USRobotics
       

Innehåll:

Välkommen till informationsåtkomst med 56K

Produktegenskaper

Installation på operativsystemen Windows 98SE/Me/2000/XP

Instruktioner för
avinstallation

Felsökning

Teknisk referens (English)

Ordlista

Bestämmelser
och begränsad garanti >

Kontaktinformation

56K Faxmodem Användarhandbok och referens

Bestämmelser och begränsad garanti

CE-regler

Den här enheten följer kraven i Europadirektivet 1999/5/EC.

Vi, USRobotics Corporation, 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA, förklarar under eget ansvar att USRobotics 56K Faxmodem USB till vilket den här deklarationen hör, efterlever följande standarder och/eller andra normgivande dokument:

  • EN60950
  • EN5502
  • EN55022
  • EN61000-3-2
  • EN61000-3-3

Vi förklarar härmed att den här produkten efterlever alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EC. Proceduren för bedömning av överensstämmelse som hänvisas till i Article 10 (3) och mer detaljerat i Annex II i direktivet1999/5/EC har följts.

Portarna på det här modemet har följande säkerhetsstatus:

  • Telefonlinjekontakt = TNV-3.
  • Alla andra portar = Safety Extra Low Voltage (SELV)

Deklaration om nätverkskompatibilitet

Den här utrustningen har utformats för att fungera i alla PSTN-nätverk inom EU.

Den här utrustningen är försedd med en lämplig PSTN-kontakt för det land där den levererades. Om det krävs att den här utrustningen används i ett annat nätverk än det som ursprungligen avsågs, bör användaren kontakta leverantören för hjälp vid anslutningen.

USRobotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, Illinois, 60173
USA

Kontakta vårt supportcenter för att få ett RMA-nummer (Return Material Authorisation) innan du skickar produkten till reparationsadressen. Paket med produkter som skickas till reparationsadressen utan RMA-nummer skickas tillbaka oöppnade.

FRS Europe BV.
Draaibrugweg 2
1332 AC Almer
Nederländerna

USRobotics Corporation - Begränsad garanti

USRobotics Corporations begränsade två (2) års garanti

1.0 ALLMÄNNA VILLKOR:
1.1 Den här begränsade garantin gäller bara för den ursprungliga slutanvändaren/köparen (KUND) och kan inte överlåtas.
1.2 Ingen representant, återförsäljare eller affärspartner för USRobotics Corporation (USRobotics) har rätt att ändra villkoren för den här begränsade garantin å U.S. ROBOTICS vägnar.
1.3 Den begränsade garantin utesluter uttryckligen alla produkter som inte har inköpts nya från USRobotics eller dess auktoriserade återförsäljare.
1.4 Den begränsade garantin gäller enbart i det land eller område som produkten är avsedd att användas i (som det anges av produktens modellnummer och eventuella klistermärken på produkten om godkännande för telekommunikation).
1.5 USRobotics garanterar KUNDEN att produkten inte har några brister beroende på arbetsutförande och material, vid normal användning och service, under TVÅ (2) ÅR räknat från inköpsdatum från USRobotics eller auktoriserad återförsäljare.
1.6 USRobotics enda åtagande för den här garantin är att, enligt USRobotics eget gottfinnande, reparera felaktiga produkter eller delar med nya eller reparerade delar, eller att byta ut den defekta produkten eller delen med nya eller reparerade produkter eller delar av samma typ eller likvärdiga delar, eller om inget av föregående två alternativ är rimligen görliga, kan USRobotics enligt eget gottfinnande, ersätta KUNDEN med ett värde som inte överstiger det av USRobotics senast publicerade rekommenderade återförsäljarpriset för produkten minus eventuella serviceavgifter. De produkter och delar som byts ut tillhör U.S. Robotics
1.7 USRobotics ger garanti för alla ersatta produkter eller delar under NITTIO (90) DAGAR från och med det datum som produkten eller delen levereras till Kunden.
1.8 USRobotics utfärdar varken garantier eller gör några utfästelser om att produkterna uppfyller KUNDENS krav eller fungerar tillsammans med någon maskinvaru- eller programvaruprodukt som tillhandahålls av annan tillverkare.
1.9 USRobotics utfärdar varken garantier eller gör några utfästelser om att de programvaruprodukter som medföljer den här produkten fungerar utan avbrott eller fel eller att alla felaktigheter i programvaruprodukter kommer att korrigeras.
1.10 USRobotics ansvarar inte för programvara, eller KUNDENS egna uppgifter eller information som finns i eller har lagrats i produkten.
2.0 KUNDENS FÖRPLIKTELSER
2.1 KUNDEN åtar sig det fulla ansvaret för att produkten uppfyller KUNDENS specifikationer och krav.
2.2 KUNDEN uppmanas att säkerhetskopiera alla programvaror som medföljer produkten.
2.3 KUNDEN åtar sig det fulla ansvaret för att korrekt installera och konfigurera produkten, samt för att säkerställa korrekt installation, konfiguration, användning och kompatibilitet i den operativmiljö där den ska användas.
2.4 KUNDEN måste visa upp ett daterat inköpsbevis (kopia av ursprungligt inköpskvitto från USRobotics eller auktoriserad återförsäljare) för USRobotics för att några garantikrav ska kunna auktoriseras.
3.0 ERHÅLLA GARANTISERVICE:
3.1 KUNDEN måste kontakta USRobotics tekniska support eller ett av USRobotics auktoriserat serviceställe inom den aktuella garantiperioden för att garantiservice ska kunna auktoriseras.
3.2 Kunden måste tillhandahålla produktens modell- och serienummer samt daterat inköpsbevis (kopia av ursprungligt inköpskvitto från USRobotics eller auktoriserad återförsäljare) för att erhålla auktorisering för garantiservice.
3.3 Information om hur du kontaktar USRobotics tekniska support eller ett av USRobotics auktoriserat serviceställe finns på U.S ROBOTICS webbplats med adressen www.usr.com
3.4 KUNDEN ska ha följande uppgifter och föremål lätt tillgängliga när denne kontaktar USRobotics tekniska support:
· Produktens modellnummer
· Produktens serienummer
· Daterat inköpsbevis
· KUNDENS namn och telefonnummer
· KUNDENS version av datoroperativsystem
· USRobotics-installationsskivan
· USRobotics-installationsguide
4.0 UTBYTE ENLIGT GARANTI:
4.1 I det fallet USRobotics tekniska support eller ett av USRobotics auktoriserat serviceställe fastställer att produkten eller delen är defekt eller felaktig till direkt följd av felaktigt arbetsutförande och/eller material, och produkten inte har överskridit garantiperioden på TVÅ (2) ÅR, och KUNDEN har bifogat en kopia av daterat inköpsbevis (ursprungligt inköpskvitto från USRobotics eller auktoriserad återförsäljare) med produkten eller delen tillsammans med den återlämnade produkten eller delen, då utfärdar USRobotics ett RMA-nummer (Return Material Authorisation) till KUNDEN med instruktioner för hur produkten ska returneras till ett av USRobotics auktoriserat återlämningsställe.
4.2 Alla produkter och delar som returneras till USRobotics utan ett RMA-nummer som utfärdats av USRobotics eller av ett USRobotics auktoriserat serviceställe skickas tillbaka.
4.3 KUNDEN samtycker till att betala fraktavgifter för retur av produkten eller delen till det av USRobotics auktoriserade återlämningsstället, till att försäkra produkten eller ta på sig risken för förlust eller skada som inträffar under transporten samt till att använda ett fraktemballage liknande det ursprungliga emballaget.
4.4 Ansvaret för förlust eller skada övergår inte till USRobotics förrän den returnerade produkten eller delen mottagits som en auktoriserad retur av ett av USRobotics auktoriserat återlämningsställe.
4.5 Auktoriserade returer från KUNDER packas upp, inspekteras visuellt, och kontrolleras mot det produkt- och serienummer som RMA-numret auktoriserats för. Det inköpsdatum och den inköpsplats som är angivna på det bifogade inköpsbeviset kontrolleras. USRobotics kan neka garantiservice om den visuella inspektionen av den returnerade produkten eller delen inte stämmer överens med de av KUNDEN tillhandahållna uppgifterna för det utfärdade RMA-numret.
4.6 När en retur från en KUND har packats upp, inspekterats visuellt och testats, kommer USRobotics att efter eget gottfinnande reparera eller ersätta, med nya eller reparerade produkter eller delar, till den omfattning det bedöms nödvändigt för att återställa produkten eller delen till fungerande skick.
4.7 USRobotics kommer att vidta rimliga åtgärder för att frakta en reparerad eller utbytt produkt eller del till KUNDEN, på USRobotics bekostnad, inte senare än TJUGOEN (21) DAGAR efter det att USRobotics mottagit den auktoriserade returen från en KUND till ett av USRobotics auktoriserat återlämningsställe.
4.8 USRobotics ansvarar inte för skador till följd av försening vid frakt eller leverans av reparerad eller utbytt produkt eller del.
5.0 BEGRÄNSNINGAR
5.1 PROGRAMVARA FRÅN ANNAN LEVERANTÖR: Den här produkten från USRobotics kan innehålla eller levereras med programvara från annan leverantör, vars användning styrs av särskilda licensavtal för slutanvändare från andra programvaruleverantörer. Denna garanti från USRobotics gäller inte sådan programvara från andra leverantörer. För gällande garanti, se det licensavtal för slutanvändare som avser användningen av sådan programvara.
5.2 SKADOR TILL FÖLJD AV FELAKTIG ANVÄNDNING, VANSKÖTSEL, INKORREKT INSTALLATION, OCH/ELLER MILJÖFAKTORER: I den omfattning som aktuell lagstiftning tillåter täcker den här begränsade garantin från USRobotics inte slitage vid normal användning; skada eller dataförlust på grund av användning tillsammans med befintliga och/eller framtida versioner av operativsystem eller andra nu befintliga och/eller framtida program- och maskinvaror; ändringar (av personal annan än den från USRobotics eller av ett U.S. ROBOTICS-auktoriserat serviceställe); skada orsakad av användaren eller dennes underlåtelse att följa instruktionerna i användardokumentationen eller annan medföljande dokumentation; skada orsakad av naturkrafter som blixtnedslag, stormar, översvämningar, bränder, jordbävningar, etc. Garantin täcker inte heller produkter där serienumret har manipulerats eller tagits bort; felaktig användning, vanskötsel eller felaktig hantering; skada orsakad av olämpliga fysiska, temperaturmässiga eller elektriska påfrestningar; förfalskade produkter; skada eller dataförlust orsakad av datavirus, maskar, trojanska hästar eller skadat minnesinnehåll; fel på produkten till följd av olycka, våld, felaktig användning (inklusive men inte begränsat till felaktig installation, anslutning till felaktigt spänningsvärde eller strömkälla); fel orsakade av produkter som inte tillhandahållits av USRobotics; skada orsakad av fukt, frätande miljöer, höga spänningsvärden, frakt, onormala driftsmiljöer; eller användning av produkten utanför det land eller område som den är avsedd att användas i (som det anges av produktens modellnummer och eventuella klistermärken på produkten om godkännande för telekommunikation).
5.3 I DEN MÅN GÄLLANDE LAG TILLÅTER ÄR OVANNÄMNDA GARANTIER OCH GOTTGÖRELSER EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ANTINGEN GENOM TILLÄMPANDE AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING ELLER ANNORLEDES, INKLUSIVE GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ÖVERENSSTÄMMANDE MED BESKRIVNINGEN OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. USRobotics FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT GARANTIANSVAR. USRobotics VARKEN ÅTAR ELLER MEDGER ANNAN PERSON ATT ÅTA SIG ANSVAR I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, INSTALLATION, UNDERHÅLL, GARANTI ELLER ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER.
5.4 ANSVARSBEGRÄNSNING. I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV GÄLLANDE LAG FRISKRIVER SIG USRobotics OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅN ALLT GARANTIANSVAR, OAVSETT OM DET BASERAS PÅ AVTAL, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), FÖR SPECIELL, OFÖRUTSÄGBAR ELLER INDIREKT SKADA AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUST AV INTÄKT ELLER VINST, UTEBLIVNA AFFÄRER, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DATA, ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST SOM ORSAKATS AV ELLER I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, INSTALLATION, UNDERHÅLL, ANVÄNDNING, PRESTANDA, FEL, ELLER DRIFTAVBROTT, ÄVEN OM USRobotics ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN FÖRLUST ELLER SÅDANA SKADOR, SAMT BEGRÄNSAR SITT ANSVAR TILL ATT GÄLLA REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING AV INKÖPSSUMMAN, EFTER USRobotics GOTTFINNANDE. DEN HÄR ANSVARSFRISKRIVNINGEN FÖR SKADOR PÅVERKAS INTE OM NÅGON ÅTGÄRD SOM ANGES HÄRI SKULLE MISSLYCKAS I DET HUVUDSAKLIGA SYFTET.
6.0 ANSVARSFRISKRIVNING: Eftersom det i vissa länder, stater och områden inte är tillåtet att utesluta eller begränsa underförstådda garantier, eller att begränsa tillfälliga eller sekundära skador för vissa produkter, eller begränsa ansvar för personskada, är det möjligt att ovanstående uteslutanden eller begränsningar inte gäller för KUNDEN. I de fall då lagstiftning gör det omöjligt att i sin helhet exkludera underförstådda garantier, begränsas de till en tid av TVÅ (2) ÅR av den skriftliga garantin. Den här garantin ger KUNDEN vissa juridiska rättigheter som kan variera beroende på den lokala lagstiftningen.
7.0 GÄLLANDE LAG: Den här begränsade garantin är underställd lagen i staten Illinois i USA, med undantag för de principer som berör lagkonflikter och med undantag för Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor.

USRobotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL 60173
U.S.A

USRobotics