USRobotics
       

Spis treści:

Witamy w świecie dostępu z prędkością 56 Kb/s

Funkcje produktu

Instalacja dla wszystkich systemów operacyjnych

Rozwiązywanie problemów

Dokumentacja techniczna >

Słownik pojęć

Informacje prawne

Ograniczona gwarancja >

Podręcznik użytkownika faksmodemu 56K

Ograniczona gwarancja

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation
1.0 WARUNKI OGÓLNE:
1.1 Niniejsza gwarancja ograniczona jest udzielana tylko końcowemu użytkownikowi (KLIENT) i nie może zostać przeniesiona na inną osobę.
1.2 Przedstawiciele, sprzedawcy i partnerzy handlowi firmy USRobotics Corporation (USRobotics) nie mają prawa do zmiany warunków niniejszej gwarancji ograniczonej w imieniu firmy USRobotics.
1.3 Niniejsza gwarancja ograniczona nie obejmuje produktów, które nie zostały zakupione jako nowe od firmy USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcy.
1.4 Niniejsza gwarancja ograniczona ma zastosowanie tylko w kraju lub na terytorium, na którym produkt ma być użytkowany (zgodnie z numerem modelu produktu oraz naklejkami lokalnych homologacji telekomunikacyjnych umieszczonymi na produkcie).
1.5 USRobotics gwarantuje KLIENTOWI, że niniejszy produkt będzie wolny od wszelkich wad produkcyjnych i materiałowych podczas normalnego użytkowania i serwisowania przez okres 2 (słownie: dwóch) LAT od daty zakupu w formie USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcy.
1.6 Wyłączną odpowiedzialnością firmy USRobotics zgodnie z niniejszą gwarancją jest, według uznania firmy USRobotics, naprawa wadliwego produktu lub jego części przy użyciu nowych lub używanych części lub wymiana wadliwego produktu lub jego części na nowy lub używany produkt lub część, które są podobne lub takie same; jeśli żadna z tych opcji nie jest możliwa firma USRobotics może, według własnego uznania, zwrócić KLIENTOWI poniesione koszty, nie przekraczające zalecanej przez firnę USRobotics ceny sprzedaży produktu i pomniejszone o opłaty serwisowe. Wszystkie wymieniane produkty lub części stają się własnością USRobotics.
1.7 USRobotics udziela gwarancji na wymieniony produkt lub część na okres 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) DNI od daty wysłania produktu lub części do klienta.
1.8 USRobotics nie gwarantuje ani nie deklaruje, że niniejszy produkt spełni wymagania KLIENTA lub będzie współpracować w połączeniu z dowolnym sprzętem czy oprogramowaniem innych producentów.
1.9 USRobotics nie gwarantuje ani nie deklaruje, że oprogramowanie dostarczane wraz z niniejszym produktem będzie wolne od błędów ani że wszystkie wady oprogramowania zostaną naprawione.
1,10 USRobotics nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie i dane KLIENTA przechowywane w niniejszym produkcie.
2.0 ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
2.1 KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za to, że niniejszy produkt spełnia jego wymogi techniczne i wymagania.
2.2 Zaleca się, aby KLIENT wykonał kopie bezpieczeństwa wszystkich programów dostarczanych z produktem.
2.3 KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową instalację i konfigurację niniejszego produktu oraz za właściwą instalację, konfigurację, działanie i kompatybilność z otoczeniem, w którym produkt będzie funkcjonował.
2.4 W przypadku roszczeń gwarancyjnych KLIENT jest zobowiązany dostarczyć firmie USRobotics opatrzony datą dowód zakupu (kopię rachunku wystawionego przez firmę USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcę).
3.0 SERWIS GWARANCYJNY:
3.1 KLIENT musi skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy USRobotics lub autoryzowanym centrum serwisowym USRobotics w okresie gwarancyjnym, aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej.
3.2 Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, klient musi przedstawić numer modelu produktu, numer seryjny produktu oraz opatrzony datą dowód zakupu (kopię rachunku wystawionego przez firmę USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcę).
3.3 Informacje dotyczące kontaktu z działem pomocy technicznej firmy USRobotics lub autoryzowanym centrum serwisowym USRobotics znajdują się na stronie firmowej U.S ROBOTICS www.usr.com.
3.4 Kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy USRobotics, klient powinien mieć przygotowane następujące informacje:
· numer modelu produktu,
· numer seryjny produktu,
· opatrzony datą dowód zakupu,
· nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej klienta,
· wersja systemu operacyjnego na komputerze klienta,
· CD-ROM instalacyjny firmy USRobotics,
· instrukcję instalacji firmy USRobotics.
4.0 WYMIANA GWARANCYJNA:
4.1 Jeżeli wsparcie techniczne USRobotics lub autoryzowane centrum serwisowe USRobotics stwierdzą, że produkt lub część działają nieprawidłowo lub mają wadę wynikającą bezpośrednio ze złego wykonania i/lub złego materiału, oraz produkt jest w okresie DWULETNIEJ (2) gwarancji; i jeśli KLIENT załączy kopię dowodu zakupu z datą (oryginalny rachunek pochodzący od USRobotics lub autoryzowanego sprzedawcy) razem z produktem lub częścią, firma USRobotics dostarczy KLIENTOWI autoryzację zwrotną (Return Material Authorisation, RMA) oraz instrukcje procesu zwrotu produktu do autoryzowanego przez USRobotics miejsca zwrotu.
4.2 Produkt lub część wysłane do USRobotics bez autoryzacji zwrotu (RMA) wydanej przez USRobotics lub przez autoryzowane centrum serwisowe USRobotics zostaną zwrócone.
4.3 KLIENT wyraża zgodę na poniesienie opłat transportowych związanych ze zwrotem produktu lub części do autoryzowanego centrum zwrotów firmy USRobotics; na ubezpieczenie produktu lub poniesienie ryzyka związanego ze stratą lub uszkodzeniem, które mogą nastąpić podczas transportu; a także na użycie pojemnika równoważnego z opakowaniem oryginalnym.
4.4 USRobotics nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub uszkodzenie zwracanego produktu lub części, dopóki nie zostaną one przyjęte jako autoryzowany zwrot w autoryzowanym centrum zwrotów USRobotics.
4.5 Autoryzowane zwroty zostaną rozpakowane, poddane oględzinom i sprawdzone pod względem zgodności numeru modelu i numeru seryjnego z tymi, dla których wystawiono autoryzację RMA. Sprawdzeniu podlega także data i miejsce zakupu na załączonym dowodzie zakupu. USRobotics może odmówić udzielenia serwisu gwarancyjnego, jeśli po oględzinach zwróconego produktu lub części okaże się, że informacje podane przez KLIENTA nie odpowiadają danym w wydanej autoryzacji RMA.
4.6 Po rozpakowaniu, oględzinach i przetestowaniu produktu USRobotics, według własnego uznania, dokona naprawy lub wymiany, używając nowych lub używanych produktów lub części, w zakresie koniecznym do przywrócenia produktu lub części do działania.
4.7 USRobotics prześle KLIENTOWI naprawiony lub wymieniony produkt lub część, na koszt USRobotics, nie później niż DWADZIEŚCIA JEDEN (21) DNI od otrzymania przez autoryzowane centrum zwrotów USRobotics autoryzowanego zwrotu od KLIENTA.
4.8 USRobotics nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia dostawy lub doręczenia naprawionego lub wymienionego produktu albo części.
5.0 OGRANICZENIA
5.1 OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH: Niniejszy produkt USRobotics może współdziałać z oprogramowaniem stron trzecich, których wykorzystanie podlega oddzielnym licencjom dostarczanym przez innych dostawców oprogramowania. Gwarancja ograniczona USRobotics nie ma zastosowania do oprogramowania stron trzecich. Odpowiednią gwarancję można znaleźć w licencji użytkownika określającej użycie takiego oprogramowania.
5.2 SZKODY WYNIKŁE Z NIEODPOWIEDNIEGO UŻYTKOWANIA, ZANIEDBANIA, BRAKU ZGODNOŚCI, NIEWŁAŚCIWEJ INSTALACJI ORAZ/LUB CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH: W zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo, niniejsza gwarancja ograniczona USRobotics nie obejmuje normalnego zużycia; zniszczenia ani utraty danych z powodu braku zgodności między aktualnymi i/lub przyszłymi wersjami systemów operacyjnych albo aktualnym i/lub przyszłym oprogramowaniem i sprzętem; zmian (dokonanych przez osoby inne niż pracownicy USRobotics lub autoryzowane centra serwisowe USRobotics); szkód spowodowanych przez błąd operatora lub niezastosowanie się do instrukcji znajdujących się w dokumentacji użytkownika lub innej dołączonej dokumentacji; szkód spowodowanych przez siły natury, takie jak wyładowania atmosferyczne, burze, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp. Produktów noszących ślady zmiany numeru seryjnego lub jego usuwania; niewłaściwego użytkowania, zaniedbania i niewłaściwego obchodzenia się; szkód spowodowanych przez zbyt duże siły mechaniczne, temperatury lub prąd elektryczny; produktów podrabianych; zniszczenia lub utraty danych spowodowanych wirusem komputerowym, robakami, koniem trojańskim lub uszkodzeniem zawartości pamięci; złego działania produktu wynikłego z wypadku, niewłaściwego użytkowania (łącznie, ale nie tylko, z niewłaściwą instalacją, podłączeniem do niewłaściwego napięcia i zasilania); uszkodzeń spowodowanych przez produkty nie dostarczane przez firmę USRobotics; szkód spowodowanych przez wilgoć, korozję, wysokie napięcie, transport, anormalne warunki pracy; nie obejmuje również użytkowania produktu poza granicami kraju lub terytorium przeznaczonym do użytkowania (jak określa numer modelu produktu oraz zatwierdzenia lokalnych firm telekomunikacyjnych na naklejkach znajdujących się na produkcie).
5.3 W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ PRAWO POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, RZECZYWISTE LUB POPRZEZ DZIAŁANIE PRAWA, USTAWOWE LUB INNE, W TYM GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE HANDLU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, ZGODNOŚCI Z OPISEM ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. USRobotics NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE UPOWAŻNIA STRON TRZECICH DO PONOSZENIA W JEJ IMIENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPRZEDAŻ, INSTALACJĘ, KONSERWACJĘ, GWARANCJĘ ANI UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW FIRMY.
5.4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO USRobotics I JEJ DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ I DELIKTOWEJ (W TYM WSKUTEK ZANIEDBANIA) ZA SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB STRATY MORALNE, UTRATĘ ZYSKÓW, TRANSAKCJI, INFORMACJI ALBO DANYCH LUB INNE SZKODY FINANSOWE WYNIKAJĄCE ZE SPRZEDAŻY LUB ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ PRODUKTÓW, ICH INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ, UŻYTKOWANIEM, DZIAŁANIEM, AWARIAMI LUB PRZERWAMI, NAWET JEŚLI FIRMA USRobotics LUB JEJ AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCIACH WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ORAZ OGRANICZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU CENY ZAKUPU, WEDŁUG UZNANIA USRobotics. NA NINIEJSZĄ KLAUZULĘ ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NIE BĘDZIE MIAŁ WPŁYWU FAKT, IŻ ŻADEN ZE ŚRODKÓW ZARADCZYCH PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SPEŁNIŁ SWOJEGO PODSTAWOWEGO ZADANIA.
6.0 KLAUZULA: W niektórych krajach, stanach, rejonach i prowincjach nie jest dopuszczalne wyłączanie lub ograniczanie dorozumianych gwarancji albo ograniczanie przypadkowych lub wynikowych szkód dla określonych produktów dostarczanych konsumentom, jak również ograniczenie odpowiedzialności za szkodę na osobie, zatem zastosowanie powyższych ograniczeń i wyłączeń może być w stosunku do KLIENTA ograniczone. W przypadku gdy wyłączenie gwarancji dorozumianych w całości nie jest dozwolone przez prawo będą one ograniczone do 2 (słownie: dwóch) LAT obowiązywania niniejszej pisemnej gwarancji. Gwarancja ta daje KLIENTOWI szczególne prawa, które mogą się różnić w zależności od lokalnego prawodawstwa.
7.0 PRAWO: Niniejsza gwarancja ograniczona podlega prawodawstwu stanu Illinois, USA, z wyłączeniem rozstrzygania konfliktów między przepisami prawnymi oraz konwencji ONZ dotyczącej kontraktów o handlu międzynarodowym.

USRobotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL, 60173
USA