Spis treści:

Wprowadzenie

Instalacja routera

Konfiguracja routera

Rozwiązywanie problemów >

Informacje prawne

Często zadawane pytania

Gwarancja ograniczona U.S. Robotics Corporation

Broadband Router — Podręcznik użytkownika (Windows XP, Me, 2000, NT, 98, 95 oraz Macintosh)

Rozwiązywanie problemów

Nie można połączyć się z sieciowym interfejsem użytkownika routera.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy wszystkie kable Ethernet są prawidłowo podłączone oraz czy podłączony jest przewód zasilający.

Możliwe rozwiązanie:
Upewnij się, że prawidłowo wykonano wszystkie kroki opisane w części Przed rozpoczęciem pracy. Jeśli w komputerze był skonfigurowany statyczny adres IP, należy w jego konfiguracji włączyć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy adres IP komputera należy do zakresu domyślnego, 192.168.123.xxx. Sprawdź, czy adres maski podsieci to 255.255.255.0. Jeśli to konieczne, brama domyślna powinna mieć adres 192.168.123.254. Aby sprawdzić wszystkie powyższe ustawienia, wykonaj następujące czynności:

Użytkownicy systemów Windows XP, 2000 lub NT:

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz polecenie Uruchom.
 2. Wpisz cmd i kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu poleceń systemu DOS wpisz ipconfig /all i naciśnij klawisz ENTER.
 4. Sprawdź, czy parametry: Adres IP, Maska podsieci, Brama domyślna i Serwery DNS są prawidłowe.
  Jeśli wyświetlone informacje nie są prawidłowe:
  1. Wpisz polecenie ipconfig /release i naciśnij klawisz ENTER.
  2. Wpisz polecenie ipconfig /renew i naciśnij klawisz ENTER.

Użytkownicy systemów Windows Me, 98 lub 95:

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz polecenie Uruchom.
 2. Wpisz winipcfg i kliknij przycisk OK.
 3. Sprawdź, czy parametry: Adres IP, Maska podsieci, Brama domyślna i Serwery DNS są prawidłowe.
  Jeśli nie, kliknij kolejno przyciski Zwolnij wszystko Odnów wszystko.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź ustawienia połączeń w przeglądarce internetowej i upewnij się, że funkcja HTTP Proxy przeglądarki jest wyłączona. Ta procedura gwarantuje możliwość odczytywania stron konfiguracji routera przez przeglądarkę internetową.

Przeglądarka Internet Explorer:

 1. Uruchom przeglądarkę internetową.
 2. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje internetowe, a następnie wybierz kartę Połączenia.
 3. Wybierz opcję Nigdy nie wybieraj połączenia i kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
 5. Wyczyść wszystkie pola wyboru i kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK.

Przeglądarka Netscape Navigator:

 1. Uruchom program Netscape Navigator.
 2. Kliknij przycisk Edit (Edycja), a następnie Preferences (Preferencje).
 3. W oknie Category (Kategoria) kliknij dwukrotnie ikonę Advanced (Zaawansowane).
 4. Kliknij opcję Proxies (Serwery proxy), zaznacz opcję Direct connection to the Internet (Bezpośrednie połączenie z Internetem), a następnie kliknij przycisk OK.

Brak dostępu do Internetu

Połączenie komputera z Internetem wymaga współdziałania szeregu urządzeń.

 • Komputer musi komunikować się z routerem.
 • Router musi komunikować się z modemem.
 • Modem musi komunikować się z serwerem usługodawcy internetowego.

Niepowodzenie w dostępie do Internetu może być spowodowane dowolnym z tych urządzeń lub występujących między nimi połączeń. Ta sekcja zawiera trzy podstawowe procedury diagnostyczne, które ułatwią znalezienie przyczyny problemu i usunięcie jej:

 • Sprawdzanie stanu diod urządzeń
 • Sprawdzanie routera i jego połączeń
 • Sprawdzanie modemu i jego połączenia internetowego

Sprawdzanie stanu diod

 1. Czy świeci dioda Power routera?
  • Jeśli tak, przejdź do sprawdzania stanu następnej diody.
  • Jeśli nie, sprawdź, czy router jest podłączony do działającego źródła zasilania.
 2. Czy dioda System routera miga ze stałą częstotliwością raz na sekundę?
  • Jeśli tak, przejdź do sprawdzania stanu następnej diody.
  • Jeśli nie, ponownie uruchom router, odłączając go od zasilania i podłączając ponownie. Jeśli dioda System nie miga ze stałą częstotliwością raz na sekundę, router może być zepsuty. Należy się wtedy skontaktować z działem obsługi klientów U.S. Robotics.
 3. Czy świeci dioda WAN routera?
  • Jeśli tak, przejdź do sprawdzania stanu następnej diody.
  • Jeśli nie, router nie ma dostępu do Internetu, a więc nie ma go też komputer. Aby ustalić dlaczego router nie może uzyskać dostępu do Internetu, sprawdź połączenie routera z modemem.
 4. Czy świeci dioda LAN routera odpowiadająca portowi LAN, do którego jest podłączony komputer?
  • Jeśli tak, przejdź do sprawdzania stanu następnej diody.
  • Jeśli nie, router nie ma dostępu do komputera i nie może przekazywać danych między komputerem a Internetem. Sprawdź połączenie komputera z routerem.
 5. Czy diody zasilania i stanu modemu sygnalizują, że jest połączenie? (Informacje na temat wskaźników modemu można znaleźć w jego dokumentacji).
  • Jeśli tak, sprawdź router i jego połączenia.
  • Jeśli nie, problem prawdopodobnie jest związany z modemem lub jego połączeniem z usługodawcą internetowym. Poproś usługodawcę internetowego o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Sprawdzanie routera i jego połączeń

Ta sekcja zawiera instrukcje umożliwiające określenie, czy przyczyna problemu nie jest związana z następującymi elementami połączenia komputera z Internetem:

 • Połączenie komputera z routerem
 • Router
 • Połączenie routera z modemem

Połączenie komputera z routerem

Sprawdź połączenie z routerem za pomocą następującej procedury ping:

 1. Kliknij kolejno: Start, Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Uruchamianie
  • System Windows XP, 2000 i NT: Wpisz polecenie cmd i kliknij przycisk OK.
  • System Windows Me, 98 i 95: Wpisz polecenie command i kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz polecenie ping 192.168.123.254 i naciśnij klawisz ENTER.

Czy komputer otrzymał odpowiedź na polecenie ping?

 • Jeśli tak, komputer komunikuje się z routerem. Przejdź do sprawdzania routera.
 • Jeśli nie,
  1. Upewnij się, że kabel Ethernet łączący router z komputerem jest podłączony do portu LAN w routerze.
  2. Upewnij się, że oba końce kabla Ethernet łączącego router z komputerem są dobrze podłączone.
  3. Spróbuj uzyskać dostęp do Internetu. Jeśli wciąż nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, przejdź do sprawdzania routera.

Router

Aby określić, czy router reaguje na polecenia,

 1. Uruchom przeglądarkę internetową.
 2. W wiersz lokalizacji lub adresu wpisz adres sieciowego interfejsu użytkownika routera i naciśnij klawisz ENTER. Domyślny adres to http://192.168.123.254.

Czy sieciowy interfejs użytkownika został wyświetlony?

 • Jeśli tak, router reaguje na polecenia. Przejdź do sprawdzania połączenia routera z modemem.
 • Jeśli nie, router nie reaguje na polecenia. Być może trzeba zwolnić i odnowić połączenie, ponownie uruchomić router lub go zresetować.
 • Zwolnij i odnów połączenie sieciowe komputera:

  1. Wydaj polecenia zwalniania i odnawiania.
  2. Windows XP, 2000 lub NT:

   1. Kliknij kolejno: Start, Uruchom.
   2. Napisz polecenie cmd i naciśnij klawisz ENTER.
   3. Wpisz polecenie ipconfig /release i naciśnij klawisz ENTER.
   4. Napisz polecenie ipconfig /renew i naciśnij klawisz ENTER.
   5. Napisz polecenie exit i naciśnij klawisz ENTER.

   Windows Me, 98 lub 95:

   1. Kliknij kolejno: Start, Uruchom.
   2. Wpisz polecenie winipcfg i naciśnij klawisz ENTER.
   3. Kliknij przycisk Zwolnij.
   4. Kliknij przycisk Odnów.
   5. Zamknij aplikację.
  3. Sprawdź, czy procedura zwolnienia i odnowienia przyniosła skutek, próbując otworzyć sieciowy interfejs użytkownika routera (adres domyślny to http://192.168.123.254).
   • Jeśli sieciowy interfejs użytkownika zostanie wyświetlony, spróbuj uzyskać dostęp do Internetu. Jeśli wciąż nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, przejdź do sprawdzania połączenia routera z modemem.
   • Jeśli sieciowy interfejs użytkownika routera nie zostanie wyświetlony, przejdź do ponownego uruchamiania routera.

  Ponowne uruchomienie routera:

  1. Odłącz zasilacz routera i podłącz go ponownie.
  2. Sprawdź, czy procedura ponownego uruchomienia przyniosła skutek, próbując otworzyć sieciowy interfejs użytkownika routera (adres domyślny to http://192.168.123.254).
   • Jeśli sieciowy interfejs użytkownika zostanie wyświetlony, spróbuj uzyskać dostęp do Internetu. Jeśli wciąż nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, przejdź do sprawdzania połączenia routera z modemem.
   • Jeśli sieciowy interfejs użytkownika routera nie zostanie wyświetlony, przejdź do resetowania routera.

  Resetowanie routera:

  Uwaga: Ta procedura resetuje router, przywracając jego fabryczne domyślne ustawienia konfiguracyjne. Po wykonaniu tej procedury ustawienia trzeba albo wprowadzić ręcznie, albo — jeśli utworzono ich kopię zapasową — odtworzyć z kopii.

  1. Za pomocą cienkiego przedmiotu, jak np. spinacz do papieru, naciśnij przycisk Reset z tyłu routera na siedem sekund.
  2. Sprawdź, czy zresetowanie przyniosło skutek, wpisując w przeglądarce internetowej adres dostępu do routera http://192.168.123.254.
   • Jeśli sieciowy interfejs użytkownika zostanie wyświetlony, spróbuj uzyskać dostęp do Internetu. Jeśli wciąż nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, przejdź do sprawdzania połączenia routera z modemem.
   • Jeśli sieciowy interfejs użytkownika routera nie zostanie wyświetlony, router może być zepsuty. Należy się wtedy skontaktować z działem obsługi klientów U.S. Robotics.

Połączenie routera z modemem

Upewnij się, że oba końce kabla łączącego router z modemem są dobrze podłączone. Upewnij się, że modem jest podłączony do działającego źródła zasilania i włączony. Jeśli wciąż nie masz dostępu do Internetu, problem jest prawdopodobnie związany z modemem lub jego połączeniem z usługodawcą internetowym. Sprawdź modem i jego połączenie internetowe.

Sprawdzanie modemu i jego połączenia internetowego

 1. Upewnij się, że modem jest podłączony do gniazda w ścianie i że oba końce kabla są dobrze podłączone.
 2. Ponownie uruchom modem. Jeśli modem nie jest wyposażony we włącznik zasilania lub przycisk resetowania, należy odłączyć zasilacz modemu i podłączyć go ponownie. Informacje o ponownym uruchamianiu modemu można znaleźć w dokumentacji tego modemu lub u usługodawcy internetowego.

Jeśli w sieci WAN stosowana jest konfiguracja Dynamic IP Address (dynamiczny adres IP) lub Dynamic IP Address with Road Runner Session Management (dynamiczny adres IP z zarządzaniem sesją usługi Road Runner):

 1. Otwórz stronę Status (Stan) sieciowego interfejsu użytkownika routera i tam kliknij przycisk Release (Zwolnij), a następnie Renew (Odnów).
 2. Gdy router zakończy odnawianie adresu IP sieci WAN, na stronie Status (Stan) powinien zostać zidentyfikowany adres IP sieci WAN.
  • Jeśli router ma adres IP sieci WAN, spróbuj uzyskać dostęp do Internetu. Jeśli wciąż nie masz dostępu do Internetu, problem jest prawdopodobnie związany z modemem lub usługodawcą internetowym. Poproś usługodawcę internetowego o dalszą pomoc w rozwiązywaniu tego problemu.
  • Jeśli router nie ma adresu IP sieci WAN, problem jest prawdopodobnie związany z modemem lub usługodawcą internetowym. Poproś usługodawcę internetowego o dalszą pomoc w rozwiązywaniu tego problemu.

Jeśli w sieci WAN stosowana jest konfiguracja Dynamic IP Address with Road Runner Session Management (dynamiczny adres IP z zarządzaniem sesją usługi Road Runner) albo protokoły PPPoE lub PPTP, sprawdź, czy na stronie Primary Setup (Konfiguracja podstawowa) routera wprowadzono poprawne hasło. Jeśli mimo wprowadzenia prawidłowego hasła nie można uzyskać dostępu do Internetu, w celu uzyskania dalszej pomocy skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

Jeśli w sieci WAN stosowany jest protokół PPTP lub PPPoE, otwórz stronę Status (Stan) routera i kliknij przycisk Connect (Połącz). Jeśli wciąż nie można uzyskać dostępu do Internetu, w celu uzyskania dalszej pomocy skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

Nie wiem, czy mój adres IP jest statyczny czy dynamiczny.

Możliwe rozwiązanie:
Jeśli korzystasz z usługi kablowej lub DSL, prawdopodobnie adres IP jest dynamiczny. Należy jednak skontaktować się z usługodawcą internetowym i sprawdzić tę informację, ponieważ niektórzy operatorzy przypisują statyczne adresy IP.

Nie można znaleźć ikony Sieć i sprawdzić ustawień konfiguracji sieci w systemie Windows Me

Możliwe rozwiązanie:
System Windows Me jest domyślnie skonfigurowany tak, aby nie wyświetlać wszystkich ikon w Panelu sterowania. Aby zmienić to ustawienie i zobaczyć wszystkie ikony:

 1. Kliknij kolejno Start, Ustawienia, Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania, w lewej części ekranu, kliknij opcję Pokaż wszystkie opcje Panelu sterowania.

Teraz powinny być widoczne wszystkie ikony Panelu sterowania.

Jak skonfigurować protokół TCP/IP, aby współpracował z routerem Broadband Router?

Możliwe rozwiązanie:
Protokół TCP/IP jest zainstalowany, ale nie jest skonfigurowany na potrzeby współpracy z routerem Broadband Router.

Windows XP

 1. Kliknij kolejno: Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij ikonę Połączenia sieciowe i internetowe.
 3. Kliknij ikonę Połączenia sieciowe.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę reprezentującą dane połączenie sieciowe i wybierz polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Ogólne i zaznacz pozycję protokołu TCP/IP przypisaną do karty sieciowej.
 6. Kliknij przycisk Właściwości.
 7. Skonfiguruj adresowanie IP:

  • Metoda preferowana — Uzyskiwanie adresu IP automatycznie przez serwer DHCP:
  • Kliknij kartę Ogólne, zaznacz pole wyboru Uzyskaj adres IP automatycznie i kliknij przycisk OK.

  • Aby skonfigurować adres IP ręcznie, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij kartę Ogólne i zaznacz pole wyboru Użyj następującego adresu IP.
   2. W polu Adres IP wpisz 192.168.123.xxx (gdzie xxx jest liczbą od 1 do 99).
   3. W polu Maska podsieci wpisz 255.255.255.0
   4. W polach Brama domyślna, Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adres IP routera (fabryczny adres domyślny to 192.168.123.254)i kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk OK.

Windows 2000

 1. Kliknij kolejno Start, Ustawienia, Połączenia sieciowe i telefoniczne.
 2. Dwukrotnie kliknij ikonę Połączenia lokalne i kliknij przycisk Właściwości.
 3. Zaznacz pozycję protokołu TCP/IP przypisaną do karty sieciowej i kliknij przycisk Właściwości.
 4. Skonfiguruj adresowanie IP:

  • Metoda preferowana — Uzyskiwanie adresu IP automatycznie przez serwer DHCP:
  • Kliknij kartę Adres IP, zaznacz pole wyboru Uzyskaj adres IP automatycznie i kliknij przycisk OK.

  • Aby skonfigurować adres IP ręcznie, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij kartę Adres IP i zaznacz pole wyboru Użyj następującego adresu IP.
   2. W polu Adres IP wpisz 192.168.123.xxx (gdzie xxx jest liczbą od 100 do 199).
   3. W polu Maska podsieci wpisz 255.255.255.0
   4. W polu Brama domyślna wpisz adres IP routera (fabryczny adres domyślny to 192.168.123.254).
   5. Od usługodawcy internetowego uzyskaj adresy DNS i wpisz je w polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS. Następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk OK.

Windows Me, 98 lub 95

 1. Kliknij kolejno Start, Ustawienia, Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć.
 3. Kliknij kartę Konfiguracja i zaznacz pozycję protokołu TCP/IP przypisaną do karty sieciowej.
 4. Kliknij przycisk Właściwości.
 5. Skonfiguruj adresowanie IP:

  • Metoda preferowana — Uzyskiwanie adresu IP automatycznie przez serwer DHCP:
  • Kliknij kartę Adres IP, zaznacz pole wyboru Uzyskaj adres IP automatycznie i kliknij przycisk OK.

  • Aby skonfigurować adres IP ręcznie, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij kartę Adres IP. Kliknij przycisk Podaj adres IP.
   2. W polu Adres IP wpisz 192.168.123.xxx (gdzie xxx jest liczbą od 100 do 199).
   3. W polu Maska podsieci wpisz 255.255.255.0
   4. Kliknij kartę Brama.
   5. W polu Nowa brama wpisz adres IP routera (fabryczny adres domyślny to 192.168.123.254) i kliknij przycisk Dodaj.
   6. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby uzyskać informacje o odpowiednich wartościach DNS.
   7. Kliknij kartę Konfiguracja DNS.
   8. W polu Adresy serwerów DNS według kolejności używania wpisz adresy serwerów DNS i kliknij przycisk Dodaj.
   9. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK.

Windows NT

 1. Kliknij kolejno Start, Ustawienia, Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć.
 3. Kliknij kartę Protokoły i zaznacz pozycję protokołu TCP/IP przypisaną do karty sieciowej.
 4. Kliknij przycisk Właściwości.
 5. Skonfiguruj adresowanie IP:

  • Metoda preferowana — Uzyskiwanie adresu IP automatycznie przez serwer DHCP:
  • Kliknij kartę Adres IP i wybierz opcję Uzyskaj adres IP z serwera DHCP, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby skonfigurować adres IP ręcznie, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij kartę Adres IP.
   2. Kliknij przycisk Podaj adres IP.
   3. W polu Adres IP wpisz 192.168.123.xxx (gdzie xxx jest liczbą od 100 do 199).
   4. W polu Maska podsieci wpisz 255.255.255.0
   5. W polu Nowa brama wpisz adres IP routera (fabryczny adres domyślny to 192.168.123.254) i kliknij przycisk Dodaj.
   6. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby uzyskać informacje o odpowiednich wartościach DNS.
   7. Kliknij kartę Adres WINS.
   8. W polu Adresy serwerów DNS według kolejności używania wpisz adresy serwerów DNS i kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK.

Po skonfigurowaniu protokołu komunikacyjnego TCP/IP można użyć polecenia ping, aby sprawdzić, czy komputer poprawnie łączy się z routerem.

Procedura diagnostyczna ping

Jeśli w dowolnej chwili wykonywania procedury ping nie pojawi się komunikat o tym, że operacja ping została wykonana pomyślnie, oznacza to, że adres sprawdzany za pomocą tej procedury nie jest dostępny. Sprawdź adres w sieciowym interfejsie użytkownika i wprowadź niezbędne zmiany. Po zmianie ustawień kontynuuj wykonywanie polecenia ping.

 1. Kliknij kolejno: Start, Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Uruchamianie
  • Systemy Windows XP, 2000 i NT: Wpisz polecenie cmd i kliknij przycisk OK.
  • System Windows Me, 98 i 95: Wpisz polecenie command i kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz Ping 127.0.0.1 i naciśnij klawisz ENTER.
 4. 127.0.0.1 to adres hosta lokalnego i sprawdzenie go za pomocą procedury ping pozwala upewnić się, że protokół TCP/IP jest prawidłowo zainstalowany i działa poprawnie. Jeśli nie ma odpowiedzi na to polecenie ping, zmień konfigurację protokołu TCP/IP lub poszukaj dalszych informacji w dokumentacji systemu operacyjnego.

 5. Wpisz polecenie ping, a po nim swój adres IP i naciśnij klawisz ENTER.
 6. Polecenie to weryfikuje, czy komputer reaguje na polecenia. Jeśli nie ma odpowiedzi na to polecenie ping, upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

 7. Wpisz polecenie Ping, a po nim swój adres bramy i naciśnij klawisz ENTER.
 8. Domyślny adres bramy to 192.168.123.254. Polecenie to weryfikuje, czy można połączyć się z innymi urządzeniami i dotrzeć do routera Broadband Router. Jeśli można ustanowić połączenie z routerem, można także skonfigurować odpowiednie ustawienia w sieciowym interfejsie użytkownika. Jeśli na polecenie ping nie ma odpowiedzi, sprawdź czy przewód zasilający routera jest podłączony, a router jest prawidłowo podłączony do komputera.

 9. Wpisz polecenie Ping, a po nim zewnętrzny adres internetowy routera i naciśnij klawisz ENTER. Jest to adres IP, który można otrzymać od usługodawcy internetowego lub z zewnętrznej sieci LAN. Jeśli na stronie Status (Stan) routera widnieje niezerowy adres IP, należy użyć właśnie tego adresu.
 10. To polecenie sprawdza, czy router działa prawidłowo i przekazuje dane dalej.

 11. Wpisz polecenie Ping, a po nim znany adres serwera DNS i naciśnij klawisz ENTER.
 12. Polecenie to pozwala określić adresy IP dla prawidłowych nazw hostów internetowych, jak również sprawdzić możliwość dostępu do Internetu.

Czy wciąż występują problemy?

 1. Przejdź do sekcji Support (Pomoc techniczna) na witrynie internetowej firmy U.S Robotics pod adresem www.usr.com

  Rozwiązania wielu typowych problemów, z którymi spotykają się użytkownicy, opisano na stronach z często zadawanymi pytaniami oraz na stronach rozwiązywania problemów dla tego produktu. Znając numer modelu, łatwiej jest wyszukiwać odpowiednie informacje na stronie sieci Web firmy U.S. Robotics. Numer modelu routera Broadband Router to 8004.

 2. Prześlij pytanie do pomocy technicznej, korzystając z formularza elektronicznego na stronie http://www.usr.com/emailsupport.
 3. Przejdź do sekcji Support (Pomoc techniczna) na witrynie internetowej firmy U.S Robotics
Kraj Telefon Formularz na stronie internetowej Godziny pracy
USA (888) 216-2850 http://www.usr.com/emailsupport 9:00–18:00 czasu centralnego
Pn.-Pt.
Kanada (888) 216-2850 http://www.usr.com/emailsupport 9:00–18:00 czasu centralnego
Pn.-Pt.

 

Kraj Telefon Formularz na stronie internetowej Godziny pracy
Austria 07110 900116 http://www.usr.com/emailsupport/de 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Belgia (flamandzki) +32 (0) 7 023 3545 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Belgia (francuski) +32 (0) 7 023 3546 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Bliski Wschód/Afryka +44 870 844 4546 http://www.usr.com/emailsupport/me 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Dania +45 70 10 4030 http://www.usr.com/emailsupport/ea 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Finlandia +358 981710015 http://www.usr.com/emailsupport/ea 10:00–18:00
Pn.-Pt.
Francja +33 082 507 0693 http://www.usr.com/emailsupport/fr 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Hiszpania 902 11 7964 http://www.usr.com/emailsupport/es 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Holandia 0900 202 5857 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Irlandia 1890-252-130 http://www.usr.com/emailsupport/uk 9:00–18:00
Pn.-Pt.
Luksemburg +352 342 080 8318 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Niemcy 0180 567 1548 http://www.usr.com/emailsupport/de 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Norwegia +47 23 50 0097 http://www.usr.com/emailsupport/ea 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Polska --- http://www.usr.com/emailsupport/pl 8:00–18:00
Pn.-Pt.
Portugalia +351 (0) 21 415 4034 http://www.usr.com/emailsupport/pt 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Rosja 8-800-200-200-1 http://www.usr.com/emailsupport/ru 10:00–18:00
Pn.-Pt.
Szwajcaria 0848 840 200 http://www.usr.com/emailsupport/de 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Szwecja +46 (0) 77 128 1020 http://www.usr.com/emailsupport/ea 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Węgry 0180 567 1548 http://www.usr.com/emailsupport/hu 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Wielka Brytania 0870 844 4546 http://www.usr.com/emailsupport/uk 9:00–17:00
Pn.-Pt.
Włochy +848 80 9903 http://www.usr.com/emailsupport/it 9:00–17:00
Pn.-Pt.


Aktualne informacje na temat pomocy technicznej można uzyskać w witrynie internetowej pod adresem:

http://www.usr.com/support/s-contact.asptop of page

USRobotics