Spis treści:

Wprowadzenie >

Instalacja routera

Konfiguracja routera

Rozwiązywanie problemów

Informacje prawne

Często zadawane pytania

Gwarancja ograniczona U.S. Robotics Corporation

Broadband Router — Podręcznik użytkownika (Windows XP, Me, 2000, NT, 98, 95 oraz Macintosh)

 

8004

 

Wprowadzenie

Funkcje

 • Udostępnianie szerokopasmowego połączenia internetowego
 • 4 porty 10/100 Mb/s LAN Ethernet
 • 1 port 10/100 Mb/s WAN Ethernet
 • Obsługa przekazywania pakietów w sieci VPN
 • Zapora firewall z dwukierunkową kontrolą pakietów (Stateful Packet Inspection)
 • Serwer DHCP
 • Narzędzie konfiguracyjne WWW
 • Kontrola dostępu
 • Serwer wirtualny (przekazywanie portów konfigurowane przez użytkownika)
 • Tunel detekcji aplikacji (Application Sensing Tunnel) konfigurowany przez użytkownika
 • DMZ Host (Host DMZ)
 • Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • Universal Plug and Play (UPnP)

Wymagane wyposażenie

 • Komputer z zainstalowaną kartą sieciową Ethernet
 • Sprawny modem kablowy lub modem DSL obsługujący Ethernet
 • Przeglądarka zgodna ze standardem HTML 4.01 (np. Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej albo Netscape w wersji 7.0 lub nowszej)
 • Litera dysku CD-ROM (np. D)

Router Broadband Router obsługuje pięć typów połączeń w sieci WAN: Static IP Address (Statyczny adres IP), Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP), Dynamic IP Address with Road Runner Session Management (Dynamiczny adres IP z zarządzaniem sesją usługi Road Runner), PPP over Ethernet (PPP na bazie Ethernetu — PPPoE) oraz PPTP. Jeśli korzystasz z połączenia ze statycznym lub dynamicznym adresem IP, przejdź do części Przed rozpoczęciem pracy — połączenie kablowe lub DSL poniżej. Jeśli korzystasz z połączenia PPPoE, przejdź do części Przed rozpoczęciem pracy — połączenie PPPoE poniżej. Jeśli korzystasz z połączenia PPTP, przejdź do części Przed rozpoczęciem pracy — połączenie PPTP poniżej. Jeśli nie masz dokładnych informacji o używanym połączeniu sieciowym, skontaktuj się z usługodawcą internetowym, a by je uzyskać.

 

8004

Widok z przodu

Diody LED Kolor Funkcja
PWR Zielony — świeci się Podłączone zasilane
STATUS Pomarańczowy — świeci się Awaria systemu
Pomarańczowy — miga Trwa uruchamianie, resetowanie, ponowne uruchamianie lub uaktualnianie oprogramowania sprzętowego routera.
WAN Zielony — świeci się Połączenie w sieci WAN zostało nawiązane.
Zielony — miga Wysyłanie lub odbiór danych do lub z sieci WAN.
10/100 LINK/ACT 1-4 Zielony — świeci się Połączenie w sieci LAN zostało nawiązane.
Zielony — miga Wysyłanie lub odbiór danych do lub z sieci LAN.

 

 

8004

Widok z tyłu

Port Funkcja
Reset Aby ponownie uruchomić router Broadband Router, naciśnij i zwolnij przycisk Reset. Aby przywrócić ustawienia fabryczne routera Broadband Router, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez siedem sekund.
LAN 1-4 Porty RJ-45 służą do podłączania urządzeń do sieci lokalnej (LAN).
WAN Port RJ-45 służy do podłączania routera do modemu szerokopasmowego lub sieci rozległej (WAN).
7.5-9.0 VDC Złącze zasilania

 

Przed rozpoczęciem pracy

Przed rozpoczęciem pracy — połączenie kablowe lub DSL
Przed rozpoczęciem pracy — połączenie PPPoE
Przed rozpoczęciem pracy — połączenie PPTP


Przed rozpoczęciem pracy – połączenie kablowe lub DSL

W tym podręczniku użytkownika opisano większość instalacji kablowych i DSL skonfigurowanych na potrzeby dynamicznego lub statycznego adresowania IP. Zakłada się, że użytkownik ma aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu za pośrednictwem modemu kablowego lub DSL.

Uwaga do użytkowników modemów DSL: Jeśli do łączenia się z Internetem używasz aplikacji logowania, zapewne używane jest połączenie PPPoE. Informacje na temat zbierania danych konfiguracyjnych znajdują się w odpowiedniej sekcji niniejszego podręcznika użytkownika. Jeśli używasz funkcji Dial-Up Networking i karty VPN, zapewne używane jest połączenie PPTP. Informacje na temat zbierania danych konfiguracyjnych znajdują się w odpowiedniej sekcji niniejszego podręcznika użytkownika. Jeśli nie masz pewności co do typu połączenia, z którego korzystasz, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

Od usługodawcy internetowego należy uzyskać poniższe informacje dotyczące komputera.

Adres IP:
____________-_____________-______________-____________
Maska podsieci:
____________-_____________-______________-____________
Brama/Router:
____________-_____________-______________-____________
Serwery DNS/
Serwery nazw:


____________-_____________-______________-____________

____________-_____________-______________-____________

Nazwa hosta/Identyfikator klienta DHCP:_____________________________________________________

Nie wszystkie te informacje mogą być niezbędne do zainstalowania routera szerokopasmowego Broadband Router. Jeśli informacji tych nie można uzyskać od usługodawcy internetowego, w celu uzyskania większości wymaganych danych wykonaj następujące kroki.

Użytkownicy systemu Windows

Na komputerze, który jest podłączony do modemu kablowego lub DSL:

 1. W menu Start wybierz kolejno UstawieniaPanel sterowania.
 2. Użytkownicy systemów Windows 95/98/Me: Dwukrotnie kliknij ikonę Sieć.

  Użytkownicy systemów Windows 2000 i XP: Dwukrotnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe i telefoniczne.

  Użytkownicy systemu Windows NT: Dwukrotnie kliknij ikonę Sieć, a następnie kartę Protokoły.

 3. Wybierz opcję TCP/IP dla karty sieciowej, za pomocą której będziesz łączyć się z modemem kablowym lub DSL, i kliknij przycisk Właściwości. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: protokół internetowy (TCP/IP).

Jeśli wybrano opcję Uzyskaj adres IP automatycznie, możesz przejść do procedury instalacji opisanej w części Instalacja routera.

Jeśli opcja Uzyskaj adres IP automatycznie nie jest wybrana, musisz odczytać wymagane informacje konfiguracyjne w oknie Właściwości: protokół internetowy (TCP/IP). W tym celu w różnych systemach operacyjnych należy klikać różne karty w oknie Właściwości: protokół internetowy (TCP/IP). Po zakończeniu zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie i kliknij przycisk OK. Jeśli to konieczne, ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości sieci. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Nie. Możesz przejść do instalacji routera Broadband Router opisanej w części Instalacja routera.

Użytkownicy komputerów Macintosh

Na komputerze, który jest podłączony do modemu kablowego lub DSL:

 1. Użytkownicy systemów Macintosh OS 9.x: Kliknij kolejno Apple, Control Panels (Panel sterowania) i TCP/IP.
 2. Użytkownicy systemów Macintosh OS X: Kliknij kolejno Apple, System Preferences (System: preferencje) i Network (Sieć).

 3. Upewnij się, że opcja Connect via (Połącz przez) jest ustawiona na wartość Connect via: Ethernet (Połącz przez: Ethernet).

Jeśli opcja Configure (Konfiguruj) jest ustawiona na wartość Using DHCP (Przez DHCP), możesz przejść do procedury instalacji opisanej w części Instalacja routera.

Jeśli opcja Configure (Konfiguruj) nie jest ustawiona na wartość Using DHCP (Przez DHCP), musisz uzyskać wymagane informacje dotyczące konfiguracji z okna TCP/IP lub Network (Sieć). Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć w różnych kartach okien TCP/IP lub Network (Sieć). Po zakończeniu ustaw opcję TCP/IP Configure (Konfiguruj) na wartość Using DHCP (Przez DHCP). Kliknij przycisk Save (Zapisz) i zamknij okno TCP/IP lub Network (Sieć). Możesz przejść do procedury instalacji opisanej w części Instalacja routera.


Przed rozpoczęciem pracy – połączenie PPPoE

W tym podręczniku użytkownika opisano większość instalacji kablowych i DSL skonfigurowanych na potrzeby dynamicznego lub statycznego adresowania IP. Zakłada się, że użytkownik ma aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu za pośrednictwem modemu kablowego lub DSL.

Uwaga do użytkowników modemów DSL: Jeśli do łączenia się z Internetem używasz aplikacji logowania, zapewne używane jest połączenie PPPoE. Jeśli nie masz pewności co do typu połączenia, z którego korzystasz, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

U usługodawcy internetowego należy uzyskać poniższe informacje dotyczące komputera. Aby uzyskać te informacje, należy najpierw poszukać ich w aplikacji logowania. Jeśli nie możesz znaleźć wszystkich niezbędnych informacji, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

Adres IP:
____________-_____________-______________-____________
Maska podsieci:
____________-_____________-______________-____________
Brama/Router:
____________-_____________-______________-____________
Serwery DNS/
Serwery nazw:


____________-_____________-______________-____________

____________-_____________-______________-____________

Nazwa użytkownika:
_____________________________________________________
Hasło:
_____________________________________________________
Nazwa usługi (opcjonalna):


_____________________________________________________

Nie wszystkie te informacje mogą być niezbędne do zainstalowania routera szerokopasmowego Broadband Router.


Przed rozpoczęciem pracy – połączenie PPTP

Uwaga: Jeśli używasz funkcji Dial-Up Networking i karty VPN, zapewne używane jest połączenie PPTP. Jeśli nie masz pewności co do typu połączenia, z którego korzystasz, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

U usługodawcy internetowego należy uzyskać poniższe informacje dotyczące komputera. Aby uzyskać te informacje, należy najpierw poszukać ich w aplikacji logowania. Jeśli nie możesz znaleźć wszystkich niezbędnych informacji, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

Konto PPTP (Nazwa użytkownika):

_____________________________________________________
Hasło PPTP:
_____________________________________________________
Nazwa usługi:
_____________________________________________________
Adres IP:
____________-_____________-______________-____________
Maska podsieci:
____________-_____________-______________-____________
Adres IP serwera:
____________-_____________-______________-____________
Identyfikator połączenia:


_____________________________________________________

Nie wszystkie te informacje mogą być niezbędne do zainstalowania routera szerokopasmowego Broadband Router.


top of page

USRobotics

R46.1079.00
rev 1.1 06/05