Tartalom:

Tudnivalók a 802.11g Wireless Turbo PC Card kártyáról és PCI Adapterről

Hálózat konfigurációja és tervezése

Az adapter telepítése konfigurálása Windows 98 SE/2000/Me/XP operációs rendszerek esetében

802.11g Wireless Turbo konfigurációs segédprogram

Hibaelhárítás és támogatás

Szójegyzék

A 802.11g Wireless Turbo PC Card és PCI Adapter termékjellemzői

USRobotics Corporation korlátozott garancia >

Szabályzási tudnivalók

802.11g Wireless Turbo PC Card és PCI Adapter Felhasználói kézikönyv

A USRobotics Corporation kétéves (2) korlátozott garanciája

1.0 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:
1.1 Ez a korlátozott, nem átruházható garancia kizárólag az eredeti végfelhasználó vásárlóra (VEVŐ) vonatkozik.
1.2 A USRobotics Corporation (USRobotics) ügynökei, viszonteladói vagy üzleti partnerei nem jogosultak módosítani ezeket a feltételeket a USRobotics nevében.
1.3 E garancia köréből minden olyan termék kizárt, amelyet nem újonnan szereztek be a USRobotics vállalattól vagy márkakereskedőtől.
1.4 A garancia csak abban az országban érvényesíthető, amelyben történő felhasználásra a terméket szánták. (Mint azt a termék típusszáma és minden termékre felragasztott helyi telekommunikációs hitelesítő matrica is jelzi).
1.5 A USRobotics garantálja a VEVŐNEK, hogy a termék rendeltetésszerű használat és normál karbantartás mellett mentes lesz a gyártási és anyaghibáktól, a USRobotics-tól vagy hivatalos kereskedőjétől történt vásárlás napjától számított 2 (KÉT) ÉVIG.
1.6 A USRobotics e garancia által előírt egyetlen kötelezettsége, hogy saját belátása szerint a hibás terméket megjavítsa új vagy felújított alkatrészekkel, vagy kicserélje a hibás terméket vagy alkatrészt új vagy felújított termékre vagy alkatrészre, amely ugyanolyan vagy hasonló, vagy, amennyiben a két előbbi lehetőség egyike sem elérhető, a USRobotics belátása szerint visszatérítheti a termék vételárát a VEVŐNEK, amely nem lehet több, mint a USRobotics által meghirdetett és ajánlott legújabb kiskereskedői ár, leszámítva a megfelelő szervizköltséget. Minden termék és alkatrész, amelyet a javítás során újra cseréltek a USRobotics tulajdonává válik.
1.7 A USRobotics a termékre vagy cserealkatrészre az adott alkatrész vagy termék Vevő számára történő elküldésének napjától számítva KILENCVEN (90) nap garanciát vállal.
1.8 A USRobotics nem garantálja és nem állítja, hogy e termék kielégíti a VEVŐ szükségleteit, vagy hogy együttműködik bármilyen harmadik féltől származó műszaki eszközzel vagy programmal.
1.9 A USRobotics nem garantálja és nem állítja, hogy az e termékhez mellékelt programok üzeme folyamatos vagy hibamentes lesz, sem azt, hogy a programokban minden hibát ki fog javítani.
1.10 A USRobotics nem felelős az ezen termékben tárolt programokért, VEVŐI adatokért és információkért.
2.0 A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI
2.1 A VEVŐ vállalja a teljes felelősséget azért, hogy a termék, amit választott az ő igényeinek megfelel.
2.2 A VEVŐNEK tanácsos biztonsági másolatot készíteni a mellékelt szoftverekről.
2.3 A VEVŐ vállalja a teljes felelősséget a megfelelelő telepítésért és beállításért, valamint biztosítja a helyes telepítést, beállítást, működtetést és a megfelelő működési környezettel való kompatibilitást, amelyben a terméket működteti.
2.4 Garanciális követelés érvényesítéséhez a VEVŐNEK a termék megvásárlását igazoló, keltezett számlát kell felmutatnia a USRobotics felé (az eredeti, a USRobotics-tól vagy hivatalos márkakereskedőjétől származó számla fénymásolata).
3.0 A GARANCIA IGÉNYBEVÉTELE
3.1 A VEVŐNEK a garancia időtartamán belül kell kapcsolatba lépnie valamely hivatalos USRobotics műszaki támogatóval vagy a USRobotics szervizközponttal, ha a garanciát érvényesíteni akarja.
3.2 A garancia érvényesítéséhez a vevőnek meg kell adnia a termék típusszámát, gyári számát és a beszerzés napját (USRobotics számlával vagy hivatalos számlamásolattal kell igazolni).
3.3 A USRobotics műszaki támogatás vagy egy hivatalos USRobotics szevizközponttal történő kapcsolatfelvételt illető információért kérjük, látogasson el a USRobotics www.usr.com weboldalra.
3.4 A VEVŐNEK a következő adatokkal kell rendelkeznie a USRobotics műszaki támogatás igénybe vételekor:
ˇ Termék típusszáma
ˇ Termék gyári száma
ˇ Beszerzés napja
ˇ A VEVŐ neve, telefonszáma
ˇ A VEVŐ által használt operációs rendszer verziója
ˇ USRobotics Telepítő CD-ROM
ˇ USRobotics Telepítési útmutató
4.0 GARANCIÁLIS CSERE
4.1 Amennyiben a USRobotics márkaszervize vagy a USRobotics műszaki támogatása megállapítja, hogy e termék gyártási és/vagy anyaghiba következtében rosszul működik vagy működésképtelen, és a terméket a hozzá mellékelt számlával igazoltan a még garanciális, KÉT (2) éven belül vásárolta, és a VEVŐ mellékeli a visszaküldött alkatrész vagy termék mellé a vásárlást bizonyító dokumentum másolatát (eredeti vásárlási nyugta a USRobotics vagy a hivatalos viszonteladótól), úgy a termékre csereutalványt (RMA) bocsát ki, egyben tájékoztatja a VEVŐT, hogy hol és miként juthat hozzá a cserekészülékhez a USRobotics-tól.
4.2 Valamennyi olyan, a USRobotics vállalathoz visszajuttatott terméket vagy alkatrészt, amely nem rendelkezik a USRobotics vagy annak hivatalos, a USRobotics szolgáltatóközpontja által kiadott csereutalvánnyal, visszaküldenek a feladónak.
4.3 Amennyiben a termék cseréje postai úton történik, úgy a VEVŐ vállalja, hogy azt saját költségén küldi vissza a USRobotics visszaküldő központnak, a küldeményt biztosítja, vagy vállalja a szállítás alatti eltűnés vagy sérülés kockázatát, továbbá a terméket annak eredeti csomagolásával egyenértékű szállítódobozba csomagolja.
4.4 A USRobotics céget nem terheli kárfelelősség egészen a terméknek a hivatalos USRobotics visszaküldő központ általi átvételéig.
4.5 A VEVŐ által beküldött terméket kicsomagolják, ellenőrzik, és a termék típus- és gyári számának tekintetében összevetik adatait a csereutalványon megadottakkal. A mellékelt számlamásolaton ellenőrzik a vásárlás dátumát és helyét. A USRobotics vagy képviselője megtagadhatja a garanciaszolgálatot, amennyiben a cserélni kívánt termék vagy alkatrész nem egyezik meg a VEVŐ által megküldött csereutalványon megadottakkal.
4.6 Miután a VEVŐ által visszaküldött terméket kicsomagolták, szemrevételezték és ellenőrizték, a USRobotics saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli új vagy felújított alkatrészekkel, olyan mértékben, amilyenben az szükséges a termék vagy alkatrész üzemkész állapotának helyreállításához.
4.7 A USRobotics a lehetőségekhez mérten mindent megtesz, hogy a javított vagy cserélt terméket saját költségén megküldje a VEVŐNEK, a hibás terméknek a USRobotics Visszaküldő Központ általi átvételétől számított HUSZONEGY (21) napon belül.
4.8 A USRobotics nem vállal felelősséget a cserélt vagy javított termék vagy alkatrész késedelmes szállításából vagy beüzemeléséből eredő károkért.
5.0 KORLÁTOZÁSOK
5.1 HARMADIK GYÁRTÓ SZOFTVEREI Elképzelhető, hogy ezzel a USRobotics termékkel együtt valamilyen harmadik gyártó által előállított szoftvert is kapott, ennek használatáért a harmadik gyártót terheli felelősség. Ez a USRobotics korlátozott garancia nem vonatkozik a harmadik gyártó által készített szoftverre. A garanciával kapcsolatban kérjük olvassa el a szoftverhez tartozó, a végfelhasználói feltételeket bemutató részt.
5.2 NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL, GONDATLANSÁGBÓL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGBŐL, HELYTELEN TELEPÍTÉSBŐL ÉS/VAGY KÖRNYEZETI TÉNYEZŐKBŐL EREDŐ KÁROK Ez a USRobotics korlátozott garancia a vonatkozó törvények által megengedett mértékig kizárja hatóköréből a rendes kopást és elhasználódást, a jövőbeni vagy jelenlegi operációs rendszerváltozatokkal vagy egyéb szoftverrel és hardverrel való együttműködési képességből fakadó adatsérülést vagy adatvesztést, az átalakításokat (kivéve a USRobotics vagy a USRobotics megbízottai által végrehajtottakat), a felhasználó hibájából vagy a használati utasításban és egyéb, a készülékez mellékelt dokumentumokban adott kezelési előírások be nem tartásából eredő kárt, továbbá a természeti csapások, például villámcsapás, viharok, áradások, tűzvész, földrengés stb. okozta károkat. Azon termékeket, amelyeken látható a gyári szám módosítására tett kísérlet vagy, amelyekről azt eltávolították, rongálást, gondatlanságot, szakszerűtlen kezelést, a túlzott fizikai-, hőmérsékleti-, elektromos igénybevételt, a hamisítványokat, az olyan károkat és adatvesztést, amelyeket számítógép vírus, féreg, trójai faló vagy a memóriatartalom sérülése okozott, a termék olyan meghibásodásait, amelyek baleset, rongálás vagy szakszerűtlen használat következtében lépnek fel (ideértve többek közt a nem megfelelő telepítést, rossz tápfeszültségre történő csatlakoztatást stb.). Azokat az üzemzavarokat, amelyeket a nem a USRobotics által szállított termékek okoztak. A pára és nedvesség, a korrozív környezetek, nagyfeszültségű kisülések, a szállítás, abnormális üzemi körülmények által okozott hibákat, továbbá a termék rendeltetési országának határain kívül történő használatot (amint azt a termékszám és a készüléken található helyi előírásoknak való megfelelést tanúsító címkék jelzik).
5.3 A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT HATÁROK KÖZÖTT E FELSOROLT GARANCIÁK ÉS ORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK, ÉS HELYETTESÍTENEK MINDEN MÁS JÓTÁLLÁST, FELTÉTELT ÉS KÖRÜLMÉNYT, KIFEJEZETTET VAGY BELEÉRTETTET, AKÁR TÉNYSZERŰEN AKÁR A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS OKÁN, LEGYEN AZ HATÓSÁGI VAGY MÁSFÉLE, BELEÉRTVE A JÓTÁLLÁSOKAT, A FORGALOMBA HOZHATÓSÁG KÖRÜLMÉNYEIT VAGY FELTÉTELEIT, ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉST, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGET, A LEÍRÁSNAK VALÓ MEGFELELÉST ÉS SZABÁLYOSSÁGOT, AMELYEK MIND KIFEJEZETTEN KI VANNAK ZÁRVA. A USRobotics nem fogad el és jogosít fel semmilyen harmadik személyt, hogy nevében a termékei eladásával, telepítésével, karbantartásával, garanciájával vagy használatával kapcsolatosan felelősséget vállaljon.
5.4 A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. A USRobotics A TÖRVÉNYBEN ELŐIRTAKNAK MEGFELELŐEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEM A MAGA, SEM A SZÁLLÍTÓI NEVÉBEN, A SZERZŐDÉSBE FOGLALT VAGY OKOZOTT KÁR ESETÉN (IDEÉRTVE A FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁST) A VÉLETLEN, A SZÁRMAZÉKOS, A KÖZVETETT, A SPECIÁLIS, VAGY BÜNTETHETŐ BÁRMINEMŰ KÁROKÉRT, VAGY A BEVÉTEL VAGY A PROFITVESZTESÉGÉRT, ÜZELTVESZÍTÉSÉRT, INFORMÁCIÓ VAGY ADATVESZTÉSÉRT, VAGY MÁS PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, AMELY AZ ÉRTÉKESÍTÉSBŐL, TELEPÍTÉSBŐL, KARBANTARTÁSBÓL, HASZNÁLATBÓL, TELJESÍTMÉNYBŐL, HIBÁBÓL, VAGY MEGSZAKADÁSBÓL EREDŐ VAGY KAPCSOLATBA HOZHATÓ KÁROKÉRT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A USRobotics CÉGET VAGY ANNAK HIVATALOS VISZONTELADÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL, FELELŐSSÉGÉT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT A JAVÍTÁSRA, CSERÉRE VAGY A VÉTELI ÁR VISSZATÉRÍTÉSÉRE KORLÁTOZZA. A KÁRFELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT AZ ESETLEGESEN MEGHIÚSULT JAVÍTÁSI ÉS CSEREKÍSÉRLETEK NEM ÉRINTIK.
6.0 JOGI NYILATKOZAT: Néhány országban, államban tartományban és térségben nem engedélyezett a beleértett garancia korlátozása vagy kizárása, a vevők számára biztosított termékek véletlenszerű vagy járulékos kárral kapcsolatos kártérítésének korlátozása, a személyi sérülésekkel kapcsolatos felelősség korlátozása, tehát a fenti korlátozások és kizárások kizárólag a VEVŐRE korlátozódnak. Ha beleértett garanciákat a jog nem teszi teljes egészében kizárhatóvá, akkor érvényességük ezen írott garancia értelmében 2 (KETTŐ) évre korlátozott. Ez a garancia a VEVŐT bizonyos jogokkal ruházza fel, de azok helyi szabályozásból eredően nem biztos, hogy érvényesíthetők.
7.0 IRÁNYADÓ JOG: A korlátozott garancia esetében az Amerikai Egyesült Államok Illinois államának törvényei az irányadóak, kivéve a törvényi elvekkel történő ütközést és kivéve a Nemzetközi Árukereskedelmi Szerződésekről szóló ENSZ konvencióval történő ütközést.

USRobotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL 60173
U.S.A. USRobotics USRobotics