Inhoudsopgave:

Inleiding

De hardware installeren

Overzicht van het web-managementprogramma

De Connection Wizard gebruiken

Beveiliging

Webfilters

Geavanceerd

Systeemtoezicht

Problemen oplossen

Informatie betreffende voorschriften >

Veelvoorkomende vragen

Beperkte garantie van U.S. Robotics Corporation

Verklarende woordenlijst

Gebruikershandleiding USR8200 Firewall/VPN/NAS

Reglementaire informatie

FCC-overeenkomstverklaring

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van deel 15 van de FCC-regels. De werking is derhalve onderhevig aan twee voorwaarden:

  1. Het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
  2. Het moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen kunnen veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden dienen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een particuliere installatie. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur dient volgens de aanwijzingen van de fabrikant ge´nstalleerd en gebruikt te worden, anders zou het schadelijke storing kunnen veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Mocht het apparaat storing in radio- of televisieontvangst veroorzaken, hetgeen kan worden vastgesteld wanneer de apparatuur uit en aan wordt gezet, dan kunt u met de volgende maatregelen trachten de storing te verhelpen:

  • Verander de positie van de ontvangstantenne.
  • Zet de apparatuur en het ontvangende apparaat verder bij elkaar vandaan.
  • Sluit de apparatuur niet aan op hetzelfde stopcontact als het ontvangende apparaat.
  • Bel de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

U dient het beeldscherm met afgeschermde kabels aan te sluiten op de grafische kaart om aan de vereisten van de FCC-regels te voldoen. Wijzigingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die vaststelt of de apparatuur aan de eisen voldoet, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de toestemming wordt ontzegd om de apparatuur te gebruiken.

UL Listing/CUL Listing
Deze informatietechnologische apparatuur is voorzien van een UL notering en een CUL notering voor de gebruiken die beschreven worden in de gebruikershandleiding.

Voor gebruikers in Canada

Dit digitale apparaat blijft binnen de grenswaarden klasse B voor radiostoring van digitale apparaten, zoals uiteengezet in de norm voor storing veroorzakende apparatuur, namelijk Digital Apparatus ICES-003 van Industry Canada.

Gebruikers dienen er voor hun eigen veiligheid voor te zorgen dat elektrische aardeverbindingen van de apparatuur, telefoonlijnen en metalen waterleidingen, indien aanwezig, met elkaar worden verbonden. Deze maatregel verdient met name in landelijke gebieden de aanbeveling.

Waarschuwing: gebruikers dienen niet zelf te trachten elektrische aardeverbindingen tot stand te brengen, maar in plaats daarvan de assistentie van een inspecterende instelling of een elektricien in te roepen.

 


EC verklaring van conformiteit.

Wij, U.S. Robotics Corporation, 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157 Verenigde Staten, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat deze producten, U.S. Robotics 8200 en 8200A Firewall/VPN/NAS van, waarop deze verklaring van toepassing is, voldoen aan de volgende normen.

EN60950
EN55022
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Wij, U.S. Robotics Corporation, verklaren bij dezen dat de hierboven genoemde producten voldoen aan de vereisten en relevante bepalingen van Richtlijn 89/336/EC en 73/23/EC.

Een elektronische versie van de originele CE verklaring van conformiteit is te vinden op de website van U.S. Robotics: www.usr.com

 

top of pageUSRobotics