bestämma om båda modemen som försöker ansluta har V.42-funktionalitet.

ITU-T

En internationell organisation som definierar standarder för telegrafisk utrustning och telefoniutrustning. Den nordamerikanska standarden Bell 212A för kommunikation med 1 200 bit/s motsvaras t.ex. internationellt av ITU-T V.22. För kommunikation med 2 400 bit/s följer de flesta tillverkare i USA V.22 bis.

Klass 1 och 2.0

Internationella standarder som används mellan faxprogram och faxmodem för att skicka och ta emot faxmeddelanden.

LAPM

Link Access Procedure for Modems är ett felkontrollprotokoll som definierats i ITU-T-rekommendationen V.42. Liksom i MNP-protokollen används i LAPM cyklisk redundanskontroll (CRC) och omsändning av skadade data (ARQ) för att säkra datatillförlitligheten.

Lokalt eko

En modemfunktion som gör att modemet kan visa tangentbordskommandon och överförda data på skärmen. Se kommandot En.

MNP

Microcom Networking Protocol är ett felkontrollprotokoll som har utvecklats av Microcom, Inc. och nu finns allmänt tillgängligt. Det finns flera olika MNP-protokoll, men den vanligaste försäkrar felfri överföring med hjälp av felidentifiering (CRC) och omsändning av felaktiga ramar.

Modem

En enhet som överför/tar emot data via en kommunikationskanal, t.ex. radio eller telefonlinjer. Den ändrar även signaler som tas emot från telefonlinjen tillbaka till digitala signaler innan de överförs till den mottagande datorn.

Nedväxling/uppväxling online

En funktion som tillåter att ett felkontrollmodem med hög hastighet övervakar linjekvaliteten och växlar ned till nästa lägre hastighet i ett definierat intervall om linjekvaliteten sänks. Allteftersom linjeförhållandena uppgraderas ökar modemhastigheten till nästa högre hastighet.

NVRAM

Ett RAM-minne som kan programmeras av användaren och som behåller data när strömmen stängs av. I en del modem inkluderas fyra lagrade telefonnummer och modeminställningarna.

Överföringshastighet

En term som används för att mäta hastigheten för en analog överföring från en punkt till en annan. Även om det inte är tekniskt riktigt avser överföringshastighet vanligtvis bithastigheten.

Paritet

En enkel felidentifieringsmetod som kontrollerar giltigheten hos ett överfört tecken. Teckenkontroll har ersatts av mer tillförlitliga och effektiva former av felkontroll, t.ex. V.42- och MNP 2-4-protokoll. Antingen måste samma typ av paritet användas av två kommunicerande datorer eller båda utelämna paritet.

Protokoll

Ett system av regler och procedurer som styr kommunikation mellan två eller flera enheter. Protokoll varierar men kommunicerande enheter måste följa samma protokoll för att kunna utbyta data. Formatet på data, beredskap att ta emot eller sända, felidentifiering och felkorrigering är några av de operationer som kan definieras i protokoll.

Ram

En datakommunikationsterm för ett block av data med tillhörande start- och slutinformation. Den tillagda informationen inkluderar vanligtvis ett ramnummer, blockstorleksdata, felkontrollkoder och start- och slutindikatorer.

RAM

Random Access Memory är minne som kan användas när modemet är påslaget, men som töms på information när strömmen stängs av. I modemets RAM ryms de aktuella driftsinställningarna, en flödeskontrollbuffert och en kommandobuffert.

ROM

Read Only Memory är ett permanent minne som inte kan programmeras av användaren.

Seriell överföring

Det fortlöpande flödet av data i en enstaka kanal. Jämför det med parallella överföringar där data flödar samtidigt i flera kanaler.

Standard

Alla inställningar som gäller vid start eller omstart och som används av datorns program och enheter anslutna till datorn. Datorn eller programvaran använder dessa inställningar tills de ändras av användaren eller ett annat program.

Start- och stoppbitar

De här signalbitarna är kopplade till ett tecken före och efter det att tecknet överförs under asynkron överföring.

Tecken

En representation av en bokstav, siffra eller annan symbol, kodad i binära siffror.

Tecken per sekund (CPS)

En dataöverföringshastighet som vanligtvis uppskattas från bithastigheten och teckenlängden. Vid 2400 bit/s överförs t.ex. 8-bitars tecken med start- och stoppbitar (för totalt tio bitar per tecken) med en hastighet på ungefär 240 tecken per sekund (cps). I en del protokoll, t.ex. felkontrollprotokoll, används avancerade tekniker som längre överföringsramar och datakomprimering för att öka cps.

Terminal

En enhet vars tangentbord och skärm används för att sända och ta emot över en kommunikationslänk. Den här enheten skiljer sig från en mikrodator eller en stordator på det sättet att den har få eller inga bearbetningsmöjligheter.

Terminalläge

Programläge som tillåter direktkommunikation med modemet. Det här läget kallas även kommandoläge.

Ursprungsläge

Det läge som används av modemet vid initieringen av ett utgående samtal till ett destinationsmodem. Överförings- och mottagningsfrekvenserna är tvärt emot det uppringda modemets, vilket är i svarsläge.

V.17

En ITU-T-standard för att upprätta faksimilanslutningar med 14 400 bit/s, 12 000 bit/s, 9 600 bit/s och 7 200 bit/s.

V.21

En ITU-T-standard för modem som arbetar i asynkront läge med hastigheter upp till 300 bit/s, full duplex, i allmänna telenät.

V.22

En ITU-T-standard för modemkommunikation med 1 200 bit/s, kompatibel med standarden Bell 212A som används i USA och Kanada.

V.22 bis

En ITU-T-standard för modemkommunikation med 2 400 bit/s. Standarden inkluderar en automatisk länkförhandlingsnedväxling till 1 200 bit/s och kompatibilitet med Bell 212A/V.22-modem.

V.23

En ITU-T-standard för modemkommunikation med 1 200 bit/s med en returkanal på 75 bit/s.

V.27ter

En ITU-T-standard för faksimiloperationer som anger modulering vid 4 800 bit/s, med nedväxling till 2 400 bit/s.

V.29

En ITU-T-standard för faksimiloperationer som anger modulering vid 9 600 bit/s, med nedväxling till 7 200 bit/s.

V.32

En ITU-T-standard för modemkommunikation vid 9 600 bit/s och 4 800 bit/s. V.32-modem växlas ned till 4 800 bit/s när linjekvaliteten försämras.

V.32 bis

En ITU-T-standard som utökar V.32-anslutningsintervallet: 4 800, 7 200, 9 600, 12 000 och 14 400 bit/s. V.32 bis-modem växlas ned till nästa lägre hastighet när linjekvaliteten försämras och växlas ned ytterligare efter behov, och växlas även upp när linjeförhållandena förbättras. Se Nedväxling/uppväxling online.

V.34

En ITU-T-standard som för tillfället tillåter datahastigheter på 28 800 bit/s och 33 600 bit/s.

V.42

En ITU-T-standard för modemkommunikation som definierar en tvåstegsprocess av identifiering och förhandling för LAPM-felkontroll.

V.42 bis

En utökning av ITU-T V.42 som definierar ett bestämt datakomprimeringsschema för användning under V.42-anslutningar.

V.8

ITU-T-standardspecifikation som täcker den inledande handskakningsprocessen.

V.90/V.92

ITU-T-standarden för modemkommunikation med 56 kbit/s.

Xmodem

Det första i familjen med felkontrollprogramprotokoll som används för att överföra filer mellan modem. De här protokollen finns allmänt tillgängliga och är tillgängliga från många BBS-tjänster.

Xon/Xoff

Vanliga ASCII-kontrolltecken som används för att uppmana en intelligent enhet att avbryta/återuppta dataöverföring.

Ymodem

Ett felkontrollprotokoll som kan skicka flera filer samtidigt i block om 1024 byte (1 kB). Det här protokollet kan antingen använda kontrollsummor eller CRC för felkontroll.

Ymodem G

Det här liknar Ymodem, utom att det förlitar sig på att modemet ska utföra felkontroll vilket gör det snabbare.

Zmodem

Det här liknar Xmodem och Ymodem, utom att det inkluderar satsvisa överföringar, möjlighet att återställa från en delvis slutförd överföring och ökad effektivitet.