USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion

Maskinvaruinstallation

Särskilda instruktioner för Internet-anslutning

Konfigurera Wireless Turbo Access Point & Router

Felsökning och support

Bestämmelser >

Vanliga frågor

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för Wireless Turbo Access Point & Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

Bestämmelser

FCC-deklaration om överensstämmelse:
Den här enheten följer kraven i del 15 av FCC-reglerna. Användning lyder under följande villkor:
Enheten får inte orsaka skadliga störningar.
Enheten måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter.
Den här utrustningen har testats och funnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. De här gränserna är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsområden. Den här utrustningen genererar, använder och kan utsända strålning i radiofrekvensområdet. Om denna utrustning inte installeras och används enligt tillverkarens instruktioner kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att en viss installation inte ska orsaka störningar. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan kontrolleras genom att stänga av och sätta på utrustningen, bör användaren rätta till störningarna på något eller några av följande sätt:
Flytta eller rikta om antennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till en strömkälla på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
Be återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjälp.
Det krävs att du använder skärmade kablar för anslutning av bildskärmen till grafikkortet för att försäkra överensstämmelse med FCC-regler. Ändringar i den här enheten som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens behörighet att använda den här utrustningen.

Information om löstagbar antenn
FCC Part 15, Subpart C, Section 15.203 Antennkrav
För USR 8054-användare: En avsiktlig radiator måste utformas så att det inte går att använda någon annan antenn än den som ansvarig part tillhandahåller. För att följa direktiven i det här avsnittet anses det vara tillräckligt att använda en permanent ansluten antenn eller en antenn som använder en unik anslutning till den avsiktliga radiatorn. Tillverkaren får utforma enheten så att en trasig antenn kan ersättas av användaren, men det är förbjudet att använda en standardantennanslutning eller annan elektronisk anslutning.

FCC-deklaration om strålningsexponering
Den här utrustningen överensstämmer med gränserna för strålningsexponering för en okontrollerad miljö, enligt FCC-reglerna. Denna utrustning ska installeras och drivas med minst 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

UL-listning/CUL-listning
Denna informationsteknikutrustning är UL-listad och CUL-listad för de användningsområden som beskrivs i användarhandboken.

CEEGs deklaration om överensstämmelse:
Vi, USRobotics Corporation, 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA, tillkännager som enda åtagande att USRobotics Wireless Turbo Access Point & Router till vilket den här deklarationen hör, efterlever följande standarder och/eller andra normgivande dokument:
EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950

Den här utrustningen uppfyller kraven i Artikel 3.1(a) i direktivet 1999/5/EC om skyddande av användarens hälsa och säkerhet.

Vi, USRobotics Corporation, förklarar härmed att den här produkten efterlever de grundläggande kraven och andra relevanta delar i direktivet 1999/5/EC.

Produkten kan användas i följande länder:
Tyskland, Österrike, Belgien, Schweiz, Nederländerna, Luxemburg, Italien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Grekland

För IEEE 802.11g har vi för närvarande följande information angående begränsningar i R&TTE-länder:

Land frekvensband utgående signalstyrka
Frankrike 2454-2483,5 MHz 10 mW EIRP utomhus

Denna enhet uppfyller de europeiska bestämmelserna avseende exponering för elektromagnetisk strålning. Denna utrustning ska installeras och drivas med minst 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Den trådlösa enheten är en sändare/mottagare och har utformats och tillverkats så att den uppfyller de gränsvärden för exponering som rekommenderats av Europeiska unionens råd och internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP, 1999), och som omfattar alla i samhället. I exponeringsnormen för bärbar utrustning används SAR, "Specific Absorption Rate" som mätenhet. Det högsta SAR-värde som uppmätts för den här trådlösa enheten i kravuppfyllnadstest är 1,08 W/kg.

Information om borttagbar antenn för EU-marknaden
Den här trådlösa USRobotics-enheten har endast utformats för användning tillsammans med den antenn som ingår i paketet. Den här enhets- och antennkombinationen har testats och godkänts av en EU-myndighet. Den överensstämmer med European R&TTE-direktivet 1999/5/EC och uppfyller kraven på en strålningsnivå på 100 mW e.i.r.p. Den här antennen får endast ersättas med en godkänd USRobotics-komponent som har utformats och testats med den här enheten enligt kraven i direktivet 1999/5/EC. Om du vill ha mer information om hur du beställer en antenn går du till USRobotics webbplats.

Driftskanaler:
  • Följer IEEE 802.11g
  • 11 kanaler (USA, Kanada)
  • 13 kanaler (ETSI)
  • 14 kanaler (Japan)

Besök www.usr.com om du vill ta del av den senaste informationen om kanalbegränsning.

Tillverkarens ansvarsfriskrivning
Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett åtagande från leverantörens sida. Inga garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, görs avseende kvaliteten, riktigheten eller lämplighet för ett särskilt ändamål i detta dokument. Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i innehållet i detta dokument och/eller tillhörande produkter utan någon förpliktelse att meddela dessa ändringar. Tillverkaren ansvarar inte under några omständigheter för direkta, indirekta, speciella eller tillfälliga skador eller följdskador som uppstår till följd av användning av eller svårighet att använda denna produkt eller dokumentation, även om tillverkaren har informerats om att sådana skador kan uppstå.

 Top of Page