Obsah:

Úvod

Instalace routeru

Konfigurace routeru

Řešení problémů >

Informace o
předpisech

Časté otázky

Omezená záruka společnosti U.S. Robotics Corporation

Širokopásmový Broadband Router - Uživatelská příručka (Windows XP, Me, 2000, NT, 98, 95, a Macintosh)

Řešení problémů

Nemohu se připojit k webovému uživatelskému rozhraní routeru.

Možné řešení:
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely Ethernet správně a pevně připojeny, a zda je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky.

Možné řešení:
Zkontrolujte, zda jste správně provedli všechny kroky uvedené v části Než začnete. Pokud byl počítač konfigurován na používání statické adresy IP, je třeba jej překonfigurovat na možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky.

Možné řešení:
Zkontrolujte, zda se adresa IP, kterou počítač používá, nachází ve výchozím rozsahu 192.168.123.xxx. Zkontrolujte, zda adresa masky podsítě je 255.255.255.0. V případě potřeby musí výchozí brána být 192.168.123.254. Chcete-li všechna nastavení ověřit, proveďte následující kroky:

Uživatelé systémů Windows XP, 2000 nebo NT:

 1. Klepněte na tlačítko Start v systému Windows, a pak na příkaz Spustit.
 2. Zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 3. Na příkazovém řádku systému DOS zadejte příkaz ipconfig /all a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Zkontrolujte správnost adresy IP, masky podsítě, výchozí brány a serveru DNS.
  Pokud informace nejsou správné,
  1. Zadejte příkaz ipconfig /release a stiskněte klávesu ENTER.
  2. Zadejte příkaz ipconfig /renew a stiskněte klávesu ENTER.

Uživatelé systémů Windows Me, 98 nebo 95:

 1. Klepněte na tlačítko Start v systému Windows a pak na příkaz Spustit.
 2. Zadejte příkaz winipcfg a klepněte na tlačítko OK.
 3. Zkontrolujte správnost adresy IP, masky podsítě, výchozí brány a serveru DNS.
  Pokud informace nejsou správné, klepněte na položku Release All (Ukončit vše) a potom na položku Renew All (Obnovit vše).

Možné řešení:
Ověřte nastavení připojení webového prohlížeče a ověřte, zda je vypnutá funkce HTTP Proxy webového prohlížeče, aby webový prohlížeč mohl načítat stránky s konfigurací routeru.

Uživatelé aplikace Internet Explorer:

 1. Spusťte webový prohlížeč.
 2. Klepněte na položku Nástroje, Možnosti Internetu a na kartu Připojení.
 3. Zvolte možnost Nikdy nevytáčet připojení a pak klepněte na tlačítko Použít
 4. Klepněte na tlačítko Nastavení místní sítě.
 5. Zrušte zaškrtnutí všech zaškrtávacích políček a klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko OK.

Uživatelé aplikace Netscape Navigator:

 1. Spusťte aplikaci Netscape Navigator.
 2. Klepněte na možnost Úpravy, Předvolby.
 3. V okně Kategorie poklepejte na položku Upřesnit.
 4. Klepněte na položku Servery proxy, klepněte na položku Přímé připojení k Internetu a pak klepněte na tlačítko OK.

Nelze získat přístup k Internetu.

Při připojování počítače k Internetu musí vzájemně spolupracovat několik zařízení.

 • Počítač musí být připojen k routeru.
 • Router musí být připojen k modemu.
 • Modem musí být připojen k Poskytovateli služeb Internetu (ISP).

Přístup k Internetu muže selhat u kteréhokoli tohoto zařízení nebo u připojení mezi těmito zařízeními. Pokyny v této části vás provedou třemi základními kroky pro řešení potíží, díky kterým budete moci najít příčinu problému a opravit ji:

 • Kontrola kontrolek LED zařízení
 • Kontrola routeru a jeho připojení
 • Kontrola modemu a jeho připojení k Internetu

Kontrola kontrolek LED zařízení

 1. Svítí kontrolka LED - napájení routeru?
  • Pokud ano, pokračujte dalším krokem pro kontrolu kontrolek LED.
  • Pokud ne, je nutné router připojit k funkčnímu zdroji napájení.
 2. Bliká kontrolka LED - systém pravidelně jedenkrát za sekundu?
  • Pokud ano, pokračujte dalším krokem pro kontrolu kontrolek LED.
  • Pokud ne, restartujte router jeho odpojením od zdroje napájení a opětovným připojením. Pokud kontrolka LED - systém stále pravidelně nebliká jedenkrát za sekundu, router pravděpodobně nefunguje. Obraťte se na oddělení podpory zákazníků společnosti U.S. Robotics.
 3. Svítí indikátor sítě WAN - napájení routeru?
  • Pokud ano, pokračujte dalším krokem pro kontrolu kontrolek LED.
  • Pokud ne, nemá router přístup k Internetu, proto jej nebude mít ani počítač. Chcete-li zjistit, proč router nemůže získat přístup k Internetu, zkontrolujte připojení mezi routerem a modemem.
 4. Svítí kontrolka LED – LAN odpovídající portu sítě LAN připojenému k počítači?
  • Pokud ano, pokračujte dalším krokem pro kontrolu kontrolek LED.
  • Pokud ne, nemá router přístup k počítači a nemůže předávat data mezi počítačem a Internetem. Zkontrolujte připojení mezi počítačem a routerem.
 5. Signalizují kontrolky LED napájení a stavu na modemu připojení? (Informace o indikátorech modemu naleznete v dokumentaci k modemu.)
  • Pokud ano, zkontrolujte router a jeho připojení.
  • Pokud ne, je problém pravděpodobně na straně modemu nebo jeho připojení k poskytovateli služeb Internetu. Požádejte svého poskytovatele služeb Internetu o pomoc s řešením problému.

Kontrola routeru a jeho připojení

Tato část vás provede kroky, které vám pomohou určit, zda je problém způsoben některým z následujících prvků připojení mezi počítačem a Internetem:

 • Připojení mezi počítačem a routerem
 • Router
 • Připojení mezi routerem a modemem

Od počítače k routeru

Zkontrolujte router pomocí příkazu ping následujícím postupem:

 1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start, Spustit.
 2. V dialogovém okně Spustit
  • Uživatelé operačních systémů Windows XP, 2000 a NT: Zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  • Uživatelé operačních systémů Windows Me, 98 a 95: Zadejte command a klepněte na tlačítko OK.
 3. Zadejte příkaz Ping 192.168.123.254 a stiskněte klávesu ENTER.

Obdrželi jste odpověď na příkaz ping?

 • Pokud ano, může se počítač připojit k routeru. Pokračujte kontrolou routeru.
 • Pokud ne,
  1. zkontrolujte, zda je kabel Ethernet spojující router s počítačem připojen k portu LAN na routeru.
  2. Zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu Ethernet spojujícího router s počítačem pevně připojeny.
  3. Pokuste se získat přístup k Internetu. Pokud stále nemáte přístup k Internetu, pokračujte kontrolou routeru.

Router

Postup pro zjištění, zda router odpovídá:

 1. Spusťte webový prohlížeč.
 2. Do řádku umístění nebo adresy zadejte adresu webového uživatelského rozhraní routeru a stiskněte klávesu ENTER. Výchozí adresa je http://192.168.123.254

Zobrazilo se webové uživatelské rozhraní?

 • Pokud ano, router odpovídá. Pokračujte kontrolou připojení mezi routerem a modemem.
 • Pokud ne, router neodpovídá. Bude pravděpodobně nutné ukončit a obnovit připojení, restartovat či resetovat router.
 • Ukončete a obnovte síťové připojení počítače:

  1. Spusťte příkazy release (ukončit) a renew (obnovit).
  2. Systémy Windows XP, 2000 nebo NT:

   1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start, Spustit.
   2. Zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
   3. Zadejte příkaz ipconfig /release a stiskněte klávesu ENTER.
   4. Zadejte příkaz ipconfig /renew a stiskněte klávesu ENTER.
   5. Zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.

   Systémy Windows Me, 98 nebo 95:

   1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start, Spustit.
   2. Zadejte příkaz winipcfg a stiskněte klávesu ENTER.
   3. Klepněte na možnost Release (Ukončit).
   4. Klepněte na možnost Renew (Obnovit).
   5. Zavřete aplikaci.
  3. Zjistěte, zda bylo ukončení a obnovení efektivní, a to přechodem do webového uživatelského rozhraní routeru (výchozí adresa je http://192.168.123.254).
   • Jestliže se zobrazí webové uživatelské rozhraní routeru, pokuste se získat přístup k Internetu. Pokud stále nemáte přístup k Internetu, pokračujte kontrolou připojení mezi routerem a modemem.
   • Pokud se webové uživatelské rozhraní nezobrazí, pokračujte restartováním routeru.

  Restartování routeru:

  1. Zkuste odpojit zdroj napájení routeru a znovu jej připojit.
  2. Zjistěte, zda bylo restartování efektivní, a to přechodem do webového uživatelského rozhraní routeru (výchozí adresa je http://192.168.123.254).
   • Jestliže se zobrazí webové uživatelské rozhraní routeru, pokuste se získat přístup k Internetu. Pokud stále nemáte přístup k Internetu, pokračujte kontrolou připojení mezi routerem a modemem.
   • Pokud se webové uživatelské rozhraní nezobrazí, pokračujte resetováním routeru.

  Resetování routeru:

  Poznámka: Tímto postupem resetujete nastavení konfigurace routeru na výchozí nastavení od výrobce. Po provedení tohoto postupu je nutné zadat nastavení konfigurace ručně nebo, jestliže jste nastavení zálohovali, je obnovit ze zálohy.

  1. Tenkým nástrojem (např. kancelářskou sponkou) stiskněte tlačítko RESET na zadní straně routeru a podržte je po dobu sedmi sekund.
  2. Zjistěte, zda bylo resetování efektivní, a to přechodem do webového uživatelského rozhraní routeru na adrese http://192.168.123.254.
   • Jestliže se zobrazí webové uživatelské rozhraní routeru, pokuste se získat přístup k Internetu. Pokud stále nemáte přístup k Internetu, pokračujte kontrolou připojení mezi routerem a modemem.
   • Pokud se webové uživatelské rozhraní nezobrazí, router pravděpodobně není funkční. Obraťte se na oddělení podpory zákazníků společnosti U.S. Robotics.

Připojení mezi routerem a modemem

Zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu spojujícího router s modemem pevně připojeny. Zkontrolujte, zda je modem připojen ke zdroji napájení a zapnutý. Pokud stále nemáte přístup k Internetu, bude problém pravděpodobně na straně modemu nebo jeho připojení k poskytovateli služeb Internetu. Zkontrolujte modem a jeho připojení k Internetu.

Zkontrolujte modem a jeho připojení k Internetu

 1. Zkontrolujte, zda je modem zapojen do zásuvky ve zdi a zda jsou oba konce kabelu pevně připojeny.
 2. Restartujte modem. Modem může být vybaven vypínačem napájení nebo tlačítkem pro resetování, nebo bude třeba odpojit a znovu připojit síťový adaptér modemu. Pokyny pro restartování modemu najdete v dokumentaci k modemu nebo kontaktujte poskytovatele služeb Internetu.

Pokud je typ sítě WAN Dynamická adresa IP nebo Dynamická adresa IP se správou relace Road Runner,

 1. Otevřete stránku Stav webového uživatelského rozhraní routeru, klepněte na tlačítko Release (Ukončit), pak klepněte na tlačítko Renew (Obnovit).
 2. Poté, co router dokončí obnovu adresy IP sítě WAN, měla by se na stránce Stav zobrazit adresa IP sítě WAN.
  • Pokud má router adresu IP sítě WAN, pokuste se získat přístup k Internetu. Pokud stále nemáte přístup k Internetu, bude problém pravděpodobně na straně modemu nebo poskytovatele služeb Internetu. Další pomoc vám poskytne váš poskytovatel služeb Internetu.
  • Pokud router nemá adresu IP sítě WAN, bude problém pravděpodobně na straně modemu nebo poskytovatele služeb Internetu. Další pomoc vám poskytne váš poskytovatel služeb Internetu.

Pokud je váš typ sítě WAN Dynamická adresa IP se správou relace Road Runner, PPPoE nebo PPTP, ověřte, že jste na stránku routeru Primary Setup (Primární nastavení) zadali správné heslo. Pokud je heslo správné a k Internetu se nelze připojit, požádejte svého poskytovatele služeb Internetu o pomoc s řešením problému.

Pokud je typ sítě WAN PPTP nebo PPPoE, otevřete stránku Stav routeru a klepněte na tlačítko Connect (Připojit). Pokud stále nemůžete získat přístup k Internetu, požádejte svého poskytovatele služeb Internetu o pomoc s řešením problému.

Nevím, zda je moje adresa IP statická nebo dynamická.

Možné řešení:
Používáte-li kabelovou službu nebo službu DSL, pravděpodobně máte dynamickou adresu IP. Tyto informace byste si však měli ověřit u svého poskytovatele služeb Internetu, protože někteří poskytovatelé přidělují statické adresy IP.

Při pokusu o kontrolu nastavení síťové konfigurace v operačním systému Windows Me nelze najít ikonu Síť.

Možné řešení:
Při výchozím nastavení se v Ovládacích panelech operačního systému Windows Me nezobrazují všechny ikony. Změňte výchozí nastavení tak, aby se zobrazily všechny ikony,

 1. V nabídce Start operačního systému Windows klepněte na položku Nastavení a příkaz Ovládací panely.
 2. V okně Ovládací panely klepněte na Zobrazit všechny možnosti Ovládacích panelů na levé straně obrazovky.

Nyní jsou viditelné všechny ikony na ploše Ovládacích panelů.

Nevím jak nakonfigurovat protokol TCP/IP, aby spolupracoval se širokopásmovým routerem Broadband Router.

Možné řešení:
Protokol TCP/IP je nainstalován, ale není nakonfigurován tak, aby spolupracoval se širokopásmovým routerem.

Windows XP

 1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start, Ovládací panely.
 2. Klepněte na ikonu Připojení k síti a Internetu.
 3. Klepněte na ikonu Síťová připojení.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu vašeho síťového připojení a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu Obecné a vyberte položku TCP/IP, která byla přiřazena vaší síťové kartě.
 6. Klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 7. Konfigurace adresování IP:

  • Preferovaná metoda – získání adresy IP automaticky ze serveru DHCP:
  • Klepněte na kartu Obecné, zaškrtněte políčko Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li nakonfigurovat adresu IP ručně, proveďte následující kroky:

   1. Klepněte na kartu Obecné a zaškrtněte políčko Použít následující adresu IP.
   2. Do pole Adresa IP zadejte hodnotu 192.168.123.xxx (xxx je hodnota mezi 1 a 99).
   3. Do pole Maska podsítě zadejte hodnotu 255.255.255.0
   4. Do polí Výchozí brána, Preferovaný server DNS a Alternativní server DNS zadejte adresu IP routeru (výchozí nastavení od výrobce je 192.168.123.254) a klepněte na tlačítko OK.
 8. Klepněte na tlačítko OK.

Windows 2000

 1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start, Nastavení, Síťová a telefonická připojení.
 2. Poklepejte na možnost Připojení k místní síti a klepněte na položku Vlastnosti.
 3. Vyberte položku TCP/IP, která byla přiřazena vaší síťové kartě, a vyberte možnost Vlastnosti.
 4. Konfigurace adresování IP:

  • Preferovaná metoda – získání adresy IP automaticky ze serveru DHCP:
  • Klepněte na kartu Adresa IP, zaškrtněte políčko Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li nakonfigurovat adresu IP ručně, proveďte následující kroky:

   1. Klepněte na kartu Adresa IP a zaškrtněte políčko Použít následující adresu IP.
   2. Do pole Adresa IP zadejte hodnotu 192.168.123.xxx (xxx je hodnota mezi 100 a 199).
   3. Do pole Maska podsítě zadejte hodnotu 255.255.255.0
   4. Do pole Výchozí brána zadejte adresu IP routeru (výchozí nastavení od výrobce je 192.168.123.254).
   5. Od poskytovatele služeb Internetu získejte požadované hodnoty pro Preferovaný server DNS a Alternativní server DNS, zadejte je do odpovídajících polí a klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Systémy Windows Me, 98 nebo 95

 1. V nabídce Start operačního systému Windows klepněte na položku Nastavení a příkaz Ovládací panely.
 2. Poklepejte na ikonu Síť.
 3. Klepněte na kartu Konfigurace a vyberte položku TCP/IP, která byla přiřazena vaší síťové kartě.
 4. Klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 5. Konfigurace adresování IP:

  • Preferovaná metoda – získání adresy IP automaticky ze serveru DHCP:
  • Klepněte na kartu Adresa IP, zaškrtněte políčko Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li nakonfigurovat adresu IP ručně, proveďte následující kroky:

   1. Klepněte na kartu Adresa IP. Klepněte na možnost Zadat adresu IP.
   2. Do pole Adresa IP zadejte hodnotu 192.168.123.xxx (xxx je hodnota mezi 100 a 199).
   3. Do pole Maska podsítě zadejte hodnotu 255.255.255.0
   4. Klepněte na kartu Brána.
   5. Do pole Nová brána zadejte adresu IP routeru (výchozí nastavení od výrobce je 192.168.123.254) a klepněte na tlačítko Přidat.
   6. Potřebné hodnoty DNS získáte od poskytovatele služeb Internetu.
   7. Klepněte na kartu Konfigurace DNS.
   8. Do pole Pořadí hledání serveru DNS zadejte hodnoty DNS a pak klepněte na tlačítko Přidat.
   9. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko OK.

Windows NT

 1. V nabídce Start operačního systému Windows klepněte na položku Nastavení a příkaz Ovládací panely.
 2. Poklepejte na ikonu Síť.
 3. Klepněte na kartu Protokoly a vyberte položku TCP/IP, která byla přiřazena vaší síťové kartě.
 4. Klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 5. Konfigurace adresování IP:

  • Preferovaná metoda – získání adresy IP automaticky ze serveru DHCP:
  • Klepněte na kartu Adresa IP, zaškrtněte políčko Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li nakonfigurovat adresu IP ručně, proveďte následující kroky:

   1. Klepněte na kartu Adresa IP.
   2. Klepněte na možnost Zadat adresu IP.
   3. Do pole Adresa IP zadejte hodnotu 192.168.123.xxx (xxx je hodnota mezi 100 a 199).
   4. Do pole Maska podsítě zadejte hodnotu 255.255.255.0
   5. Do pole Nová brána zadejte adresu IP routeru (výchozí nastavení od výrobce je 192.168.123.254) a klepněte na tlačítko Přidat.
   6. Potřebné hodnoty DNS získáte od poskytovatele služeb Internetu.
   7. Klepněte na kartu Adresa WINS.
   8. Do pole Pořadí hledání serveru DNS zadejte hodnoty DNS a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko OK.

Po nastavení konfigurace komunikačního protokolu TCP/IP můžete příkazem Ping zkontrolovat, zda byl počítač úspěšně připojen k routeru.

Odstraňování chyb při používání příkazu Ping

Pokud kdykoliv během používání příkazu ping neobdržíte odpověď s hlášením o úspěšném provedení příkazu, znamená to, že adresa, kterou se pokoušíte kontaktovat, není k dispozici. Ověřte si adresu ve webovém uživatelském rozhraní a proveďte potřebné úpravy. Po provedení úprav pokračujte v proceduře s příkazem ping.

 1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start, Spustit.
 2. V dialogovém okně Spustit
  • Uživatelé operačních systémů Windows XP, 2000 a NT: Zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  • Uživatelé operačních systémů Windows Me, 98 a 95: Zadejte příkaz command a klepněte na tlačítko OK.
 3. Zadejte příkaz Ping 127.0.0.1 a stiskněte klávesu ENTER.
 4. 127.0.0.1 je adresa místního hostitele a tento příkaz ověří, zda je v počítači nainstalován protokol TCP/IP a zda správně funguje. Jestliže tento příkaz ping nelze provést, můžete překonfigurovat protokol TCP/IP nebo vyhledat další informace v dokumentaci k operačnímu systému.

 5. Zadejte příkaz Ping s vaší adresou IP a stiskněte klávesu ENTER.
 6. Tento příkaz ověří, zda počítač odpovídá na požadavky. Pokud nelze teto příkaz ping dokončit, zkontrolujte, zda jsou všechny kabely pevně připojeny.

 7. Zadejte příkaz Ping s vaší adresou brány a stiskněte klávesu ENTER.
 8. Výchozí adresa brány je 192.168.123.254. Tímto příkazem si ověříte, zda se můžete připojit k jiným počítačům, a že se můžete připojit k širokopásmovému routeru Broadband Router. Pokud lze navázat komunikaci s routerem, můžete získat přístup k webovému uživatelskému rozhraní a konfigurovat nastavení. Pokud tento příkaz ping nelze dokončit, zkontrolujte, zda je napájecí kabel routeru zapojen a zda je router správně připojen k počítači.

 9. Zadejte příkaz Ping s vnější internetovou adresou routeru a pak stiskněte klávesu ENTER. Tuto adresu IP vám poskytne buď ISP nebo vnější síť LAN. Pokud stránka routeru Stav má nenulovou adresu IP, použijte tuto adresu.
 10. Tento příkaz ověří, zda router správně funguje a umožňuje průchod komunikace.

 11. Zadejte příkaz Ping s vaší známou adresou serveru DNS a stiskněte klávesu ENTER.
 12. Tento příkaz umožňuje překládat platné názvy hostitelů v Internetu na adresy IP a ověřit, že máte přístup k Internetu.

Nepodařilo se potíže odstranit?

 1. Vyhledejte část Support (Odborná pomoc) na webovém serveru společnosti U.S Robotics www.usr.com

  Řada nejčastějších potíží, se kterými se uživatelé setkávají, je popsána na webových stránkách FAQ (Časté otázky) a Troubleshooting (Řešení problémů) věnovaných konkrétnímu produktu. Informace o čísle modelu vám usnadní vyhledání příslušných informací na webu společnosti U.S. Robotics. Číslo modelu pro Broadband Router je 8004.

 2. Na adrese http://www.usr.com/emailsupport je k dispozici formulář online pro odesílání otázek pro technickou podporu.


 3. Obraťte se na oddělení odborné pomoci společnosti U.S. Robotics.

Stát Hlasová služba Internetová pošta Provozní doba
Spojené stát americké (888) 216-2850 http://www.usr.com/emailsupport 9:00 - 18:00 centrálního severoamerického času (SEČ -7 h.)
pondělí - pátek
Kanada (888) 216-2850 http://www.usr.com/emailsupport 9:00 - 18:00 centrálního severoamerického času (SEČ -7 h.)
pondělí - pátek

 

Stát Hlasová služba Internetová pošta Provozní doba
Belgie (francouzština) +32 (0) 7 023 3546 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Belgie (vlámština) +32 (0) 7 023 3545 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Dánsko +45 70 10 4030 http://www.usr.com/emailsupport/ea 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Finsko +358 981710015 http://www.usr.com/emailsupport/ea 10:00 – 18:00
pondělí - pátek
Francie +33 082 507 0693 http://www.usr.com/emailsupport/fr 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Irsko 1890-252-130 http://www.usr.com/emailsupport/uk 9:00 – 18:00
pondělí - pátek
Itálie +848 80 9903 http://www.usr.com/emailsupport/it 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Lucembursko +352 342 080 8318 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Maďarsko 0180 567 1548 http://www.usr.com/emailsupport/hu</a> 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Německo 0180 567 1548 http://www.usr.com/emailsupport/de 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Nizozemsko 0900 202 5857 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Norsko +47 23 50 0097 http://www.usr.com/emailsupport/ea 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Polsko --- http://www.usr.com/emailsupport/pl 8:00 – 18:00
pondělí - pátek
Portugalsko +351 (0) 21 415 4034 http://www.usr.com/emailsupport/pt 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Rakousko 071 10 900 116 http://www.usr.com/emailsupport/de 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Rusko 8-800-200-200-1 http://www.usr.com/emailsupport/ru 10:00 – 18:00
pondělí - pátek
Střední východ/Afrika +44 870 844 4546 http://www.usr.com/emailsupport/me 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Španělsko 902 11 7964 http://www.usr.com/emailsupport/es 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Švédsko +46 (0) 77 128 1020 http://www.usr.com/emailsupport/ea 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Švýcarsko 0848 840 200 http://www.usr.com/emailsupport/de 9:00 – 17:00
pondělí - pátek
Velká Británie 0870 844 4546 http://www.usr.com/emailsupport/uk 9:00 – 17:00
pondělí - pátek


Aktuální informace o kontaktech na odbornou pomoc naleznete na následujících webových stránkách:

http://www.usr.com/support/s-contact.asptop of page

USRobotics