Nie mogę połączyć się z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.

Możliwe rozwiązanie:

Upewnij się, że został zainstalowany program konfiguracyjny karty Wireless Ndx PC Card lub PCI Adapter oraz że wykrywa on kartę Wireless Ndx PC Card lub PCI Adapter.

Możliwe rozwiązanie:

W przypadku korzystania z routera lub punktu dostępu USRobotics Wireless Ndx , w menu Start wybierz pozycję USRobotics Ndx SecureEasySetup Wizard (Kreator USRobotics Ndx SecureEasySetup). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Możliwe rozwiązanie:

W celu potwierdzenia stanu połączenia sprawdź znajdującą się w pasku zadań ikonę programu konfiguracyjnego USRobotics Ndx. Jeśli jesteś połączony z sieciowym urządzeniem bezprzewodowym, ikona będzie koloru zielonego lub żółtego. Jeśli ikona jest koloru czerwonego, patrz Połączenie z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu po instalacji.

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź, czy używasz tego samego identyfikatora SSID, kanału oraz ustawień bezpieczeństwa, co router bezprzewodowy lub punkt dostępu. Wykonaj następujące czynności w celu sprawdzenia i, jeśli to konieczne, zaktualizowania ustawień:

Windows Vista

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu w pasku zadań, a następnie wybierz opcję Manage Wireless Networks (Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi).
  1. Wybierz połączenie bezprzewodowe.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia bezprzewodowego i wybierz polecenie Właściwości.
  1. Na karcie Security (Zabezpieczenia) sprawdź i, jeśli to konieczne, zaktualizuj odpowiednie informacje o połączeniu i zabezpieczeniach urządzenia sieci bezprzewodowej.
  1. Kliknij przycisk OK. Połączenie zostanie nawiązane.

 

Wszystkie inne systemy operacyjne Windows

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu w pasku zadań, a następnie wybierz opcję Open Utility (Otwórz program).
  2. Na karcie Wireless Networks (Sieci bezprzewodowe) rozwiń menu Add (Dodaj) i wybierz pozycję Use Wizard (Użyj kreatora). Przejrzyj listę dostępnych urządzeń sieci bezprzewodowej i znajdź odpowiedni router bezprzewodowy lub punkt dostępu. Jeśli właściwe urządzenie nie jest widoczne, kliknij przycisk Refresh (Odśwież), aby zaktualizować listę. Kliknij dwukrotnie wybrane urządzenie. Jeśli właściwe urządzenie nadal nie jest widoczne, kliknij przycisk Manually connect to an advanced network (Połącz ręcznie z siecią zaawansowaną), a następnie wprowadź odpowiednie informacje, aby utworzyć pozycję. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji profili połączeń i funkcji zabezpieczeń, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu konfiguracyjnego USRobotics Ndx i wybierz pozycję Help Files (Pliki pomocy).
  3. Po wyświetleniu okna Properties (Właściwości) sprawdź i, jeśli to konieczne, zaktualizuj odpowiednie informacje o połączeniu i zabezpieczeniach urządzenia sieci bezprzewodowej. Upewnij się, że nie zostało zaznaczone pole wyboru obok opcji This is a computer-to-computer (ad hoc) network (To jest sieć typu „komputer z komputerem” (ad hoc)). Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
  4. Na ekranie głównym kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby ustanowić połączenie.

Możliwe rozwiązanie:

Windows XP i 2000: Zmień kanał używany przez router bezprzewodowy lub punkt dostępu i znajdź sieć na karcie Wireless Networks (Sieci bezprzewodowe).

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź, czy w routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępu nie zostało włączone filtrowanie adresów MAC. Jeśli filtrowanie adresów MAC jest włączone, adres MAC karty Wireless Ndx PCI Adapter lub PC Card należy dopisać do tabeli filtrowania routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź, czy wszystkie karty Wireless Ndx PC Card i PCI Adapter, które chcesz podłączyć do sieci bezprzewodowej, pracują w trybie Infrastructure (infrastrukturalnym). Ten tryb można włączyć w programie konfiguracyjnym. Jeśli karty Wireless Ndx PC Card i PCI Adapter nie pracują w trybie Infrastructure (infrastrukturalnym), komunikacja z punktem dostępu lub routerem bezprzewodowym nie będzie możliwa.

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź adres WLAN MAC wybranego routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Adres WLAN MAC zazwyczaj znajduje się na etykiecie routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Sprawdź adres WLAN MAC i upewnij się, że próbujesz nawiązać połączenie z odpowiednim routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.

 

Powrót do strony rozwiązywania problemów