USRobotics
       

Indhold:

Velkommen til 56K-informationsadgang

Produktfunktioner

Installation på operativsystemerne Windows 98SE/Me/2000/XP

Instruktioner vedrørende afinstallation

Fejlfinding

Teknisk reference (English)

Ordliste >

Oplysninger om regulering
og begrænset garanti

56K-faxmodem - Brugervejledning og reference

Ordliste

asynkron transmission
Datatransmission, hvor tidsintervallet mellem overførte tegn kan variere. Da tidsintervallet mellem overførte tegn ikke er ensartet, skal det modtagende modem have signal om, hvornår databits for et tegn begynder, og hvornår de slutter. Derfor tilføjes start- og stop-bits for hvert tegn.

autoopkald
En proces, hvor dit modem ringer op for dig. Opringningsprocessen indledes med en ATDT- (tone) eller ATDP-kommando (puls) efterfulgt af det telefonnummer, der skal ringes op. Autoopkald bruges til at ringe telefonnumre op (tale). Se kommandoen Dn.

autosvar
Med denne indstilling kan modemet "tage" telefonlinjen, når det registrerer et bestemt antal ringninger. Se S-register S0 i afsnittet "Teknisk reference".

baudhastighed
Et udtryk, der bruges til at måle hastigheden på en analog transmission fra ét punkt til et andet. Selv om det ikke er teknisk korrekt, bruges baudhastighed almindeligvis i betydningen bithastighed.

binært tal
0 eller 1, som afspejler brugen af det binære talsystem. Det bruges, fordi computeren genkender to tilstande, OFF eller ON. Kaldes også for bit (en forkortelse af binary digit).

bithastighed
Dette refererer til antallet af binære tal, eller bit, der transmitteres pr. sekund (bps). Det kaldes også transmissionshastighed eller overførselshastighed. Kommunikationskanaler, der anvender telefonkanalmodemer, etablerer forbindelse ved faste bithastigheder, sædvanligvis 2400, 4800, 9600, 14.400, 28.800 og højere.

bps (bits per second)
Dette er hastigheden i bit pr. sekund (binært tal). Tusinde bit pr. sekund kaldes kilobit pr. sekund eller kbps (kilobits per second).

buffer
Et hukommelsesområde, der er reserveret som midlertidigt lager under ind- og udlæsningsprocedurer. Et eksempel er modemets kommandobuffer.

byte
En gruppe binære tal, der lagres og behandles som en helhed. I brugerdokumentation anvendes dette udtryk i reglen som en henvisning til 8-bit enheder eller tegn. En kilobyte (KB) svarer til 1.024 byte eller tegn. 640 KB svarer til 655.360 byte eller tegn.

bærebølge
En tone, der angiver en forbindelse, som modemet kan ændre for at sende data via telefonlinjer.

CPS (characters per second - tegn pr. sekund)
En dataoverførselshastighed regnes normalt ud fra bithastigheden og tegnlængden. Et 8 bits-tegn med start/stop-bit (i alt ti bit pr. tegn) ved 2400 bps vil f.eks. blive transmitteret ved en hastighed på cirka 240 tegn pr. sekund (cps). Nogle protokoller, f.eks. fejlkontrolprotokoller, anvender avancerede teknikker som f.eks. længere transmissionsrammer (frames) og datakomprimering til at øge cps.

CRC-
kode og svarer med enten en positiv eller negativ bekræftelse.

CRC (cyclic redundancy checking - cyklisk redundanskontrol)
En fejlregistreringsteknik, der består af en test, der udføres på hver blok eller frame (ramme) af data af både afsendende og modtagende modemer. Det afsendende modem indsætter resultaterne af sine test i hver datablok i form af en CRC-kode. Det modtagende modem sammenligner sine resultater med den modtagne

datakommunikationer
En type kommunikation, hvor computere kan udveksle data via et elektronisk medie.

datakomprimeringstabel
En tabel der indeholder værdier, som tildeles hvert enkelt tegn under et opkald under MNP5-datakomprimering. Standardværdier i tabellen ændres kontinuerligt og opbygges under hvert opkald: Jo længere tabellen er, desto mere effektivt gennemløb opnås der.

datatilstand
Den tilstand hvor faxmodemet kan sende og modtage datafiler. Et standardmodem uden faxfunktioner er altid i datatilstand.

DCE
Datakommunikationsudstyr (eller kredsløbstermineringsudstyr) er udstyr, f.eks. opkaldsmodemer, der etablerer og styrer dataforbindelsen via telefonnettet.

detekteringsfase
I ITU-T V.42-fejlkontrolprotokollen består første trin i at finde ud af, om begge modemer, der forsøger at etablere forbindelse, har V.42-funktionalitet.

dictionary
Udtryk, der bruges om komprimeringskoder, der er opbygget af V.42 bis-datakomprimeringsalgoritmen.

digitale signaler
Signaler der er adskilte og ensartede. I denne håndbog henviser udtrykket til de binære tal 0 og 1. Modsætningen hertil er analoge signaler.

digitalt loopback
En test, der kontrollerer modemets RS-232-brugerflade og det kabel, der forbinder computer og modem. Modemet modtager data (i form af digitale signaler) fra computer eller terminal og returnerer straks dataene til skærmen til bekræftelse.

DTE
Data Terminal Equipment (eller dataterminaludstyr) er en computer, der genererer eller er den endelige datadestination.

duplex (dupleks)
Duplex betegner en kommunikationskanal, der kan bære signaler i begge retninger. Se half duplex (halv dupleks), full duplex (fuld dupleks).

EIA (Electronic Industries Association)
En gruppe, der definerer elektroniske standarder i USA.

facsimile
En metode til at overføre billedet på en side fra et punkt til et andet. Dette omtales sædvanligvis som fax.

faxtilstand
Den tilstand, hvor faxmodemet kan sende og modtage filer i faxformat. Se definitionerne for V.17, V.27ter, V.29.

fejlkontrol
Forskellige teknikker, der kontrollerer pålideligheden af tegn (paritet) eller blokke af data. V.42- og MNP-fejlkontrolprotokoller anvender fejlregistrering (CRC) og retransmission af fejlbehæftede frames (ARQ).

flowkontrol
En mekanisme, der kompenserer for forskelle i dataflowet ind og ud af et modem eller et andet udstyr. Se kommandoerne &Hn, &In, &Rn.

frame
Et datakommunikationsudtryk for en blok af data med indledende og afsluttende oplysninger. De tilføjede oplysninger omfatter sædvanligvis et frame-nummer, blokstørrelsesdata, fejlkontrolkoder samt start/slutindikatorer.

full duplex (fuld dupleks)
Disse kommunikationssignaler "flyder" i begge retninger samtidigt over en linje. I mikrocomputerkommunikation kan dette referere til undertrykkelse af online lokalt ekko.

gennemløb
Den mængde faktiske brugerdata, der transmitteres pr. sekund uden faste protokoloplysninger, f.eks. start/stop-bit eller indledende og afsluttende frame. Sammenlign med CPS (characters per second - tegn pr. sekund).

half duplex (halv dupleks)
Disse signaler "flyder" i begge retninger men kun en vej ad gangen. I microcomputerkommunikation kan dette referere til aktivering af online lokalt ekko, som får modemet til at sende en kopi af de transmitterede data til skærmen på den afsendende computer.

Hz
Hertz er en frekvensmåleenhed, der anvendes internationalt til at angive cyklusser pr. sekund.

ITU-T
En international organisation, der definerer standarder for telegrafisk udstyr og telefonudstyr. Bell 212A-standarden til 1200 bps-kommunikation i Nordamerika kendes f.eks. internationalt som ITU-T V.22. Til 2400 bps-kommunikation overholder de fleste amerikanske leverandører V.22 bis.

klasse 1 og 2.0
Internationale standarder, der anvendes mellem faxprogrammer og faxmodemer til afsendelse og modtagelse af fax.

LAPM
Link Access Procedure for Modems er en fejlkontrolprotokol, der er defineret i ITU-T-anbefalingen V.42. Ligesom MNP-protokollerne bruger LAPM cyklisk redundanskontrol (CRC) og retransmission af ødelagte data (ARQ) til at sikre datapålidelighed.

lokalt ekko
En modemfunktion, der gør det muligt for modemet at vise tastaturkommandoer og transmitterede data på skærmen. Se kommandoen En.

MNP
Microcom Networking Protocol er en fejlkontrolprotokol, der er udviklet af Microcom, Inc., og som nu er offentlig tilgængelig. Der er flere forskellige MNP-protokoller, men den mest almindeligt anvendte sikrer fejlfri transmission ved brug af fejlregistrering (CRC) og retransmission af fejlbehæftede frames.

modem
En enhed, som sender/modtager computerdata via en kommunikationskanal, f.eks. radiobølger eller telefonlinjer. Det ændrer også modtagne signaler fra telefonlinjen tilbage til digitale signaler, før de overføres til den modtagende computer.

NVRAM (nonvolatile memory - ikke- flygtig hukommelse)
Brugerprogrammerbar RAM (random access memory), hvor data lagres, når strømmen afbrydes. På nogle modemer indeholder den fire lagrede telefonnumre og modemindstillingerne.

off/on hook
Modemfunktioner, som svarer til at tage røret af telefonen (off-hook) og lægge det på igen (on-hook).

online fall back/fall forward
En funktion, som tillader højhastighedsmodemer med fejlkontrol at overvåge linjens kvalitet og falde tilbage til den nærmeste lavere hastighed inden for et defineret område, hvis linjens kvalitet forringes. Når linjeforholdene igen forbedres, skifter modemet til nærmeste højere hastighed.

originate-tilstand
Den tilstand, der anvendes af dit modem ved initiering af et udgående opkald til et destinationsmodem. Sende-/modtagefrekvenserne er det modsatte af det opkaldte modems, som er i svartilstand.

paritet
En simpel fejlregistreringsmetode, som kontrollerer gyldigheden af et transmitteret tegn. Tegnkontrol er blevet overhalet af mere pålidelige og effektive former for fejlkontrol, herunder V.42- og MNP 2-4-protokoller. Enten skal der anvendes samme type paritet af de to kommunikerende computere, eller også skal begge parter udelade paritet.

protokol
Et system af regler og procedurer, der styrer kommunikationen mellem to eller flere enheder. Protokoller er forskellige, men kommunikerende enheder skal følge den samme protokol for at kunne udveksle data. Dataformatet, modtage- eller sendeevne, fejlregistrering og fejlkorrektion er nogle af de funktioner, der kan være defineret i protokoller.

RAM
Random Access Memory er hukommelse der er tilgængelig, når modemet er tændt, men som rydder alle oplysninger, når strømmen afbrydes. Modemets RAM indeholder de aktuelle funktionsindstillinger, en flow-kontrolbuffer, og en kommandobuffer.

remote digital loopback
En test, der kontrollerer telefonforbindelsen samt fjernmodemets transmitter og modtager.

remote echo
En kopi af de data, der modtages af fjernsystemet, returneret til afsendersystemet og vist på skærmen. Remote echo er en funktion på fjernsystemet.

ROM
Read Only Memory er permanent hukommelse, der ikke kan programmeres af brugeren.

seriel transmission
Det sammenhængende flow af data i en enkelt kanal. Sammenlign med parallelle transmissioner, hvor data "flyder" samtidigt i flere kanaler.

standard
Enhver indstilling, der forudsættes af computeres software eller de tilsluttede enheder ved start eller genstart. Computeren eller softwaren anvender disse indstillinger, indtil de ændres af brugeren eller anden software.

start/stop-bit
Disse signalbit, der er tilknyttet et tegn før og efter tegnet, transmitteres under asynkron transmission.

tegn
En repræsentation kodet i binære tal, for et bogstav, tal eller andet symbol.

terminal
En enhed, hvis tastatur og skærm anvendes til at sende og modtage data via en kommunikationsforbindelse. Adskiller sig fra en mikrocomputer eller
mainframe ved, at den har få eller ingen interne databehandlingsmuligheder.

terminaltilstand
Softwaretilstand, der tillader direkte kommunikation med modemet. Denne tilstand kaldes også kommandotilstand.

V.8
ITU-T-standardspecifikationen, som dækker den indledende handshake-proces.

V.17
En ITU-T-standard for faxforbindelser ved 14.400 bps, 12.000 bps, 9600 bps og 7200 bps.

V.21
En ITU-T-standard for modemer, der fungerer i asynkron tilstand ved hastigheder på op til 300 bps, full-duplex, på offentlige telefonnet.

V.22
En ITU-T-standard for modemkommunikation ved 1200 bps, kompatibel med Bell 212A-standarden, der overholdes i USA og Canada.

V.22 bis
En ITU-T-standard for modemkommunikation ved 2400 bps. Standarden omfatter en automatisk forbindelses-fallback til 1200 bps og kompatibilitet med Bell 212A/V.22-modemer.

V.23
En ITU-T-standard for modemkommunikation ved 1200 bps med en 75 bps back-channel.

V.27ter
En ITU-T-standard for faxfunktioner, der angiver modulation ved 4800 bps, med fallback til 2400 bps.

V.29
En ITU-T-standard for faxfunktioner, der angiver modulation ved 9600 bps, med fallback til 7200 bps.

V.32
En ITU-T-standard for modemkommunikation ved 9600 bps og 4800 bps. V.32-modemer falder tilbage til 4800 bps, når linjens kvalitet forringes.

V.32 bis
En ITU-T-standard, der udvider V.32-forbindelsesområdet: 4800, 7200, 9600, 12,000 og 14.400 bps. V.32 bis-modemer falder tilbage (fall back) til nærmeste lavere hastighed, når linjens kvalitet forringes og kan foretage yderligere fall back efter behov. Kan ligeledes foretage fall forward (øgning af hastigheden), når linjeforholdene forbedres.
Se fall back/fall forward

V.34
En ITU-T-standard, der aktuelt tillader datahastigheder på helt op til 28.800 bps og 33.600bps.

V.42
En ITU-T-standard for modemkommunikation, der definerer en totrinsproces bestående af registrering og aftale (negotiation) for LAPM-fejlkontrol.

V.42 bis
En udvidelse af ITU-T V.42, der definerer et bestemt datakomprimeringsskema til brug under V.42-forbindelser.

V.90/V.92
ITU-T-standarden for 56 Kbps-modemkommunikation.

Xmodem
Den første af en række softwareprotokoller til fejlkontrol, der bruges til at overføre filer mellem modemer. Disse protokoller er offentligt tilgængelige og kan hentes fra mange bulletin board-tjenester.

Xon/Xoff
Standard ASCII-kontroltegn, der anvendes til at bede en intelligent enhed stoppe/genoptage transmission af data.

Ymodem
En fejlkontrolprotokol, der kan sende flere filer med data ad gangen i blokke på 1024 byte (1K). Denne protokol kan bruge enten checksum eller CRC til fejlkontrol.

Ymodem G
Ligner Ymodem, bortset fra at det lader modemet om fejlkontrol, hvilket gør den hurtigere.

Zmodem
Ligner Xmodem og Ymodem, bortset fra at den giver mulighed for batch-overførsel, mulighed for at genoptage fra en delvis udført overførsel, automatisk startfunktion og forbedret effektivitet.

USRobotics