Brak dostępu do Internetu

Połączenie komputera z Internetem za pomocą routera wymaga współdziałania szeregu urządzeń.

Pierwszym krokiem do rozwiązania tego problemu jest ustalenie jego przyczyny. Jest wiele miejsc, w których połączenie między komputerem a Internetem mogło ulec awarii.

 1. W pierwszej kolejności sprawdź wskaźniki poszczególnych urządzeń. Jeśli któreś z tych urządzeń sygnalizuje problem, jest to dobra wskazówka, od czego należy zacząć rozwiązywanie problemów.

 2. Sprawdź przewodowe lub bezprzewodowe połączenie z routerem. Jeśli komputer nie może komunikować się z routerem, nie ma dostępu do Internetu.

 3. Sprawdź, czy router pracuje prawidłowo. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji routera.

 4. W przypadku prawidłowej pracy sprawdź, czy router został połączony z modemem kablowym lub DSL. Router musi być połączony z modemem.

 5. Sprawdź połączenie modemu z Internetem. Usługa dostępu do Internetu musi być świadczona przez dostawcę.

 

Sprawdź połączenie bezprzewodowe z routerem.

 1. Za pomocą programu konfiguracyjnego USRobotics Ndx sprawdź połączenie pomiędzy kartą PC Card lub PCI Adapter i routerem.

 2. Upewnij się, że komputer jest połączony z właściwym routerem (a nie na przykład z routerem sąsiadującym). Za pomocą programu konfiguracyjnego USRobotics Ndx sprawdź ustawienie Network name (Nazwa sieci, SSID) routera, z którym została połączona karta PC Card lub PCI Adapter. W przypadku połączenia z niewłaściwym routerem, za pomocą narzędzia połączenia bezprzewodowego można wymusić połączenie z odpowiednim routerem. Patrz Połączenie z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu po instalacji.

W przypadku braku połączenia z routerem:

 1. Upewnij się, że komputer jest wystarczająco blisko routera, aby odbierać sygnały, oraz że nic nie zakłóca sygnału, jak np. kuchenka mikrofalowa lub betonowa ściana. W programie konfiguracyjnym USRobotics Ndx wyświetl kartę Site Monitor (Monitor lokalizacji). Jeśli routera nie ma na liście, problem może dotyczyć siły sygnału.

 2. Sprawdź, czy podczas konfiguracji routera zostało włączone rozgłaszanie nazwy sieciowej.

 3. Upewnij się, że w programie konfiguracyjnym Ndx prawidłowo skonfigurowano ustawienie Network name (Nazwa sieci, SSID) i zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Takie ustawienia jak nazwa sieci, metoda zabezpieczeń (WPA, WEP itp.) oraz klucze zabezpieczeń muszą być takie same.

 4. Sprawdź, czy komputer może łączyć się z routerem. W przypadku włączonej w routerze funkcji filtrowania adresów MAC sprawdź, czy adres MAC karty PC Card lub PCI Adapter może łączyć się z routerem. Może okazać się konieczne dodanie tego adresu MAC do routera.

 5. Jeśli karta PC Card lub PCI Adapter nadal nie może połączyć się z routerem, spróbuj zestawić połączenie przewodowe pomiędzy komputerem i routerem. Podłącz przewód Ethernet do portu LAN komputera i do portu LAN routera. Jeśli połączenie przewodowe działa prawidłowo, prawie na pewno problem dotyczy połączenia bezprzewodowego komputera z routerem. Spróbuj ponownie wykonać poprzednie kroki.

Jeśli połączenie pomiędzy komputerem i routerem funkcjonuje prawidłowo, prawdopodobnie router nie jest podłączony do Internetu lub działa nieprawidłowo. Informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z połączeniem routera z modemem kablowym lub DSL oraz z połączeniem modemu z Internetem można znaleźć w dokumentacji routera.

Sprawdź połączenie modemu z Internetem.

Jeśli komputer jest połączony z routerem i połączenie internetowe routera zostało prawidłowo skonfigurowane, a mimo to nadal nie można połączyć się z Internetem, być może modem kablowy/DSL utracił połączenie lub nie funkcjonuje prawidłowo, albo też wystąpiła awaria u dostawcy usług internetowych.

 1. Upewnij się, że port WAN routera jest połączony kablem Ethernet z portem Ethernet modemu kablowego/DSL oraz że świecą odpowiednie diody.

 2. Upewnij się, że modem kablowy/DSL jest podłączony do gniazda ściennego. (Modem kablowy powinien być podłączony kablem koncentrycznym, a modem DSL kablem RJ-11).

 3. Uruchom ponownie modem kablowy/DSL. (Jeśli modem nie zawiera włącznika zasilania lub przycisku resetowania, należy odłączyć zasilanie modemu i podłączyć je ponownie. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji modemu).

 4. Ponownie uruchom router.

 5. Jeśli po ponownym uruchomieniu routera i po tym, jak diody LED przestaną migać nadal nie można uzyskać połączenia z Internetem, przejdź do początku tej procedury w celu określenia innego źródła awarii. Być może trzeba ponownie nawiązać połączenie bezprzewodowe.

 6. Jeśli po ponownym wykonaniu tej procedury router nadal nie uzyskał adresu IP, problem może dotyczyć modemu kablowego/DSL lub dostawcy usług internetowych. Skontaktuj się z działem obsługi klientów usługodawcy internetowego.

Powrót do strony rozwiązywania problemów