U.S. Robotics
       

Indhold:

Velkommen til 56K-informationsadgang

Produktfunktioner

Installation på operativsystemerne Windows 98SE/Me/2000/XP

Afinstallation
Instruktioner

Fejlfinding

Teknisk reference (English)

Ordliste

Oplysninger om regulering
og begrænset garanti >

56K-faxmodem - Brugervejledning og reference

Oplysninger om regulering og begrænset
garanti

Producentens overensstemmelseserklæring

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, Illinois, 60173
U.S.A.

erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med FCC-regulativet:
Afsnit 15, klasse B:
Brug er underlagt følgende betingelser:
1) denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser,
og
2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen forstyrrelse, inklusive forstyrrelser, som kan forårsage uønsket drift.
Dette udstyr overholder Afsnit 15, som omhandler brug hjemme eller på kontor.

Advarsel til brugeren:
Brugeren advares om, at alle ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den instans, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr.

FCC Afsnit 68-registrering
Kundeoplysninger
Dette udstyr overholder Afsnit 68 af FCC-reglerne samt de krav, der er vedtaget af ACTA. På bunden af udstyret findes en mærkat, der, sammen med andre informationer, indeholder en produktidentifikationskode i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Hvis der anmodes om det, skal denne kode videregives til telefonselskabet.

Dette udstyr bruger følgende standardstiktyper med følgende USOC-kode (Universal Service Order Code):RJ11C.

Et stik, der bruges til at forbinde udstyret med ejendommens ledningsnet og telefonnettet, skal overholde kravene i Afsnit 68 i FCC-reglerne, samt de af ACTA vedtagne krav. Dette produkt leveres med et modulært telefonkabel, som overholder disse regler. Det er fremstillet til at blive forbundet med et stik, der også overholder reglerne. Flere oplysninger findes i dette dokument.

REN (Ringer Equivalency Number) bruges til at afgøre, hvor mange apparater der kan tilsluttes en telefonlinje. Hvis REN er for højt for en telefonlinje, kan det resultere i at nogle apparater ikke ringer ved indgående opkald. I de fleste - men ikke alle - tilfælde, må REN-summen ikke overstige fem (5,0). Kontakt dit telefonselskab, hvis du vil være sikker på antallet af apparater (udtrykt med REN), der maksimalt kan forbindes til en telefonlinje. For produkter godkendt efter 23. juli 2001gælder, at REN for produktet indgår i produktidentifikationskoden, der har formatet US:AAAEQ##TXXXX.Pladsen med ## angiver REN uden decimalpunkt (f.eks. angives en REN på 0,3 som 03).

Hvis dette udstyr forårsager forstyrrelser på telefonnettet, vil telefonselskabet varsle dig i god tid om, at det kan være nødvendigt at afbryde telefonforbindelsen midlertidigt. Hvis det ikke er praktisk udsende varslet på forhånd, sørger telefonselskabet for, at kunden bliver underrettet hurtigst muligt. Du vil også blive informeret om din ret til at indsende en klage til FCC, i tilfælde af at du skulle finde det nødvendigt.

Telefonselskabet foretager muligvis ændringer i sine anlæg, sit udstyr, sine handlinger eller procedurer, der evt. kan have konsekvenser for udstyrets funktion. Hvis dette skulle forekomme, vil telefonselskabet advare om dette i forvejen, så du kan foretage ændringer, som er nødvendige for at forbindelsen ikke bliver afbrudt.

Hvis dette udstyr forårsager forstyrrelser på telefonnettet, kan telefonselskabet bede dig om at afmontere udstyret, indtil problemet er løst
Udstyret indeholder ingen dele, der kan repareres.

Hvis der er særligt kabelbaseret alarmudstyr tilsluttet telefonlinjen, skal du kontrollere, at installationen af nærværende udstyr ikke deaktiverer dette alarmudstyr. Hvis du har spørgsmål til, hvad der kan forårsage deaktivering af alarmudstyr, kan du kontakte telefonselskabet eller en autoriseret montør.

UL-godkendt/C-UL-godkendt
Dette informationsteknologiudstyr er UL- og C-UL-godkendt til henholdsvis det amerikanske og
det canadiske marked. Foreslået kabeltype er et 90-ohm-USB-kabel til USB-porten, og et standardtelefonkabel til RJ-11-porten, 26AWG.

Faxmærkning:
Lov af 1991 om beskyttelse af telefonbrugere gør det ulovligt for enhver at bruge en computer eller anden elektronisk enhed, herunder faxmaskiner, til at sende en meddelelse, medmindre en sådan meddelelse tydeligt indeholder en margen øverst og nederst på hver transmitteret side eller på første side af transmissionen, dato og klokkeslæt for afsendelsen, samt identifikation af det firma eller den fysiske eller juridiske person, der sender meddelelsen og telefonnummeret på den maskine, det firma eller den fysiske eller juridiske person, hvorfra meddelelsen sendes. Det oplyste telefonnummer må ikke være et 900-nummer eller et andet telefonnummer, hvor der skal betales mere end den lokale samtaletakst. Læs vha. BVRP-softwaren, der fulgte med dit modem på cd, hvordan du koder disse oplysninger ind i modemet. Såfremt der benyttes anden kommunikationssoftware, henvises til den tilhørende vejledning.

Radio- og tv-interferens
Dette udstyr skaber, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres eller bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radio- og tv-kommunikation. Dette udstyr er testet, og det er konstateret at det overholder grænseværdierne for en Klasse B-digitalenhed i overensstemmelse med Afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse grænseværdier er udformet, så der ydes en rimelig beskyttelse imod interferens ved en installation i hjemmet.

CE-kompatibilitet

Dette udstyr overholder kravene i det europæiske direktiv 1995/5/EF.

U.S. Robotics Corporation, hjemmehørende på adressen 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA, erklærer herved som eneansvarlig, at U.S. Robotics 56K USB-faxmodem, som denne erklæring vedrører, overholder følgende standarder og/eller øvrige normgivende dokumenter:

  • EN60950
  • EN5502
  • EN55024
  • EN61000-3-2
  • EN61000-3-3

Det erklæres herved, at dette produkt overholder alle grundlæggende krav og relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Til verifikation af overholdelsen er anvendt den fremgangsmåde, som er omtalt i artikel 10 (3) og beskrevet mere udførligt i bilag II i direktiv 1999/5/EF.

Portene på dette modem har følgende sikkerhedsstatus:

  • Telefonens ledningsstik = TNV-3.
  • Alle andre porte = SELV (Safety Extra Low Voltage)
  • Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet

Dette udstyr er konstrueret til at fungere tilfredsstillende på alle PSTN-netværk i EU.

Dette udstyr er forsynet med et PSTN-stik, som er egnet til brug i det land, hvor det er leveret. Hvis der er behov for at bruge dette udstyr på et andet netværk end det, hvortil det blev leveret, tilrådes det brugeren at kontakte leverandøren for at få vejledning vedrørende tilslutningen.

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, Illinois, 60173
U.S.A

Begrænset garanti

U.S. Robotics Corporation - Begrænset garanti
1.0 GENERELLE VILKÅR:
1.1 Denne begrænsede garanti omfatter kun den oprindelige køber (KUNDE) og kan ikke overdrages.
1.2 Ingen repræsentant for, forhandler af eller forretningspartner i U.S. Robotics Corporation (U.S. Robotics) har bemyndigelse til at ændre i vilkårene i denne begrænsede garanti på vegne af U.S. Robotics.
1.3 Den begrænsede garanti udelukker udtrykkeligt dækning af produkter, som ikke er indkøbt som nye hos U.S. Robotics eller en af firmaets forhandlere.
1.4 Den begrænsede garanti er kun gældende i det land eller område, hvor brugen af produktet er tiltænkt (som angivet i modelnummeret og på eventuelle certificeringsetiketter på produktet).
1.5 U.S. Robotics garanterer over for KUNDEN, at dette produkt, ved almindelig brug og betjening, vil være fri for materiale- og produktionsfejl i TO (2) ÅR fra den dato, produktet er indkøbt hos U.S. Robotics eller en forhandler af firmaets produkter.
1.6 U.S. Robotics' eneste forpligtelse i henhold til denne garanti, skal, efter U.S. Robotics' eget skøn, være at reparere det defekte produkt eller den defekte reservedel ved udskiftning med et tilsvarende nyt/nyistandsat produkt eller en tilsvarende ny/nyistandsat reservedel, eller, hvis dette ikke er muligt, efter U.S. Robotics' eget skøn at tilbagebetale et beløb til KUNDEN, hvor beløbet ikke overstiger den senest offentliggjorte vejledende udsalgspris for produktet fratrukket evt. serviceomkostninger. Alle udskiftede produkter eller dele vil herefter være U.S. Robotics' ejendom.
1.7 U.S. Robotics yder garanti på alle udskiftede produkter eller dele i halvfems (90) dage fra leveringen til kunden.
1.8 U.S. Robotics fremsætter ingen garantier eller erklæringer om, at dets produkter vil opfylde KUNDENS krav eller fungere sammen med eventuelle hardware- eller softwareprodukter, der leveres af tredjepart.
1.9 U.S. Robotics fremsætter ingen garantier eller erklæringer om, at dets softwareprodukter vil kunne fungere uden fejl eller afbrydelser, eller at samtlige fejl i softwareprodukterne vil blive rettet.
1.10 U.S. Robotics kan ikke holdes ansvarlig for KUNDENS software, data eller anden information indeholdt i produktet.
2.0 KUNDENS FORPLIGTELSER
2.1 KUNDEN har det fulde ansvar for, at dette produkt imødekommer KUNDENS specifikationer og krav.
2.2 Det tilrådes KUNDEN at lave sikkerhedskopier af al software, der følger med produktet.
2.3 Det fulde ansvar for korrekt installation og konfigurering, betjening og drift af, samt kompatibilitet med det miljø, produktet skal bruges i, påhviler KUNDEN.
2.4 Det påhviler KUNDEN at tilvejebringe et dateret købsbevis (en kopi af den oprindelige købskvittering fra U.S. Robotics eller en autoriseret forhandler) i forbindelse med reklamation. Dette er en forudsætning for fremsættelse af erstatningskrav.
3.0 REPARATIONER I HENHOLD TIL GARANTIEN:
3.1 Det påhviler KUNDEN at kontakte afdelingen for teknisk support hos U.S. Robotics eller et autoriseret U.S. Robotics-servicecenter inden garantiperiodens udløb, hvis der skal ydes service i henhold til garantien.
3.2 Det påhviler kunden af oplyse produktets model- og serienummer, samt et dateret købsbevis (kopi af den oprindelige købskvittering fra U.S. Robotics eller en autoriseret forhandler), hvis der skal ydes service i henhold til garantien.
3.3 Detaljerede kontaktoplysninger for teknisk support hos U.S. Robotics eller U.S. Robotics-servicecentre kan findes på U.S. Robotics' officielle websted: www.usr.com
3.4 KUNDEN bedes have følgende oplysninger og genstande ved hånden i forbindelse med henvendelser hos teknisk support hos U.S. Robotics:
· Produktets modelnummer
· Produktets serienummer
· Dateret købsbevis
· Navn og telefonnummer, hvor KUNDEN kan kontaktes
· Styresystem og version på KUNDENs computer
· Installations-cd fra U.S. Robotics
· Installationsvejledning fra U.S. Robotics
4.0 GARANTIUDSKIFTNINGSSERVICE:
4.1 I tilfælde af at teknisk support hos U.S. Robotics eller et autoriseret servicecenter for U.S. Robotics, inden for produktets garantiperiode på TO (2) ÅR, vurderer, at produktet eller delen er fejlbehæftet, og at det skyldes produktions- og/eller materialefejl ved produktet, og KUNDEN samtidig har indleveret en kopi af det oprindelige købsbevis, (original købskvittering fra U.S. Robotics eller en autoriseret forhandler) sammen med det returnerede produkt eller den returnerede del, vil U.S. Robotics udstede en RMA (Return Material Authorisation) til KUNDEN, som også vil modtage vejledning i, hvordan produktet kan returneres til den autoriserede U.S. Robotics Drop Zone (destinationszone).
4.2 Alle produkter, der returneres til U.S. Robotics uden en RMA, der er udstedt af U.S. Robotics eller et U.S. Robotics-servicecenter, vil blive returneret.
4.3 KUNDEN indvilger i at betale de fragtomkostninger, der er forbundet med returnering af produktet eller delen til det autoriserede U.S. Robotics-returneringscenter, il at forsikre produktet eller påtage sig ansvaret for tab eller beskadigelse i forbindelse med transport, og i at anvende en indpakning ved forsendelsen, som svarer til den originale emballage.
4.4 Ansvaret for tab og beskadigelse bliver først overdraget til U.S. Robotics, når det returnerede produkt er modtaget hos et autoriseret U.S. Robotics-returneringscenter og anerkendt som returvare.
4.5 Anerkendte returvarer fra KUNDER vil blive udpakket og gennemgå visuel inspektion, og det på RMA'en angivne model- og serienummer for produktet vil blive sammenlignet med de tilsvarende numre på det returnerede produkt eller den returnerede del. Købsdatoen og -stedet vil blive kontrolleret på det vedlagte købsbevis. U.S. Robotics kan afslå at yde service i henhold til garantien, hvis en visuel inspektion af det returnerede produkt eller af den returnerede del ikke svarer til de oplysninger, kunden har afgivet i forbindelse med udstedelsen af RMA'en.
4.6 Efter udpakning, visuel inspektion og test af en returvare fra en KUNDE, vil U.S. Robotics, i henhold til eget skøn, reparere eller erstatte varen med nye eller nyistandsatte produkter eller dele, på den måde firmaet finder det nødvendigt for at gøre produktet eller delen driftsklar igen.
4.7 U.S. Robotics vil gøre et rimeligt forsøg på at returnere reparerede eller erstattede produkter eller dele til KUNDEN senest ENOGTYVE (21) DAGE efter modtagelsen af den autoriserede returvare fra KUNDEN hos et et autoriseret U.S. Robotics-returneringscenter.
4.8 U.S. Robotics kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes forsinkelser i leveringen af det reparerede eller erstattede produkt eller af den reparerede eller erstattede del.
5.0 BEGRÆNSNINGER
5.1 TREDJEPARTSSOFTWARE: Dette U.S. Robotics-produkt kan indeholde eller være leveret sammen ("bundled") med tredjepartssoftware, hvis anvendelse er underlagt særskilt(e) slutbrugerlicensaftale(r). Denne begrænsede U.S. Robotics-garanti vil ikke være gældende for denne tredjepartssoftware. Med hensyn til den gældende garanti henvises til den slutbrugerlicensaftale, der gælder for anvendelse af denne software.
5.2 SKADER, DER SKYLDES FORKERT BRUG, FORSØMMELSER, MANGLENDE KOMPATIBILITET, FORKERT INSTALLATION OG/ELLER FAKTORER I OMGIVELSERNE: I det omfang det tillades i henhold til gældende lovgivning gælder den begrænsede garanti fra U.S. Robotics ikke i tilfælde af almindelig slitage, skader eller tab af data, som skyldes kompatibilitetsproblemer i forhold til nuværende eller fremtidige versioner af operativsystemer eller andre nuværende og/eller fremtidige software- eller hardwareprodukter, eller ændringer foretaget af andre end U.S. Robotics eller U.S. Robotics-servicecentre, skader der er forårsaget af brugerfejl eller fordi vejledningen i brugerdokumentationen eller i anden medfølgende dokumentation, ikke er blevet fulgt, skader, der er forårsaget af naturkatastrofer, som f.eks. lynnedslag, storm, oversvømmelse, ildebrand og jordskælv osv. Produkter, hvor serienummeret er ændret eller fjernet, misbrug, forsømmelse og forkert håndtering, skader, der skyldes fysisk, temperaturmæssig eller elektrisk belastning, forfalskede produkter, skader eller tab af data på grund af computervirus, -orm, trojanske heste eller ødelæggelse af computerens hukommelse, produktfejl som skyldes ulykker, misbrug eller forkert brug (herunder men ikke begrænset til forkert installation, tilslutning til forkerte spændinger og stikkontakter), skader der er forårsaget af produkter fra andre end U.S. Robotics, skader, der skyldes fugt, rust i omgivelserne, højspændingspuls, transport, abnorme driftsforhold eller anvendelse af produktet uden for grænserne for det land eller område, det er tiltænkt at blive anvendt i (som angivet på produktets modelnummer og på evt. lokale godkendelsesetiketter som måtte være fastgjort på produktet).
5.3 I DEN UDSTRÆKNING DETTE TILLADES AF GÆLDENDE LOV, ER DE FOREGÅENDE GARANTIER OG BEFØJELSER EKSKLUSIVE OG TILSIDESÆTTER ALLE ANDRE GARANTIER, VILKÅR ELLER BETINGELSER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, SOM FØLGE AF FAKTISKE, JURIDISKE ELLER ANDRE FORHOLD, HERUNDER ALLE GARANTIER, VILKÅR ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL, FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OVERENSSTEMMELSE MED BESKRIVELSE OG IKKE-OVERTRÆDELSE AF RETTIGHEDER, DER HERVED UDTRYKKELIGT FRASKRIVES. U.S. Robotics PÅTAGER SIG IKKE, OG BEMYNDIGER IKKE NOGEN ANDEN PART TIL AT PÅTAGE SIG NOGET ANDET ANSVAR I FORBINDELSE MED SALG, INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE ELLER BRUG AF DETS PRODUKTER.
5.4 BEGRÆNSNING AF ANSVAR. I DEN UDSTRÆKNING DETTE TILLADES AF GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER U.S. Robotics SIG PÅ EGNE OG SINE LEVERANDØRERS VEGNE HERVED ETHVERT ANSVAR OVER FOR KRAV OM ERSTATNING, HVAD ENTEN DISSE MÅTTE VÆRE BEGRUNDET I AFTALE- ELLER ERSTATNINGSRET (HERUNDER I TILFÆLDE AF UAGTSOMHED) FOR DIREKTE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE OG SPECIELLE SKADER SAMT KRAV OM PØNAL ERSTATNING OG OM ERSTATNING FOR TAB AF INDTÆGT ELLER FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF INFORMATION ELLER DATA ELLER FOR ANDET ØKONOMISK TAB, DER MÅTTE VÆRE OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SALG, INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE, BRUG, YDEEVNE, FEJL ELLER AFBRYDELSE AF DETS PRODUKTER, OGSÅ HVOR U.S. Robotics ELLER DETS AUTORISEREDE FORHANDLERE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR FREMSÆTTELSE AF SÅDANNE KRAV, IDET ET EVENTUELT ANSVAR HØJST KAN OMFATTE REPARATION, ERSTATNING ELLER REFUSION AF DEN BETALTE KØBSPRIS EFTER U.S. Robotics' SKØN. DET HAR INGEN INDFLYDELSE PÅ DENNE ERSTATNINGSANSVARSFRASKRIVELSE, SÅFREMT EN HERI ANGIVET AFHJÆLPNING IKKE OPFYLDER SIT EGENTLIGE FORMÅL.
6.0 ANSVARSFRASKRIVELSE: Visse lande, stater eller provinser tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af stiltiende garantier eller begrænsning af erstatningsansvar for direkte skader eller følgeskader ved visse produkter, der leveres til forbrugere, eller begrænsninger af ansvar for personskader, hvorfor ovennævnte begrænsninger og udelukkelser ikke i alle tilfælde vil kunne gøres gældende i deres helhed over for KUNDEN. Hvor det ikke er tilladt at udelukke stiltiende garantier i deres helhed, begrænses sådanne stiltiende garantier til varigheden på TO (2) ÅR af den skriftlige garanti. Denne garanti giver KUNDEN specifikke juridiske rettigheder, der kan variere fra sted til sted, afhængigt af den lokale lovgivning.
7.0 GÆLDENDE LOVGIVNING: Denne begrænsede garanti er underlagt lovene i staten Illinois i USA med forbehold for gældende principper om lovkonflikter og med forbehold for De Forenede Nationers konvention om aftaler vedrørende internationalt varesalg.

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, Illinois, 60173
U.S.A

 

U.S. Robotics