U.S. Robotics
    

Περιεχόμενα:

Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση δεδομένων με 56K

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Εγκατάσταση για όλα τα λειτουργικά συστήματα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τεχνικό εγχειρίδιο αναφοράς

Γλωσσάρι >

Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς

Περιορισμένη εγγύηση

Οδηγός χρήσης και εγχειρίδιο αναφοράς συσκευής Φαξ - μόντεμ 56K

Γλωσσάρι

αυτόματη απάντηση
Με αυτή τη ρύθμιση το μόντεμ απαντά την τηλεφωνική γραμμή μετά από ένα δεδομένο αριθμό κουδουνισμάτων. Ανατρέξτε στην παράγραφο S-register S0 στην ενότητα "Τεχνικό εγχειρίδιο αναφοράς".

ασύγχρονη μετάδοση
Μετάδοση δεδομένων κατά την οποία η χρονική περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ των μεταδιδόμενων χαρακτήρων μπορεί να διαφέρει. Εφόσον ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο μεταδιδόμενων χαρακτήρων δεν είναι ίδιος, το μόντεμ δέκτης θα πρέπει να ειδοποιηθεί πότε ξεκινούν τα δυαδικά δεδομένα ενός χαρακτήρα και πότε τελειώνουν. Η προσθήκη bit αρχής/τέλους σε κάθε χαρακτήρα εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

autodial (αυτόματη κλήση)
Η διαδικασία κατά την οποία το μόντεμ καλεί αυτόματα. Η διαδικασία κλήσης αρχίζει με την αποστολή μιας εντολής τόνου ATDT (dial tone) ή παλμού ATDP (dial pulse), που ακολουθείται από τον τηλεφωνικό αριθμό κλήσης. Η αυτόματη κλήση χρησιμοποιείται για την κλήση αριθμών ομιλίας. Δείτε την εντολή Dn.
baud rate
Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ταχύτητας μιας αναλογικής μετάδοσης από ένα σημείο σε ένα άλλο. Ο όρος baud rate συνήθως σημαίνει ρυθμός μεταφοράς bit, αν και αυτή η σημασία δεν είναι τεχνικά δόκιμη.
binary digit (Δυαδικό ψηφίο)
Ένα ψηφίο 0 ή 1, το οποίο αντιστοιχεί στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Χρησιμοποιείται επειδή ο υπολογιστής αναγνωρίζει μόνο δύο καταστάσεις, OFF ή ON. Η συντομογραφία του δυαδικού ψηφίου είναι bit.
bit rate
Αναφέρεται στον αριθμό των δυαδικών ψηφίων που μεταδίδονται ανά δευτερόλεπτο (bps). Αναφέρεται επίσης και ως ταχύτητα μετάδοσης. Τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούν μόντεμ τηλεφωνικών καναλιών συνήθως χρησιμοποιούν ταχύτητες όπως 2400, 4800, 9600, 14.400, 28.800 και υψηλότερες.
bits per second (bps)
Αναφέρεται στην ταχύτητα των δυαδικών ψηφίων (bit) ανά δευτερόλεπτο. Χιλιάδες bit ανά δευτερόλεπτο εκφράζονται ως kilobit ανά δευτερόλεπτο ή kbps.
buffer
Μια περιοχή μνήμης που έχει ρυθμιστεί για να χρησιμοποιείται ως προσωρινός αποθηκευτικός χώρος κατά την διάρκεια λειτουργιών εισαγωγής και εξαγωγής. Ένα παράδειγμα είναι η προσωρινή μνήμη εντολών μόντεμ (command buffer).
byte
Μια ομάδα δυαδικών ψηφίων που αποθηκεύονται και λειτουργούν ως μονάδα. Στα εγχειρίδια χρήσης, ο όρος συνήθως αναφέρεται σε μονάδες 8 ψηφίων ή χαρακτήρων. Ένα kilobyte (KB) ισούται με 1.024 byte ή χαρακτήρες. 640 KB αντιστοιχούν σε 655.360 byte ή χαρακτήρες.
carrier (φορέας)
Ένας τόνος που υποδεικνύει μια σύνδεση που το μόντεμ μπορεί να τροποποιήσει για να μεταφέρει δεδομένα διαμέσου τηλεφωνικών γραμμών.
character (χαρακτήρας)
Η απεικόνιση ενός γράμματος, αριθμού ή άλλου συμβόλου κωδικοποιημένου σε δυαδικά ψηφία.
characters per second (CPS)
Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων που υπολογίζεται από την ταχύτητα μετάδοσης δυαδικών ψηφίων και το μήκος των χαρακτήρων. Για παράδειγμα, σε ταχύτητα 2400 bps, οι χαρακτήρες 8 bit συν δύο bit αρχής/τέλους (συνολικά δέκα bit για κάθε χαρακτήρα) θα μεταδίδονται με έναν ρυθμό περίπου 240 χαρακτήρων το δευτερόλεπτο (cps). Μερικά πρωτόκολλα, όπως τα πρωτόκολλα ελέγχου σφαλμάτων, χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνικές, όπως μεγαλύτερα πλαίσια μετάδοσης και συμπίεση δεδομένων, με σκοπό να αυξήσουν το ρυθμό cps.
class 1 και 2.0
Διεθνή πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την αποστολή και λήψη φαξ μεταξύ εφαρμογών αποστολής φαξ και συσκευών φαξ-μόντεμ.
cyclic redundancy checking (CRC)
Τεχνική ανίχνευσης σφαλμάτων που περιλαμβάνει ελέγχους σε κάθε μπλοκ ή πλαίσιο δεδομένων, τόσο από τα μόντεμ αποστολής όσο και από τα μόντεμ λήψης. Το μόντεμ αποστολής εισάγει τα αποτελέσματα των ελέγχων του σε κάθε μπλοκ δεδομένων, με τη μορφή κώδικα CRC. Το μόντεμ λήψης συγκρίνει τα αποτελέσματά του με τον κώδικα που λαμβάνει και αποκρίνεται με μια θετική ή αρνητική επιβεβαίωση.
data communications
Τύπος επικοινωνίας με το οποίο οι υπολογιστές μπορούν να ανταλλάσουν δεδομένα μέσω ενός ηλεκτρονικού μέσου.
data compression table
Ένας πίνακας που περιλαμβάνει τις τιμές που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με συμπίεση δεδομένων MNP5. Οι προεπιλεγμένες τιμές του πίνακα συνεχώς μεταβάλλονται και διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κάθε κλήσης. Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο πίνακας, τόσο καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται.
data mode (λειτουργία δεδομένων)
Η λειτουργία κατά την οποία το φαξ - μόντεμ είναι σε θέση να στείλει και να λάβει αρχεία δεδομένων. Ένα τυπικό μόντεμ, χωρίς δυνατότητες αποστολής φαξ, είναι πάντα σε λειτουργία δεδομένων.
DCE
Data Communications Equipment (ή Circuit-Terminating Equipment) είναι ο εξοπλισμός, όπως τα μόντεμ τηλεφωνικής κλήσης, που δημιουργούν και ελέγχουν τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων μέσω ενός τηλεφωνικού δικτύου.
default
Κάθε προεπιλεγμένη ρύθμιση του λογισμικού του υπολογιστή και των περιφερειακών συνδεδεμένων συσκευών που επιλέγεται κατά την έναρξη ή την επαναφορά. Ο υπολογιστής ή το λογισμικό θα χρησιμοποιεί αυτές τις ρυθμίσεις μέχρι να τροποποιηθούν από τον χρήστη ή άλλο λογισμικό.
detect phase
Στο πρωτόκολλο ελέγχου σφαλμάτων ITU-T V.42, το πρώτο στάδιο είναι η επιβεβαίωση πως τα δύο μόντεμ που προσπαθούν να συνδεθούν έχουν τη δυνατότητα V.42.
dictionary
Ο όρος χρησιμοποιειται για να περιγράψει κώδικες συμπίεσης που έχουν δημιουργηθεί με τον αλγόριθμο συμπίεσης δεδομένων V.42 bis.
digital loopback
Διαδικασία ελέγχου του περιβάλλοντος διασύνδεσης RS-232 του μόντεμ και του καλωδίου που συνδέει τον υπολογιστή με το μόντεμ. Το μόντεμ λαμβάνει δεδομένα (με τη μορφή ψηφιακών σημάτων) από τον υπολογιστή ή ένα τερματικό και αμέσως εμφανίζει τα δεδομένα στην οθόνη για εξακρίβωση.
digital signals
Σήματα διακριτά και ομοιογενή. Στο εγχειρίδιο αυτό, ο όρος αναφέρεται στα δυαδικά ψηφία 0 και 1. Τα σήματα αυτά είναι τα αντίθετα των αναλογικών σημάτων.
DTE
Data Terminal (ή Terminating) Equipment είναι ο υπολογιστής που δημιουργεί τα δεδομένα ή είναι ο τελικός προορισμός των δεδομένων.
duplex
Το Duplex υποδεικνύει ένα κανάλι επικοινωνίας με δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς σήματος. Δείτε half duplex, full duplex.
Electronic Industries Association (EIA)
Οργανισμός που καθορίζει τα πρότυπα για τις ηλεκτρονικές συσκευές στις Η.Π.Α.
error control
Ποικιλία τεχνικών που ελέγχουν την αξιοπιστία των χαρακτήρων (ισοτιμία) ή των μπλοκ δεδομένων. Τα πρωτόκολλα ελέγχου σφαλμάτων V.42 και MNP εφαρμόζουν την τεχνική της ανίχνευσης σφαλμάτων (CRC) και την τεχνική της επαναμετάδοσης των ελαττωματικών πλαισίων (ARQ).
facsimile
Μέθοδος μετάδοσης της εικόνας σε μια σελίδα από ένα σημείο σε ένα άλλο. Κοινώς αναφέρεται ως φαξ.
fax mode
Λειτουργία κατά την οποία το φαξ - μόντεμ είναι σε θέση να στέλνει και να λαμβάνει αρχεία σε μορφή φαξ. Δείτε τους ορισμούς για τα V.17, V.27ter, V.29.
flow control
Μηχανισμός που εξισορροπεί τις διαφορές στη ροή των δεδομένων προς και από ένα μόντεμ ή άλλη συσκευή. Δείτε τις εντολές &Hn, &In, &Rn.
frame
Όρος της επικοινωνίας δεδομένων που αναφέρεται σε ένα μπλοκ δεδομένων που διαθέτει συνημμένες πληροφορίες σε κεφαλίδα και πλαίσιο τέλους. Η πρόσθετη πληροφορία συνήθως περιλαμβάνει έναν αριθμό πλαισίου, το μέγεθος του μπλοκ, κωδικούς ελέγχου σφαλμάτων και δείκτες αρχής/τέλους.
full duplex
Σήματα που μεταδίδονται αμφίδρομα, ταυτοχρόνως, διαμέσου μίας γραμμής. Στην επικοινωνία μεταξύ μικρο-υπολογιστών, ίσως σημαίνει την απαλοιφή της τοπικής ηχούς του δικτύου.
half duplex
Σήματα που μεταδίδονται αμφίδρομα αλλά προς μια κατεύθυνση κάθε φορά. Στην επικοινωνία μεταξύ μικρο-υπολογιστών, ίσως σημαίνει την ενεργοποίηση της τοπικής ηχούς του δικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα το μόντεμ να στέλνει ένα αντίγραφο των μεταδιδόμενων δεδομένων στην οθόνη του αποστολέα υπολογιστή.
Hz
Hertz είναι η μονάδα μέτρησης της συχνότητας που χρησιμοποιείται διεθνώς και υποδεικνύει κύκλους ανά δευτερόλεπτο.
ITU-T
Ένας διεθνής οργανισμός που καθορίζει τα πρότυπα των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών συσκευών. Για παράδειγμα, το πρότυπο Bell 212A για επικοινωνία 1200 bps στην Βόρεια Αμερική συναντάται διεθνώς ως ITU-T V.22. Για επικοινωνία 2400 bps οι περισσότεροι κατασκευαστές των Η.Π.Α. αναφέρονται στο πρότυπο V.22 bis.
LAPM
Link Access Procedure for Modems είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου σφαλμάτων καθορισμένο από την σύσταση V.42 της ITU-T. Όπως τα πρωτόκολλα MNP, έτσι και το LAPM χρησιμοποιεί cyclic redundancy checking (CRC) και επαναμετάδοση των ελαττωματικών δεδομένων (ARQ) για να διασφαλίσει την αξιοπιστία των δεδομένων.
local echo
Ένα χαρακτηριστικό του μόντεμ που του επιτρέπει να προβάλλει εντολές του πληκτρολογίου και μεταδιδόμενα δεδομένα στην οθόνη. Δείτε την εντολή En.
MNP
Το Microcom Networking Protocol είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου σφαλμάτων που αναπτύχθηκε από την Microcom, Inc., και τώρα αναπτύσσεται από το δημόσιο. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα MNP, αλλά αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο διασφαλίζει μετάδοση χωρίς σφάλματα αφού χρησιμοποιεί ανίχνευση σφαλμάτων (CRC) και επαναμετάδοση των εσφαλμένων πλαισίων.
modem
Συσκευή που μεταδίδει και λαμβάνει/μεταδίδει δεδομένα υπολογιστή μέσω καναλιών επικοινωνίας, όπως η ραδιοσυχνότητα ή οι τηλεφωνικές γραμμές. Επίσης μετατρέπει και πάλι τα σήματα της τηλεφωνικής γραμμής σε ψηφιακά, πριν τα διοχετεύσει στον υπολογιστή παραλήπτη.
nonvolatile memory (NVRAM)
Μνήμη τυχαίας προσπέλασης, προγραμματιζόμενη από τον χρήστη, η οποία συγκρατεί δεδομένα όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Σε μερικά μόντεμ, περιλαμβάνει τέσσερις αποθηκευμένους τηλεφωνικούς αριθμούς και τις ρυθμίσεις του μόντεμ.
off/on hook
Λειτουργίες του μόντεμ που αντιστοιχούν στο σήκωμα και την επανατοποθέτηση του ακουστικού του τηλεφώνου με το χέρι.
online fall back/fall forward
Χαρακτηριστικό που επιτρέπει σε ένα μόντεμ υψηλής ταχύτητας, με έλεγχο σφαλμάτων, να παρακολουθεί την ποιότητα της γραμμής και να επιστρέφει στην αμέσως προηγούμενη ταχύτητα σε ένα προκαθορισμένο εύρος, εάν η ποιότητα πέσει. Εάν οι συνθήκες στη γραμμή καλυτερεύσουν, τότε το μόντεμ μεταβαίνει πάλι στην αμέσως υψηλότερη ταχύτητα.
originate mode
Η λειτουργία που χρησιμοποιείται από το μόντεμ σας όταν ξεκινά μια εξερχόμενη κλήση με προορισμό ένα άλλο μόντεμ. Οι συχνότητες μετάδοσης/λήψης είναι οι αντίστροφες από αυτές του καλούμενου μόντεμ το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία απάντησης.
parity
Μια απλή μέθοδος ανίχνευσης σφαλμάτων που ελέγχει την εγκυρότητα των μεταδιδόμενων χαρακτήρων. Ο έλεγχος των χαρακτήρων έχει αντικατασταθεί από άλλες περισσότερο αξιόπιστες και αποτελεσματικές μορφές ελέγχου χαρακτήρων, όπως τα πρωτόκολλα V.42 MNP 2-4. Δύο συνδεδεμένοι υπολογιστές θα πρέπει είτε να χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο ομοτιμίας είτε να την παραλείπουν και οι δύο.
protocol
Ένα σύστημα κανόνων και διαδικασιών που διέπουν την επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συσκευών. Τα πρωτόκολλα διαφέρουν, αλλά οι συσκευές επικοινωνίας για την ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει να ακολουθούν το ίδιο πρωτόκολλο. Ο τύπος των δεδομένων, η ετοιμότητα αποστολής ή λήψης, η ανίχνευση σφαλμάτων και η διόρθωση των σφαλμάτων είναι μερικές μόνον από τις λειτουργίες που καθορίζονται στα πρωτόκολλα.
RAM
Η Random Access Memory είναι η διαθέσιμη προς χρήση μνήμη όταν το μόντεμ τεθεί σε λειτουργία, αλλά διαγράφει όλες τις πληροφορίες που περιέχει, όταν το μόντεμ τεθεί εκτός λειτουργίας. Η μνήμη RAM του μόντεμ συγκρατεί όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις λειτουργίας, έναν χώρο αποθήκευσης ελέγχου ροής και έναν χώρο αποθήκευσης εντολών.
remote digital loopback
Μια διαδικασία ελέγχου της τηλεφωνικής γραμμής και του απομακρυσμένου πομποδέκτη μόντεμ.
remote echo
Ένα αντίγραφο των δεδομένων που παραλήφθηκαν από το απομακρυσμένο σύστημα, τα οποία επιστρέφουν στο σύστημα αποστολέα και προβάλλονται στην οθόνη. Η απομακρυσμένη ηχώ είναι λειτουργία του απομακρυσμένου συστήματος.
ROM
Η Read Only Memory είναι μόνιμη μνήμη που δεν προγραμματίζεται από τον χρήστη.
serial transmission
Η συνεχής ροή δεδομένων σε ένα μεμονωμένο κανάλι. Σε σύγκριση με τις παράλληλες μεταδόσεις, όπου τα δεδομένα ρέουν ταυτόχρονα σε πολλαπλά κανάλια.
start/stop bits
Αυτά τα bit σηματοδότησης προσαρτώνται πριν και μετά από έναν χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης μετάδοσης.
terminal mode
Λειτουργία του λογισμικού, που επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία με το μόντεμ. Η λειτουργία αυτή είναι επίσης γνωστή και ως λειτουργία εντολών.
terminal
Συσκευή της οποίας το πληκτρολόγιο και η οθόνη χρησιμοποιούνται για την αποστολή και την λήψη δεδομένων μέσω μιας γραμμής επικοινωνίας. Η συσκευή αυτή διαφέρει από έναν μικρο-υπολογιστή ή από ένα
σύστημα mainframe γιατί έχει μικρές ή καθόλου εσωτερικές δυνατότητες επεξεργασίας.
throughput
Η ποσότητα των πραγματικών δεδομένων χρήστη που μεταδίδονται κάθε δευτερόλεπτο, χωρίς τις επιπλέον πληροφορίες του πρωτοκόλλου, όπως τα ψηφία αρχής/τέλους ή οι επικεφαλίδες και τα πλαίσια τέλους των πλαισίων. Σε σύγκριση με την ταχύτητα μετάδοσης χαρακτήρων ανά δευτερόλεπτο.
V.17
Πρότυπο ITU-T για την δημιουργία συνδέσεων φαξ με ταχύτητα 14.400 bps, 12.000 bps, 9600 bps και 7200 bps.
V.21
Πρότυπο ITU-T για μόντεμ που λειτουργούν σε ασύγχρονη λειτουργία, με ταχύτητα μέχρι 300 bps, full-duplex, σε δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα με κέντρο.
V.22 bis
Πρότυπο ITU-T για την επικοινωνία μόντεμ με ταχύτητα 2400 bps. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει μια αυτόματη υποχώρηση της σύνδεσης σε ταχύτητα 1200 bps και συμβατότητα με μόντεμ που έχουν πρωτόκολλο Bell 212A/V.22.
V.22
Πρότυπο ITU-T για επικοινωνία μόντεμ με ταχύτητα 1200 bps, συμβατά με το πρότυπο Bell 212A που εφαρμόζεται στις Η.Π.Α. και στον Καναδά.
V.23
Πρότυπο ITU-T για την επικοινωνία μόντεμ με ταχύτητα 1200 bps και κανάλι επιστροφής 75 bps.
V.27ter
Πρότυπο ITU-T για λειτουργίες φαξ που καθορίζει διαμόρφωση στα 4800 bps, με υποχώρηση στα 2400 bps.
V.29ter
Πρότυπο ITU-T για λειτουργίες φαξ που καθορίζει διαμόρφωση στα 9600 bps, με υποχώρηση στα 7200 bps.
V.32 bis
Πρότυπο ITU-T που προεκτείνει το εύρος σύνδεσης του πρωτοκόλλου V.32: 4800, 7200, 9600, 12.000 και 14.400 bps. Τα μόντεμ V.32 bis επιστρέφουν στην αμέσως χαμηλότερη ταχύτητα όταν μειωθεί η ποιότητα της γραμμής, υποχωρούν περισσότερο εάν χρειάζεται και αυξάνουν και πάλι την ταχύτητα, όταν οι συνθήκες στη γραμμή βελτιωθούν.
Δείτε στο δίκτυο fall back/fall forward (υποχώρηση/προώθηση)
V.32
Πρότυπο ITU-T για την επικοινωνία μόντεμ με ταχύτητα 9600 bps και 4800 bps. Τα μόντεμ V.32 υποχωρούν στα 4800 bps όταν μειωθεί η ποιότητα της γραμμής.
V.34
Πρότυπο ITU-T που αυτή τη στιγμή επιτρέπει υψηλές ταχύτητες δεδομένων που φτάνουν τα 28.800 bps και 33.600 bps.
V.42 bis
Προέκταση του προτύπου ITU-T V.42 που καθορίζει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συμπίεσης δεδομένων που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια συνδέσεων V.42.
V.42
Πρότυπο ITU-T για την επικοινωνία μόντεμ που καθορίζει μια διαδικασία δύο σταδίων ανίχνευσης και διαπραγμάτευσης για τον έλεγχο σφαλμάτων LAPM.
V.8
Προδιαγραφή του προτύπου ITU-T, που καλύπτει την αρχική διαδικασία συμφωνίας.
V.90/V.92
Πρότυπο ITU-T για την επικοινωνία μόντεμ με ταχύτητα 56 Kbps.
Xmodem
Το πρώτο μιας οικογενείας πρωτοκόλλων λογισμικού ελέγχου σφαλμάτων που χρησιμοποιείται για την μεταφορά αρχείων μεταξύ μόντεμ. Τα πρωτόκολλα αυτά είναι δημοσίας χρήσης και διατίθενται από πολλές πηγές υπηρεσιών.
Xon/Xoff
Χαρακτήρες ελέγχου του προτύπου ASCII που χρησιμοποιούνται για να ειδοποιήσουν μια "έξυπνη" συσκευή σχετικά με τη διακοπή/έναρξη της μετάδοσης δεδομένων.
Ymodem G
Παρόμοιο με το Ymodem, εκτός από ότι βασίζεται στο μόντεμ για τον έλεγχο των σφαλμάτων, γεγονός που το καθιστά γρηγορότερο.
Ymodem
Πρωτόκολλο ελέγχου σφαλμάτων που μπορεί να στείλει αρκετά αρχεία δεδομένων σε μπλοκ των 1024 byte (1K) τη φορά. Το πρωτόκολλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιεί για των έλεγχο των σφαλμάτων checksums ή CRC.
Zmodem
Παρόμοιο με τα Xmodem και Ymodem, εκτός από ότι περιλαμβάνει μετάδοση ομάδων, ικανότητα ανάκτησης από ατελή μεταφορά, χαρακτηριστικό αυτόματης εκκίνησης και βελτιωμένη απόδοση.