Spis treści:

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI - informacje

Konfiguracja i planowanie sieci

Instalacja i konfiguracja karty w systemie Windows 98 SE/2000/Me/XP

Narzędzie konfiguracyjne karty 802.11g Wireless Turbo

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Słownik pojęć

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI — dane techniczne

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation >

Regulacje

Podręcznik użytkownika karty 802.11g Wireless Turbo PC Card i karty PCI

Dwuletnia ograniczona gwarancja firmy USRobotics Corporation

1.0 WARUNKI OGÓLNE:
1.1 Niniejsza gwarancja ograniczona jest udzielana tylko końcowemu użytkownikowi (KLIENTOWI) i nie można jej przekazywać.
1.2 Żaden agent, sprzedawca czy partner handlowy firmy USRobotics Corporation (USRobotics) nie ma prawa modyfikowania warunków niniejszej gwarancji ograniczonej w imieniu USRobotics.
1.3 Niniejsza gwarancja ograniczona nie obejmuje żadnego produktu, który nie został zakupiony jako nowy od firmy USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcy.
1.4 Niniejsza gwarancja ograniczona ma zastosowanie tylko w kraju lub na terytorium, na którym produkt ma być użytkowany (jak wskazuje numer modelu produktu oraz naklejki lokalnych zatwierdzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na produkcie).
1.5 USRobotics gwarantuje KLIENTOWI, że niniejszy produkt jest wolny od wszelkich wad produkcyjnych i materiałowych, podczas normalnego użytkowania i serwisowania, przez DWA (2) LATA od daty zakupu od firmy USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcy.
1.6 Wyłączną odpowiedzialnością USRobotics zgodnie z niniejszą gwarancją, według uznania USRobotics, jest naprawa wadliwego produktu lub jego części przy pomocy nowych lub używanych części; lub wymiana wadliwego produktu względnie jego części na nowy lub używany produkt lub część, które są podobne lub takie same; jeśli żadna z tych opcji nie jest możliwa, USRobotics może, według własnego uznania, zwrócić KLIENTOWI koszty, nie przekraczające zalecanej przez USRobotics ceny sprzedaży produktu, pomniejszone o opłaty serwisowe. Wszystkie wymieniane produkty lub części stają się własnością USRobotics.
1.7 USRobotics gwarantuje wymianę produktu lub części w ciągu DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI od daty wysłania produktu lub części do klienta.
1.8 USRobotics nie gwarantuje ani nie deklaruje, że niniejszy produkt spełni wymagania KLIENTA lub będzie współpracować w połączeniu z dowolnym sprzętem czy oprogramowaniem innych producentów.
1.9 USRobotics nie gwarantuje ani nie deklaruje, że oprogramowanie dostarczane wraz z niniejszym produktem będzie wolne od wszelkich błędów ani że wszystkie te wady zostaną naprawione.
1.10 USRobotics nie jest odpowiedzialna za żadne oprogramowanie czy dane KLIENTA przechowywane w niniejszym produkcie.
2.0 ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
2.1 KLIENT bierze pełną odpowiedzialność za to, że niniejszy produkt spełnia jego wymogi techniczne i wymagania.
2.2 Zalecamy, aby KLIENT wykonywał kopie bezpieczeństwa wszystkich programów dostarczanych z tym produktem.
2.3 KLIENT bierze pełną odpowiedzialność za prawidłową instalację i konfigurację niniejszego produktu oraz za właściwą instalację, konfigurację, działanie i kompatybilność z otoczeniem, w którym produkt będzie funkcjonował.
2.4 KLIENT zobowiązany jest dostarczyć firmie USRobotics dowód zakupu z datą (kopię rachunku od USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcy) w przypadku jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.
3.0 SERWIS GWARANCYJNY:
3.1 KLIENT musi skontaktować się ze wsparciem technicznym USRobotics lub autoryzowanym centrum serwisowym USRobotics w okresie gwarancyjnym, aby uzyskać naprawę gwarancyjną.
3.2 Aby uzyskać naprawę gwarancyjną, klient musi przedstawić numer modelu produktu, numer seryjny produktu oraz dowód zakupu z datą (kopię rachunku od USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcy).
3.3 Informacje dotyczące kontaktu ze wsparciem technicznym USRobotics lub autoryzowanym centrum serwisowym USRobotics można znaleźć na stronie firmowej U.S ROBOTICS www.usr.com
3.4 Kontaktując się ze wsparciem technicznym USRobotics klient powinien mieć przygotowane następujące informacje:
· numer modelu produktu,
· numer seryjny produktu,
· dowód zakupu z datą,
· nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej klienta,
· wersja systemu operacyjnego na komputerze klienta,
· CD-ROM instalacyjny USRobotics,
· instrukcję instalacji USRobotics.
4.0 WYMIANA GWARANCYJNA:
4.1 Jeżeli wsparcie techniczne USRobotics lub autoryzowane centrum serwisowe USRobotics stwierdzą, iż produkt lub część źle działają lub mają wadę wynikającą bezpośrednio ze złego wykonania i / lub złego materiału, oraz produkt jest w okresie dwuletniej (2) gwarancji; i jeśli KLIENT załączy kopię dowodu zakupu z datą (oryginalny rachunek pochodzący od USRobotics lub autoryzowanego odsprzedawcy), razem z produktem lub częścią, firma USRobotics dostarczy KLIENTOWI autoryzację zwrotną (Return Material Authorisation, RMA) oraz instrukcje procesu zwrotu produktu do autoryzowanego przez USRobotics Miejsca Zwrotu.
4.2 Produkt lub część wysłane do USRobotics bez autoryzacji zwrotu (RMA) wydanej przez USRobotics lub przez autoryzowane centrum serwisowe USRobotics zostaną zwrócone.
4.3 KLIENT zgadza się na poniesienie opłat transportowych związanych ze zwrotem produktu lub części do autoryzowanego przez USRobotics Centrum Zwrotów; zgadza się również na ubezpieczenie produktu lub poniesienie ryzyka związanego ze stratą lub uszkodzeniem mogącego wydarzyć się w czasie transportu; jak również klient zgadza się na użycie pojemnika równoważnego z opakowaniem oryginalnym.
4.4 Odpowiedzialność za utratę lub zniszczenia nie przenosi się na USRobotics, dopóki zwracany produkt lub część nie zostaną przyjęte jako autoryzowany zwrot w autoryzowanym centrum zwrotów USRobotics.
4.5 Autoryzowane zwroty będą rozpakowane, wizualnie sprawdzone i sprawdzone pod względem zgodności numeru modelu i numeru seryjnego z tymi, dla których wystawiono RMA. Na załączonym dowodzie zakupu będzie sprawdzona data i miejsce zakupu. USRobotics może odmówić serwisowania gwarancyjnego, jeśli kontrola wizualna zwróconego produktu lub części wykaże, że informacje podane przez KLIENTA nie zgadzają się z tymi w wydanym RMA.
4.6 Gdy zwrócony produkt zostanie rozpakowany, sprawdzony wizualnie i przetestowany, USRobotics, według własnego uznania, dokona naprawy lub wymiany, używając nowych lub używanych produktów lub części, w wymaganym zakresie, w celu przywrócenia przydatności produktu lub części.
4.7 USRobotics prześle KLIENTOWI naprawiony lub wymieniony produkt lub część, na koszt USRobotics, nie później niż DWADZIEŚCIA JEDEN (21) DNI od otrzymania przez autoryzowane centrum zwrotów USRobotics autoryzowanego zwrotu od KLIENTA.
4.8 USRobotics nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wynikłe z opóźnienia dostawy lub doręczenia naprawionego lub wymienionego produktu albo części.
5.0 OGRANICZENIA
5.1 OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH: Niniejszy produkt USRobotics może współdziałać z oprogramowaniem stron trzecich, których wykorzystanie jest regulowane przez oddzielne licencje dostarczane przez sprzedawców stron trzecich. Gwarancja ograniczona USRobotics nie ma zastosowania do takiego oprogramowania stron trzecich. Odpowiednią gwarancję można znaleźć w licencji użytkownika określającej użycie takiego oprogramowania.
5.2 SZKODY WYNIKŁE Z NIEODPOWIEDNIEGO UŻYTKOWANIA, ZANIEDBANIA, BRAKU ZGODNOŚCI, NIEWŁAŚCIWEJ INSTALACJI ORAZ /LUB CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH: W zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo, niniejsza gwarancja ograniczona USRobotics nie obejmuje normalnego zużycia; zniszczenia ani utraty danych z powodu braku zgodności między aktualnymi i /lub przyszłymi wersjami systemów operacyjnych albo aktualnym i /lub przyszłym oprogramowaniem i sprzętem; zmian (dokonanych przez osoby inne niż pracownicy USRobotics lub autoryzowane centra serwisowe USRobotics); szkód spowodowanych przez błąd operatora lub niezastosowanie się do instrukcji znajdujących się w dokumentacji użytkownika lub innej dołączonej dokumentacji; szkód spowodowanych przez siły natury, takie jak wyładowania atmosferyczne, burze, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp. Produktów noszących ślady zmiany numeru seryjnego lub jego usuwania; niewłaściwego użytkowania, zaniedbania i niewłaściwego obchodzenia się; szkód spowodowanych przez nadmierne działanie fizyczne, temperatury lub elektryczne; produktów podrabianych; zniszczenia lub utraty danych spowodowanych wirusem komputerowym, robakami, koniem trojańskim lub uszkodzeniem pamięci; złego działania produktu wynikłego z wypadku, niewłaściwego użytkowania (łącznie, ale nie tylko, z niewłaściwą instalacją, podłączeniem do niewłaściwego napięcia i zasilania); uszkodzeń spowodowanych przez produkty nie dostarczane przez firmę USRobotics; szkód spowodowanych przez wilgoć, korozję, wysokie napięcie, transport, anormalne warunki pracy; nie obejmuje również użytkowania produktu poza granicami kraju lub terytorium przeznaczonym do użytkowania (jak określa numer modelu produktu oraz zatwierdzenia lokalnych firm telekomunikacyjnych na naklejkach znajdujących się na produkcie).
5.3 W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ PRAWO, POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, RZECZYWISTE LUB POPRZEZ DZIAŁANIE PRAWA, USTAWOWE LUB INNE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI DOTYCZĄCYMI HANDLU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, ZGODNOŚCI Z OPISEM ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA USRobotics NIE BIERZE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE UPOWAŻNIA NIKOGO DO BRANIA W JEJ IMIENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPRZEDAŻ, INSTALACJĘ, KONSERWACJĘ, GWARANCJĘ ANI ZA UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW FIRMY.
5.4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO USRobotics WYŁĄCZA SIEBIE I SWOICH DOSTAWCÓW Z JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI, W RAMACH KONTRAKTU LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE LUB KARNE, LUB ZA UTRATĘ ZYSKÓW, TRANSAKCJI, INFORMACJI ALBO DANYCH, LUB INNYCH SZKÓD FINANSOWYCH WYNIKŁYCH ZE SPRZEDAŻY LUB ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ PRODUKTÓW, ICH INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ, UŻYTKOWANIEM, DZIAŁANIEM, AWARIAMI LUB PRZERWAMI, NAWET JEŚLI FIRMA USRobotics LUB JEJ AUTORYZOWANY ODSPRZEDAWCA WIEDZIELI O MOŻLIWOŚCIACH WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ORAZ OGRANICZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DO NAPRAWY, WYMIANY LUB REFUNDOWANIA CENY ZAKUPU, WEDŁUG UZNANIA USRobotics. NINIEJSZA KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NIE BĘDZIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, JEŚLI ŻADEN ZE ŚRODKÓW ZARADCZYCH PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO ZADANIA.
6.0 KLAUZULA: W niektórych krajach, stanach, rejonach i prowincjach nie jest dopuszczalne wyłączanie lub ograniczanie dorozumianych gwarancji albo ograniczanie przypadkowych lub wynikowych szkód dla określonych produktów dostarczanych konsumentom, jak również ograniczanie odpowiedzialności za obrażenia osób, więc powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą być ograniczone w swoim zasięgu dla KLIENTA. W przypadku gdy wyłączenie gwarancji dorozumianych w całości nie jest dozwolone przez prawo, będą one ograniczone do DWÓCH (2) LAT obowiązywania niniejszej pisemnej gwarancji. Gwarancja ta daje KLIENTOWI szczególne prawa, które mogą się różnić w zależności od lokalnego prawodawstwa.
7.0 PRAWO: Niniejsza gwarancja ograniczona podlega prawodawstwu stanu Illinois, U.S.A., z wyłączeniem rozstrzygania konfliktów między przepisami prawnymi oraz konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów o handlu międzynarodowym.

USRobotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL 60173
U.S.A. USRobotics USRobotics