Το λογισμικό επικοινωνίας δεν αναγνωρίζει το μόντεμ.

Λύση 1:

Το λογισμικό επικοινωνίας ίσως να μην λειτουργεί κανονικά εάν ισχύει οτιδήποτε από τα παρακάτω:

H USRobotics συνιστά ιδιαίτερα τη χρήση λογισμικού επικοινωνίας που υπάρχει στο δίσκο εγκατάστασης της USRobotics και σας παρέχεται με το μόντεμ.

Λύση 2:

Το λογισμικό επικοινωνίας ενδέχεται να επιλέγει λανθασμένο τύπο μόντεμ. Για οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή των ρυθμίσεων του μόντεμ στο λογισμικό σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λογισμικού επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε.

Λύση 3:

Χρήστες Windows: Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου μέσω τηλεφώνου Windows που διαθέτετε χρησιμοποιεί το σωστό μόντεμ.

Windows Vista:

  1. Κάντε κλικ στο μενού Windows Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Network and Internet (Δίκτυο και Internet) > Network and Sharing Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης) > Manage network connections (Διαχείριση συνδέσεων δικτύου).
  2. Κάντε δεξί κλικ στην περιγραφή της σύνδεσης δικτύου μέσω τηλεφώνου και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
  3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το νέο σας μόντεμ.

Windows XP:

  1. Κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου) και κάντε διπλό κλικ στο Network Connections (Συνδέσεις δικτύου).
  2. Κάντε διπλό κλικ στην περιγραφή της σύνδεσης δικτύου μέσω τηλεφώνου και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
  3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το νέο σας μόντεμ.

Windows 2000:

  1. Κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) > Settings (Ρυθμίσεις) > Network and Dial-up Connections (Δίκτυο και Συνδέσεις μέσω τηλεφώνου).
  2. Κάντε διπλό κλικ στην περιγραφή της σύνδεσης δικτύου μέσω τηλεφώνου και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
  3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το νέο σας μόντεμ.