USRobotics
       

Innhold:

Velkommen til informasjonstilgang
med 56 kB hastighet

Produktegenskaper

Installasjon med operativsystemene Windows 98SE, Me, 2000 og XP

Avinstallerings-
instruksjoner

Feilsøking

Tekniske opplysninger (English)

Ordliste

Informasjon om standarder og normer
samt begrenset garanti >

56 kB faksmodem – brukerhåndbok og referanse

Informasjon om standarder og normer samt begrenset garanti

Produsentens samsvarserklæring

USRobotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, Illinois, 60173
USA

erklærer at dette produktet samsvarer med FCC-spesifikasjonene:
Kapittel 15, klasse B:
For drift gjelder følgende betingelser:
1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig elektromagnetisk interferens,
og
2) denne enheten må tåle eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake funksjonsfeil.
Dette ustyret samsvarer med Kapittel 15 for hjemme- og kontorbruk.

Advarsel:
Endringer på utstyret, som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for at det samsvarer med bestemmelsene, kan gjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret ugyldig.

Kapittel 68 i FCC-bestemmelsene – registrering
Kundeinformasjon
Denne enheten samsvarer med Kapittel 68 i FCC-bestemmelsene og kravene til ACTA. Nederst på enheten finner du en merkelapp med produktinformasjon, blant annet produktnummeret US:AAAEQ##TXXXX. Dette nummeret må oppgis til telefonselskapet på anmodning.

Ustyret bruker kontakter av typen RJ11C (Universal Service Order Code).

Pluggen og kontakten som brukes for å koble dette utstyret til ledningsnettet og telefonnettverket må samsvare med Kapittel 68 i FCC-bestemmelsene og kravene til ACTA. Produktet leveres med en modulær telefonledningsplugg som samsvarer med bestemmelsene. Den skal
kobles til en kompatibel modulær kontakt som også samsvarer med bestemmelsene. Se dette dokumentet for nærmere opplysninger.

REN-nummeret angir hvor mange enheter som kan kobles til en telefonlinje. Når summen av REN-numre på en telefonlinje overstiger en viss grense, kan dette føre til at enheter ikke ringer ved innkommende samtaler. I de fleste områder, men ikke alle, skal summen av REN-numrene ikke overstige fem (5,0). For å være sikker på hvor mange enheter som kan kobles til linjen, som angis av summen av REN-numrene, kan du ta kontakt med ditt lokale telefonselskap. På produkter som er godkjent etter 23. juli 2001 er REN-nummeret en del av produktnummeret som vises som US:AAAEQ##TXXXX. Tallene angitt som ## er REN-nummeret uten desimaltegn (dvs. 03 tilsvarer REN-nummer 0,3).

Hvis denne enheten, U.S.Robotics 56 kB faksmodem for USB, forårsaker skader på telefonnettverket, vil telefonselskapet varsle deg på forhånd om at det er nødvendig å avbryte tjenesten midlertidig. Hvis forhåndsvarsling ikke er praktisk gjennomførbart, vil telefonselskapet varsle kunden så snart som mulig etterpå. Du vil også bli informert om retten til å levere en klage til FCC dersom du mener at det er nødvendig.

Telefonselskapet kan gjøre endringer i anlegg, utstyr, driftsrutiner eller prosedyrer, som kan påvirke driften av dette utstyret. Hvis dette skjer, vil telefonselskapet varsle deg på forhånd slik at du kan gjøre de nødvendige endringene for å opprettholde en uavbrutt tjeneste.

Hvis utstyret forårsaker skade på telefonnettverket, kan telefonselskapet be om at du kobler fra utstyret til problemet har blitt løst.
Utstyret har ingen deler som kan repareres.

Hvis du har koblet et alarmsystem til telefonlinjen din, må du sørge for at installeringen av dette utstyret ikke deaktiverer alarmutstyret. Hvis du lurer på hva som vil deaktivere alarmsystemet, må du ta kontakt med telefonselskapet eller en kvalifisert montør.

UL-registrert / CUL-registrert
Dette IT-utstyret er UL-registrert og C-UL-registrert for både det amerikanske og det
kanadiske markedet. Anbefalte kabeltyper er en 90 ohms USB-kabel for USB-porten og en standard telefonkabel for RJ-11-porten, 26AWG.

Faksmerking:
I henhold til den amerikanske forbrukerloven for telefoni av 1991 er det ulovlig for personer å bruke datamaskiner eller andre elektroniske enheter, deriblant faksmaskiner, til å sende meldinger med mindre meldingene, i margen øverst eller nederst på alle sidene som sendes, eller på første side av forsendelsen, tydelig inneholder dato og klokkeslett for når meldingen ble sendt, navn på bedriften, organisasjonen eller privatpersonen som sender meldingen, og telefonnummeret til avsendermaskinen eller til avsenderbedriften, -organisasjonen eller -personen. (Telefonnummeret som oppgis, kan ikke være et teletorgnummer eller et annet nummer som det koster mer enn lokal- eller fjerntakst å ringe.) For å programmere inn denne informasjonen i modemet ditt, se BVRP-programvaren på CD-ROM-en som ble levert med modemet. Hvis du bruker annen programvare for kommunikasjon, se håndboken for programvaren.

Radio- og fjernsynsinterferens:
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis dette utstyret ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene fra produsenten, kan det forårsake radio- og fjernsynsinterferens. Modemet er testet og funnet å samsvare med grenseverdiene for IT-enheter i klasse B, som spesifisert i Kapittel 15 i FCC-bestemmelsene. Bestemmelsene er utarbeidet for å gi en viss beskyttelse mot slik interferens i installasjoner i private hjem.

CE-samsvar

Denne enheten oppfyller kravene i direktiv 1995/5/EF.

Vi – USRobotics Corporation med adresse 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA – erklærer under eneansvar at USRobotics 56 kB faksmodem for USB som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

  • EN60950
  • EN55022
  • EN55024
  • EN61000-3-2
  • EN61000-3-3

Vi erklærer med dette at produktet er i samsvar med alle de vesentlige kravene og andre aktuelle bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Prosedyren for samsvarsvurdering som er nevnt i artikkel 10 nr. 3 og beskrevet i vedlegg II til direktiv 1999/5/EF, er fulgt.

Portene på modemet har følgende sikkerhetsstatus:

  • Telefonlinjekontakt = TNV-3.
  • Alle andre porter = ekstra lav spenning (Safety Extra Low Voltage)
  • Erklæring om nettverkskompatibilitet

Utstyret er utformet for å fungere tilfredsstillende på alle offentlige telefonsystemer i Den europeiske union.

Utstyret leveres med telefonkontakt som er egnet til bruk i det landet der utstyret ble levert. Hvis utstyret må brukes på et annet nettverk enn det ble levert til, bør brukeren ta kontakt med selgeren for å få råd om tilkobling.

USRobotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, Illinois, 60173
USA

Begrenset garanti

USRobotics Corporations begrensede garanti
1.0 GENERELLE BETINGELSER:
1.1 Denne begrensede garantien gjelder bare for opprinnelig kjøp for sluttbruker (KUNDEN) og kan ikke overføres.
1.2 Ingen agent, forhandler eller foretningspartner for USRobotics Corporation (USRobotics) er autorisert til å endre betingelsene i denne begrensede garantien på vegne av USRobotics.
1.3 Denne begrensede garantien ekskluderer ethvert produkt som ikke har blitt kjøpt nytt fra USRobotics eller autoriserte forhandlere.
1.4 Denne begrensede garantien gjelder kun i det landet eller territoriet der produktet er beregnet på bruk (som indikert av produktets modellnummer og eventuelle godkjenningsmerker for lokal telekommunikasjon som er festet til produktet).
1.5 USRobotics garanterer overfor KUNDEN at dette produktet, såfremt det brukes og vedlikeholdes på normal måte, skal være uten feil i utførelse og materialer i en periode på TO (2) ÅR, regnet fra den datoen da produktet ble kjøpt fra USRobotics eller en autorisert forhandler.
1.6 USRobotics' eneste forpliktelse under denne garantien skal være, etter USRobotics' eget skjønn, å reparere det defekte produktet eller den defekte delen med nye eller reparerte deler, eller å erstatte det defekte produktet eller den defekte delen med nye eller reparerte tilsvarende produkter eller deler, eller – hvis ingen av disse to alternativene er tilgjengelige på rimelig vis – at USRobotics etter eget skjønn refunderer til KUNDEN en sum som ikke skal overstige U.S ROBOTICS' seneste anbefalte utsalgspris for produktet, minus eventuelle servicekostnader. Alle produkter eller deler som skiftes ut blir USRobotics' eiendom.
1.7 USRobotics' garanterer erstattet produkt eller del i NITTI (90) DAGER fra den datoen da produktet eller delen ble sendt til kunden.
1.8 USRobotics verken hevder eller garanterer at dette produktet innfrir KUNDENS krav eller fungerer i kombinasjon med maskinvare- eller programvareprodukter som er levert av en tredjepart.
1.9 USRobotics verken hevder eller garanterer at bruken av programvareprodukter som leveres med dette produktet, vil være uten forstyrrelser eller feil, eller at alle defekter i programvareproduktene vil bli utbedret.
1.10 USRobotics skal ikke være ansvarlig for programvaredata eller annen informasjon som finnes i eller lagres i dette produktet.
2.0 KUNDENS FORPLIKTELSER
2.1 KUNDEN påtar seg alt ansvar for at dette produktet innfrir KUNDENS spesifikasjoner og krav.
2.2 KUNDEN oppfordres til å lage en sikkerhetskopi av all programvare som følger med dette produktet.
2.3 KUNDEN påtar seg alt ansvar for riktig installering og konfigurering av dette produktet og skal sørge for riktig installering, konfigurasjon, drift og kompatibilitet med det operativmiljøet som produktet skal brukes i.
2.4 KUNDEN må gi USRobotics datert dokumentasjon på kjøpet (kopi av original kjøpskvittering fra USRobotics eller autorisert forhandler) for at garantikrav skal kunne autoriseres.
3.0 SERVICE I HENHOLD TIL GARANTIEN:
3.1 KUNDEN må kontakte en av USRobotics' avdelinger for teknisk støtte eller et godkjent USRobotics-servicesenter innen utløpet av den aktuelle garantiperioden for å få godkjenning for reparasjoner som skal dekkes av garantien.
3.2 Kunden må oppgi produktets modellnummer, serienummer og datert dokumentasjon på kjøpet (kopi av original kjøpskvittering fra USRobotics eller autorisert forhandler) for å få service i henhold til garantien.
3.3 Informasjon om hvordan du tar kontakt med USRobotics' avdeling for teknisk støtte eller et godkjent USRobotics-servicesenter, finner du på U.S ROBOTICS' nettsted på: www.usr.com
3.4 KUNDEN bør ha følgende informasjon tilgjengelig når de kontakter USRobotics' avdeling for teknisk støtte:
· Produktets modellnummer
· Produktets serienummer
· Datert dokumentasjon på kjøpet
· KUNDENS kontaktnavn og telefonnummer
· KUNDENS operativsystemversjon
· USRobotics installerings-CD
· USRobotics installeringsveiledning
4.0 GARANTIERSTATNING:
4.1 Dersom USRobotics' avdeling for teknisk støtte eller det godkjente USRobotics-servicesenteret stadfester at et produkt eller en del har en funksjonsfeil som er direkte knyttet til feil ved utførelse og/eller materialer; og produktet er innenfor garantiperioden på TO (2) ÅR; og KUNDEN legger ved en kopi av datert dokumentasjon på kjøp (original kjøpskvittering fra USRobotics eller godkjent forhandler) med produktet eller delen, vil USRobotics gi KUNDEN en godkjenning for retur (RMA) og instrukser om hvordan produktet skal returneres til autorisert USRobotics-innleveringssted.
4.2 Alle produkter eller deler som returneres til USRobotics uten en RMA fra USRobotics eller godkjent USRobotics-servicesenter, blir returnert.
4.3 KUNDEN godtar å betale leveringskostnader for å returnere produktet eller delen til det godkjente USRobotics-retursenteret; å forsikre produktet eller påta seg risikoen for skade som kan oppstå under forsendelse; samt å returnere produktet eller delen i emballasje som tilsvarer originalemballasjen.
4.4 Ansvar for tap eller skade overføres ikke til USRobotics før returnert produkt eller del mottas som en godkjent retur hos et godkjent USRobotics-retursenter.
4.5 Godkjente returer fra KUNDEN vil bli pakket opp, visuelt undersøkt og sammenliknet med det modellnummeret og serienummeret som RMA ble godkjent for. Kjøpsdato og kjøpssted på vedlagt dokumentasjon på kjøp vil bli undersøkt. USRobotics kan nekte å utføre service under garantien dersom den visuelle undersøkelsen av returnert produkt eller del ikke stemmer overens med den informasjonen KUNDEN oppga som grunnlag for utstedt RMA.
4.6 Når KUNDENS returnerte produkt/del har blitt pakket opp, visuelt undersøkt og testet, vil USRobotics, etter eget skjønn, reparere eller erstatte produktet eller delen, med et nytt eller reparert produkt eller nye eller reparerte deler, i den grad som anses nødvendig for at produktet eller delen skal fungere igjen.
4.7 USRobotics vil gjøre sitt beste for å levere reparert eller erstattet produkt eller del til KUNDEN, på USRobotics' egen regning, ikke senere enn TJUEEN (21) DAGER etter at USRobotics mottar godkjent retur fra KUNDEN ved et godkjent USRobotics-retursenter.
4.8 USRobotics skal ikke være ansvarlig for skader som følge av forsinket levering eller reparasjon eller erstatning av et produkt eller en del.
5.0 BEGRENSNINGER
5.1 PROGRAMVARE FRA TREDJEPART: Det kan være at dette USRobotics-produktet inneholder eller leveres med programvare fra tredjepart, og bruken av denne programvaren er underlagt separate sluttbrukerlisenser som angitt av selgeren av programvaren fra tredjepart. Denne begrensede garantien fra USRobotics gjelder ikke for slik programvare fra tredjepart. For gjeldende garanti, se sluttbrukerlisensen for bruken av den aktuelle programvaren.
5.2 SKADE SOM SKYLDES MISBRUK, FORSØMMELSE, BRUK SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED REGLENE, FEIL INSTALLASJON OG/ELLER MILJØMESSIGE FAKTORER: I den grad det er tillatt i henhold til loven, gjelder denne begrensede garantien fra USRobotics ikke for normal slitasje; skade eller tap av data som følge av bruk med gjeldende og/eller fremtidig programvare og maskinvare; endringer (utført av andre enn USRobotics eller godkjente USRobotics-servicesentre); skade som følge av feil bruk eller ikke overensstemmelse med instruksene i brukerdokumentasjonen eller annen vedlagt dokumentasjon; skade forårsaket av naturfenomener som f.eks. lyn, storm, flom, brann eller jordskjelv osv. Produkter der det er tydelig at produktets serienummer har blitt tuklet med eller fjernet; misbruk, forsømmelse eller feilhåndtering; skade som skyldes unormal fysisk, temperaturmessig eller elektrisk belastning; falske produkter; skade eller tap av data som skyldes datavirus, orm, trojansk hest eller korrupt minne; feil ved produktet som følge av uhell, misbruk, feil bruk (inkludert, men ikke begrenset til, feil installasjon, tilkobling til feil spenning samt strømuttak); skader forårsaket av produkter som ikke er levert av USRobotics; skade som følge av fuktighet, rustfremkallende miljøer, høy spenning, leveranse, unormale driftsforhold; eller bruk av produktet utenfor landet eller territoriet der det er ment å brukes (som indikert av produktets modellnummer og eventuelle godkjenningsmerker for lokal telekommunikasjon som er festet til produktet).
5.3 I DEN FULLE GRAD GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, SKAL DE TIDLIGERE NEVNTE GARANTIENE OG RETTSMIDLENE UTELUKKE OG ERSTATTE ALLE ANDRE GARANTIER, VILKÅR OG BETINGELSER, BÅDE DIREKTE OG INDIREKTE, FAKTISKE OG JURIDISKE, LOVBESTEMTE ELLER IKKE LOVBESTEMTE, INKLUDERT GARANTIER, VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, KORRESPONDANSE MED BESKRIVELSER OG IKKE-LOVBRUDD. USRobotics FRASKRIVER SEG UTRYKKELIG ANSVARET FOR ALLE DISSE. USRobotics TAR IKKE PÅ SEG OG GODKJENNER IKKE AT NOEN ANDRE, PÅ DERES VEGNE, TAR PÅ SEG NOEN ANNEN FORM FOR ANSVAR I FORBINDELSE MED SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD, GARANTI ELLER BRUK AV USRobotics' PRODUKTER.
5.4 BEGRENSET ANSVAR. I DEN FULLE GRAD LOVGIVNINGEN TILLATER DET, FRASKRIVER USRobotics OG DETS LEVERANDØRER SEG OGSÅ ETHVERT ANSVAR BÅDE INNENFOR OG UTENFOR KONTRAKTSFORHOLD (INKLUDERT FORSØMMELSE) FOR ERSTATNING FOR ALLE FORMER FOR TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER, SÆRLIGE SKADER OG STRAFFEERSTATNING, OG FOR TAP AV INNTEKT OG FORTJENESTE, DRIFTSTAP, TAP AV OPPLYSNINGER ELLER DATA OG ANDRE ØKONOMISKE TAP SOM MÅTTE OPPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD, BRUK, YTELSE, SVIKT ELLER AVBRUDD I NOEN AV PRODUKTENE, SELV OM USRobotics ELLER DETS AUTORISERTE FORHANDLER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER. USRobotics' ANSVAR BEGRENSES TIL REPARASJON, ERSTATNING ELLER REFUNDERING AV KJØPESUMMEN SOM ER BETALT. USRobotics BESTEMMER HVILKET ALTERNATIV SOM ER AKTUELT. DENNE FRASKRIVELSEN AV ANSVAR FOR SKADER PÅVIRKES IKKE HVIS NOEN AV RETTSMIDLENE SOM ER OPPGITT HER, SVIKTER SIN HOVEDSAKELIGE HENSIKT.
6.0 ANSVARSFRASKRIVELSE: Enkelte land, stater, territorier og regioner tillater ikke fraskrivelse eller begrensning av indirekte garantier eller begrensning av erstatning for tilfeldige skader og følgeskader for visse produkter som leveres til forbrukere, eller begrensning av ansvar for personskader. De ovenstående begrensningene og fraskrivelsene kan derfor ha begrenset gyldighet for KUNDEN. I tilfeller der det ikke er tillatt å utelukke indirekte garantier i sin helhet, skal de begrenses til varigheten på TO (2) ÅR til den gjeldende, skriftlige garantien. Denne garantien gir KUNDEN spesifikke lovmessige rettigheter som kan variere avhengig av lokal lovgivning.
7.0 GJELDENDE LOVGIVNING: Denne begrensede garantien skal være underlagt lovene i staten Illinois, USA. med unntak av de stridende lovreglene og prinsippene og med unntak av De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer.

USRobotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL, 60173
USA

USRobotics