USRobotics
       

Tartalom:

Üdvözli az 56K Information Access

Termékjellemzők

Telepítés minden operációs rendszer esetén

Hibaelhárítás

Technikai referencia

Szójegyzék

Szabályozási tudnivalók

Korlátozott jótállás >

56K Faxmodem felhasználói kézikönyv és referencia

Korlátozott jótállás

USRobotics Corporation korlátozott garancia
1.0 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:
1.1 Ez a korlátozott, át nem ruházható garancia kizárólag az eredeti vásárlóra (VEVŐ) vonatkozik.
1.2 A USRobotics Corporation (USRobotics) képviselői, viszonteladói és üzleti partnerei nem jogosultak e feltételek módosítására a USRobotics nevében.
1.3 E korlátozott garancia köréből kifejezetten ki van zárva minden olyan termék, amelyet nem újonnan szereztek be a USRobotics vállalattól vagy hivatalos viszonteladótól.
1.4 A korlátozott garancia csak abban az országban érvényesíthető, ahol a termék használható (mint azt a termék típusszáma és az egyes termékekre felragasztott helyi telekommunikációs hitelesítő címke is jelzi).
1.5 A USRobotics garantálja a VEVŐ számára, hogy a termék rendeltetésszerű használat és karbantartás mellett mentes lesz a gyártási és anyaghibáktól, a USRobotics-tól vagy hivatalos viszonteladójától történő vásárlás napjától számított 2 (KÉT) ÉVIG.
1.6 A USRobotics e garancia által előírt egyetlen kötelezettsége, hogy a hibás terméket saját döntésének megfelelően új vagy felújított alkatrészekkel megjavítsa, vagy a hibás terméket vagy alkatrészt ugyanolyan vagy hasonló, új vagy felújított termékre vagy alkatrészre cserélje, vagy, amennyiben a két előbbi lehetőség egyike sem megoldható, a USRobotics saját döntésének megfelelően visszatérítheti a termék vételárát a VEVŐ számára, amely nem lehet több, mint a USRobotics által meghirdetett és ajánlott legújabb kiskereskedői ár, leszámítva az esetleges szervizköltséget. Minden olyan termék és alkatrész, amelyet a javítás során újra cseréltek, a USRobotics tulajdonává válik.
1.7 A USRobotics minden cseretermékre vagy cserealkatrészre KILENCVEN (90) NAP garanciát vállal attól a naptól számítva, amikor elküldte a Vevő számára.
1.8 A USRobotics nem garantálja és nem állítja, hogy e termék kielégíti a VEVŐ igényeit, vagy hogy együttműködik bármilyen, harmadik féltől származó műszaki eszközzel vagy programmal.
1.9 A USRobotics nem garantálja és nem állítja, hogy a termékhez mellékelt programok üzeme folyamatos vagy hibamentes lesz, sem azt, hogy a programokban minden hibát ki fog javítani.
1.10 A USRobotics nem felelős a termékben tárolt semmilyen programért, VEVŐ-adatért és -információért.
2.0 A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI
2.1 A VEVŐ vállalja a teljes felelősséget azért, hogy az általa választott termék megfelel az igényeinek.
2.2 A VEVŐNEK tanácsos biztonsági másolatot készíteni a mellékelt szoftverekről.
2.3 A VEVŐ vállalja a teljes felelősséget a termék megfelelő telepítéséért és beállításáért, valamint biztosítja a helyes telepítést, beállítást, működtetést és a termék működtetési környezetével való kompatibilitást.
2.4 Garanciális követelés érvényesítéséhez a VEVŐNEK a termék megvásárlását igazoló, keltezett számlát (az eredeti, a USRobotics-tól vagy hivatalos viszonteladójától származó számla fénymásolata) kell felmutatnia a USRobotics felé.
3.0 A GARANCIA IGÉNYBEVÉTELE
3.1 A garancia érvényesítéséhez a VEVŐNEK a garancia időtartamán belül kapcsolatba kell lépnie a USRobotics hivatalos műszaki támogatást nyújtó ügyfélszolgálatával vagy a USRobotics szervizközponttal.
3.2 A garancia érvényesítéséhez a vevőnek meg kell adnia a termék típusszámát, gyári számát és a beszerzés napját. (A vásárlást a USRobotics vagy hivatalos viszonteladója által kiállított számlával vagy hivatalos számlamásolattal kell igazolni.)
3.3 A USRobotics műszaki támogatást nyújtó ügyfélszolgálata és a hivatalos USRobotics szervizközpont elérhetőségét lásd a USRobotics weboldalán: www.usr.com.
3.4 A VEVŐNEK a következő adatokkal kell rendelkeznie a USRobotics műszaki támogatásának igénybevételéhez:
ˇ A termék típusszáma
ˇ A termék gyári száma
ˇ Részletes igazolás a beszerzés napjáról
ˇ A VEVŐ neve, telefonszáma
ˇ A VEVŐ által használt operációs rendszer verziója
ˇ USRobotics telepítő CD-ROM
ˇ USRobotics telepítési útmutató
4.0 GARANCIÁLIS CSERE:
4.1 Amennyiben a USRobotics műszaki támogatást nyújtó ügyfélszolgálata vagy a USRobotics szervizközpontja megállapítja, hogy a termék gyártási vagy anyaghiba következtében nem megfelelően működik vagy működésképtelen, és a terméket a hozzá mellékelt számlával igazoltan a KÉT (2) éves garancia-időszakon belül vásárolta, és a VEVŐ mellékeli a visszaküldött alkatrész vagy termék mellé a vásárlást bizonyító dokumentum másolatát (a USRobotics vagy a hivatalos viszonteladó által kiállított eredeti vásárlási nyugta), akkor a USRobotics a termékre csereutalványt (RMA) bocsát ki, egyben tájékoztatja a VEVŐT, hogy hol és miként juthat hozzá a cserekészülékhez.
4.2 A USRobotics céghez visszajuttatott valamennyi olyan terméket és alkatrészt visszaküldenek a feladónak, amely nem rendelkezik a USRobotics vagy a hivatalos USRobotics szervizközpont által kiadott csereutalvánnyal.
4.3 Ha a termék cseréje postai úton történik, úgy a VEVŐ vállalja, hogy saját költségén visszaküldi a terméket a USRobotics visszaküldési központja számára, a küldeményt biztosítja, vagy vállalja a szállítás alatti eltűnés vagy sérülés kockázatát, továbbá a terméket annak eredeti csomagolásával megegyező szállítódobozba csomagolja.
4.4 A USRobotics céget nem terheli felelősség a termék elveszéséért vagy megrongálódásáért, amíg a USRobotics visszaküldési központja hivatalosan át nem veszi azt.
4.5 A VEVŐ által beküldött terméket kicsomagolják, szemrevételezéssel ellenőrzik, és a termék típus- és gyári számát összevetik a csereutalványon megadottal. A mellékelt számlamásolaton ellenőrzik a vásárlás dátumát és helyét. A USRobotics megtagadhatja a garanciális szolgáltatást, ha a cserélni kívánt termék vagy alkatrész nem egyezik meg a VEVŐ által megküldött csereutalványon megadottal.
4.6 Miután a VEVŐ által visszaküldött terméket kicsomagolták, szemrevételezéssel ellenőrizték és megvizsgálták, a USRobotics saját döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a terméket, új vagy felújított alkatrészek felhasználásával, a termék vagy alkatrész üzemkész állapotának helyreállításához szükséges mértékben.
4.7 A USRobotics a lehetőségekhez mérten mindent megtesz, hogy a javított vagy cserélt terméket saját költségén megküldje a VEVŐNEK a hibás terméknek a USRobotics visszaküldési központ általi átvételétől számított HUSZONEGY (21) napon belül.
4.8 A USRobotics nem vállal felelősséget a cserélt vagy javított termék vagy alkatrész késedelmes szállításából vagy beüzemeléséből eredő károkért.
5.0 KORLÁTOZÁSOK
5.1 HARMADIK FÉL SZOFTVEREI: Lehetséges, hogy ezzel a USRobotics termékkel együtt kapott valamilyen harmadik fél által előállított szoftvert is, amelynek használatát az adott cég végfelhasználói licencszerződése szabályozza. Ez a USRobotics korlátozott garancia nem vonatkozik a harmadik fél által készített szoftverekre. A vonatkozó garanciával kapcsolatban olvassa el a végfelhasználói licencszerződésnek a szoftver használatára vonatkozó részét.
5.2 NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL, GONDATLANSÁGBÓL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGBŐL, HELYTELEN TELEPÍTÉSBŐL VAGY KÖRNYEZETI TÉNYEZŐKBŐL EREDŐ KÁROK: Ez a USRobotics korlátozott garancia a vonatkozó törvények által megengedett mértékig kizárja hatóköréből a rendes kopást és elhasználódást; a jövőbeni vagy jelenlegi operációsrendszer-változatokkal vagy egyéb szoftverrel és hardverrel való együttműködésből fakadó adatsérülést vagy adatvesztést; az átalakításokat (kivéve a USRobotics vagy a USRobotics hivatalos szervizközpontja által végrehajtottakat); a felhasználó hibájából vagy a használati utasításban és a készülékhez mellékelt egyéb dokumentumokban megadott kezelési előírások be nem tartásából eredő károkat; továbbá a természeti csapások, például villámcsapás, vihar, áradás, tűzvész, földrengés stb. okozta károkat. Kizárja továbbá azon termékeket, amelyeken látható a gyári szám módosítására tett kísérlet, vagy amelyekről a gyári számot eltávolították; a rongálást, gondatlanságot és szakszerűtlen kezelést; a túlzott fizikai-, hőmérsékleti vagy elektromos igénybevételt; a hamisítványokat; az olyan károkat és adatvesztést, amelyeket számítógépes vírus, féreg, trójai faló vagy a memóriatartalom sérülése okozott; a termék olyan meghibásodásait, amelyek baleset, rongálás vagy szakszerűtlen használat következtében lépnek fel (ideértve többek között a nem megfelelő telepítést, rossz tápfeszültségre csatlakoztatást stb.). Azokat az üzemzavarokat, amelyeket nem a USRobotics által szállított termékek okoztak. A pára és nedvesség, a korrozív környezet, nagyfeszültségű kisülések, a szállítás, abnormális üzemi körülmények által okozott hibákat, továbbá a termék rendeltetési országának határain kívüli használatot (amint azt a típusszám és a készüléken található, helyi előírásoknak való megfelelést tanúsító címkék jelzik).
5.3 A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT HATÁROK KÖZÖTT E FELSOROLT GARANCIÁK ÉS ORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK, ÉS HELYETTESÍTENEK MINDEN MÁS JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, KIFEJEZETTET VAGY BELEÉRTETTET, AKÁR TÉNYSZERŰEN, AKÁR A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS OKÁN, LEGYEN AZ HATÓSÁGI VAGY MÁSFÉLE, BELEÉRTVE A JÓTÁLLÁSOKAT, A FORGALOMBA HOZHATÓSÁG FELTÉTELEIT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉST, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGET, A LEÍRÁSNAK VALÓ MEGFELELÉST ÉS SZABÁLYOSSÁGOT, AMELYEK MIND KIFEJEZETTEN KI VANNAK ZÁRVA. A USRobotics NEM FOGAD EL ÉS NEM JOGOSÍT FEL SEMMILYEN HARMADIK SZEMÉLYT, HOGY NEVÉBEN A TERMÉKEI ELADÁSÁVAL, TELEPÍTÉSÉVEL, KARBANTARTÁSÁVAL, GARANCIÁJÁVAL VAGY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET VÁLLALJON.
5.4 FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. A USRobotics A TÖRVÉNYBEN ELŐÍRTAKNAK MEGFELELŐEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEM A MAGA, SEM A SZÁLLÍTÓI NEVÉBEN, SEMMILYEN SZERZŐDÉSBE FOGLALT VAGY OKOZOTT KÁR ESETÉN (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), A BÁRMINEMŰ VÉLETLEN, SZÁRMAZÉKOS, KÖZVETETT ÉS SPECIÁLIS KÁROKÉRT, ILLETVE A BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT, A BEVÉTEL- VAGY PROFITVESZTÉSÉRT, ÜZELTVESZTÉSÉRT, INFORMÁCIÓ- ÉS ADATVESZTÉSÉRT, VAGY MÁS PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, AMELY A TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL, TELEPÍTÉSÉBŐL, KARBANTARTÁSÁBÓL, HASZNÁLATÁBÓL, TELJESÍTMÉNYÉBŐL, MEGHIBÁSODÁSÁBÓL VAGY MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSÁBÓL ERED VAGY AZZAL KAPCSOLATBA HOZHATÓ, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A USRobotics CÉGET VAGY ANNAK HIVATALOS VISZONTELADÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS FELELŐSSÉGÉT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT A JAVÍTÁSRA, CSERÉRE VAGY A VÉTELI ÁR VISSZATÉRÍTÉSÉRE KORLÁTOZZA. A KÁRFELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT AZ ESETLEGESEN MEGHIÚSULT JAVÍTÁSI ÉS CSEREKÍSÉRLETEK NEM ÉRINTIK.
6.0 JOGI NYILATKOZAT: Néhány országban, államban, tartományban és térségben nem engedélyezett a beleértett garancia korlátozása vagy kizárása, a vevők számára biztosított termékek véletlenszerű vagy járulékos kárral kapcsolatos kártérítésének korlátozása, a személyi sérülésekkel kapcsolatos felelősség korlátozása, tehát a fenti korlátozások és kizárások a VEVŐRE korlátozott mértékben vonatkozhatnak. Ha a beleértett garanciákat a jog nem teszi teljes egészében kizárhatóvá, akkor az érvényességük ezen írott garancia értelmében KETTŐ (2) ÉVRE korlátozott. Ez a garancia a VEVŐT bizonyos jogokkal ruházza fel, amelyek érvényesítése a helyi törvényektől függően változhat.
7.0 IRÁNYADÓ JOG: A korlátozott garancia esetében az Amerikai Egyesült Államok Illinois államának törvényei az irányadóak, kivéve a törvényi elvekkel és a Nemzetközi Árukereskedelmi Szerződésekről szóló ENSZ konvencióval való ütközést.

USRobotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL 60173
U.S.A