Spis treści:

Karta Wireless Turbo PC Card, karta PCI i punkt dostępu Access Point 802.11g — informacje

Konfiguracja i planowanie sieci

Instalacja i konfiguracja karty w systemie Windows 98 SE/2000/Me/XP

Narzędzia konfiguracyjne karty 802.11g Wireless Turbo

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna >

Słownik pojęć

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI — dane techniczne

Punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point — dane techniczne

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation

Informacje prawne

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card, karta PCI i punkt dostępu Access Point — podręcznik użytkownika

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

W trakcie instalacji karty 802.11g Wireless Turbo PC Card, karty PCI lub punktu dostępu został przypadkowo kliknięty przycisk Cancel (Anuluj).

Możliwe rozwiązanie:
Wyjmij i ponownie włóż płytę instalacyjną CD-ROM firmy USRobotics do napędu. Ponownie wykonaj procedurę instalacyjną oprogramowania przed przystąpieniem do instalacji sprzętu.

Procedura instalacji oprogramowania nie rozpoczęła się po włożeniu płyty instalacyjnej do napędu CD-ROM.

Możliwe rozwiązanie:
Niektóre programy mogą blokować użycie funkcji automatycznego uruchomienia płyty instalacyjnej CD-ROM. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i ponownie włóż płytę instalacyjną CD-ROM do napędu. Jeśli interfejs programu instalacyjnego z płyty CD-ROM nie zostanie uruchomiony automatycznie, z menu Start wybierz polecenie Uruchom. W oknie dialogowym „Uruchamianie” wpisz D:\setup.exe. Jeśli napęd CD-ROM jest oznaczona inną literą, wpisz ją zamiast litery „D”.

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card lub karta PCI nie może połączyć się bezprzewodowo z innymi komputerami w trybie Infrastructure (infrastrukturalnym).

Możliwe rozwiązanie:

  • Sprawdź, czy wszystkie komputery w sieci bezprzewodowej są włączone.

  • Sprawdź, czy każdej karcie 802.11g Wireless Turbo PC Card jest przypisany taki sam identyfikator SSID, taki sam poziom szyfrowania WEP i taki sam klucz WEP. Jeśli identyfikatory SSID i poziomy szyfrowania WEP są różne, ustaw takie same identyfikatory SSID poszczególnych kart 802.11g Wireless Turbo PC Card w sieci LAN, ustaw takie same poziomy szyfrowania WEP i takie same klucze WEP.

  • Sprawdź, czy w systemie jest zainstalowany protokół TCP/IP. Sprawdź, czy należysz do tej samej domeny lub grupy roboczej. Sprawdź, czy adres IP jest pobierany automatycznie albo czy wprowadzony adres IP i maska podsieci są prawidłowe. Zresetuj punkt bezprzewodowego dostępu i ponownie uruchom komputer, na którym występują problemy z połączeniem.

  • Sprawdź, czy zostały udostępnione pliki.

Pojawia się komunikat informujący, że komputer lub punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point ma taką samą nazwę, jak inny komputer w sieci bezprzewodowej lub wystąpił konflikt adresów IP.

Możliwe rozwiązanie:
Wszystkie komputery i punkty dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point w sieci bezprzewodowej muszą mieć unikatowe adresy IP. Informacje na temat zmieniania adresu IP komputera znajdują się w dokumentacji komputera.

Komputer nie rozpoznaje karty 802.11g Wireless Turbo PC Card lub karty PCI.

Możliwe rozwiązanie:
Użytkownicy laptopów:

  • Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card nie została prawidłowo włożona do gniazda karty PC.

Użytkownicy komputerów typu desktop:

  • Karta 802.11g Wireless Turbo PCI Adapter nie została prawidłowo włożona do gniazda PCI. Spróbuj włożyć kartę 802.11g Wireless Turbo PCI Adapter do innego gniazda PCI.
  • Być może gniazdo PCI jest nieprawidłowo skonfigurowane. Aby skonfigurować gniazdo PCI, skontaktuj się z producentem komputera.

Program konfiguracyjny AP (punktu dostępu) nie rozpoznaje punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point po zmianie ustawień.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy został zainstalowany program konfiguracyjny AP punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point i program konfiguracyjny WLAN oraz czy programy te obsługują bezprzewodowe karty sieciowe Wireless PC Card lub Wireless PCI Adapter.

Możliwe rozwiązanie:
Upewnij się, że próbujesz połączyć się z właściwym punktem dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point. W tym celu sprawdź adres MAC punktu dostępu.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy używasz właściwego trybu uwierzytelniania i klucza szyfrowania WEP. Jeśli zostały zmienione ustawienia konfiguracyjne punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point, należy także zmienić ustawienia wszystkich bezprzewodowych kart sieciowych PC lub PCI podłączonych do sieci. Ustawienia bezprzewodowych kart sieciowych PC lub PCI podłączonych do sieci muszą być zgodne z nowymi ustawieniami punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point. Jeśli nadal występują problemy, przywróć ustawienia domyślne wszystkich punktów bezprzewodowego dostępu i bezprzewodowych kart sieciowych, po czym spróbuj ponownie.

Możliwe rozwiązanie:
Spróbuj użyć bezpośredniego połączenia Ethernet, aby sprawdzić, czy jest możliwa komunikacja z punktem dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point.

Nie można połączyć się z punktem dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy wszystkie bezprzewodowe karty sieciowe PC i PCI, które chcesz podłączyć do sieci bezprzewodowej, pracują w trybie Infrastructure (infrastrukturalnym). Ten tryb można włączyć w programie konfiguracyjnym. Jeśli bezprzewodowe karty sieciowe PC i PCI nie pracują w trybie Infrastructure (infrastrukturalnym), komunikacja z punktem dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point nie będzie możliwa.

Możliwe rozwiązanie:
Być może punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point nie otrzymał prawidłowego adres IP z sieci. Jeśli adres IP jest przydzielany dynamicznie i ma wartość 0.0.0.0, oznacza to, że nie został przydzielony prawidłowy adres IP. Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale poświęconym programom konfiguracyjnym urządzeń 802.11g Wireless Turbo w podręczniku użytkownika na płycie instalacyjnej CD-ROM.

Możliwe rozwiązanie:
Być może punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point nie odpowiada. Spróbuj zresetować punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point, aby go ponownie uaktywnić. Nacisnij i przytrzymaj przycisk RESET przez piec do dziesieciu sekund. Spowoduje to przywrócenie ustawien fabrycznych punktu dostepu/rutera 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point.

Nie mogę uruchomić programu konfiguracyjnego w sieci WWW dla punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point.

Możliwe rozwiązanie:
Upewnij się, że punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point ma przypisany prawidłowy adres IP oraz że znajduje się w tej samej sieci, co komputer użytkownika.

Punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point nie pojawia się na liście podczas wyszukiwania.

Możliwe rozwiązanie:
Komputer może znajdować się w zbyt dużej odległości od punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point. Spróbuj zmniejszyć odległość między komputerem a punktem dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point i ponownie wykonać wyszukiwanie. Sprawdź wszystkie połączenia fizyczne między punktem dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point a modemem, ruterem, hubem, siecią LAN lub przełącznikiem.

Możliwe rozwiązanie:
Spróbuj podłączyć punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point poprzez połączenie Ethernet.

Komputer nie potwierdza obecności punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point jest podłączony do źródła zasilania, i czy jest prawidłowo zainstalowany. Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony do portu Ethernet punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point oraz portu Ethernet modemu kablowego lub modemu DSL, rutera, huba lub przełącznika.

Brak zasilania punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy zasilacz punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point jest podłączony do gniazda zasilania urządzenia oraz do standardowego gniazda elektrycznego.

W niektórych częściach domu lub biura jakość połączenia jest słaba.

Możliwe rozwiązanie:
Sygnał może być zakłócany przez ściany lub inne struktury powodujące pogorszenie jakości połączenia. Spróbuj umieścić punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point wyżej, np. na wyższej półce, lub ustawić go w innym miejscu pokoju lub biura.

Nie można połączyć się z punktem dostępu lub ruterem bezprzewodowym przy użyciu karty 802.11g Wireless Turbo PC Card lub karty PCI.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy każda karta 802.11g Wireless Turbo PC Card, którą chcesz podłączyć do sieci bezprzewodowej, pracuje w trybie Infrastructure (infrastrukturalnym). Ten tryb można włączyć w programie konfiguracyjnym. Jeśli karty 802.11g Wireless Turbo PC Card nie pracują w trybie Infrastructure (infrastrukturalnym), komunikacja z punktem dostępu lub ruterem bezprzewodowym nie będzie możliwa.

Możliwe rozwiązanie:
Upewnij się, że łączysz się z właściwym punktem dostępu. W tym celu sprawdź adres MAC punktu dostępu.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy jest włączony właściwy tryb uwierzytelniania, i czy jest używany właściwy klucz szyfrowania WEP. Jeśli zostały zmienione ustawienia konfiguracyjne punktu dostępu, należy także zmienić ustawienia poszczególnych kart 802.11g Wireless Turbo PC Card podłączonych do sieci. Ustawienia kart 802.11g Wireless Turbo PC Card muszą być zgodne z nowymi ustawieniami punktu dostępu. Jeśli nadal występują problemy, przywróć ustawienia domyślne wszystkich punktów bezprzewodowego dostępu i bezprzewodowych kart sieciowych, po czym spróbuj ponownie.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy możesz połączyć się z punktem bezprzewodowego dostępu oraz czy jako BSSID jest wyświetlany adres MAC punktu dostępu, z którym chcesz się połączyć.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy jest zainstalowany program konfiguracyjny dla karty 802.11g Wireless Turbo PC Card oraz czy ten program wykrywa kartę 802.11g Wireless Turbo PC Card.

Możliwe rozwiązanie:
Jeśli nie używasz punktu bezprzewodowego dostępu firmy USRobotics, upewnij się, czy możesz połączyć się z punktem dostępu oraz czy tryb sekwencji wstępnej jest skonfigurowany prawidłowo. Ustawieniem domyślnym w produktach firmy USRobotics jest ustawienie Long (Długa).

Nie można ustanowić połączenia bezprzewodowego z kartą 802.11g Wireless Turbo PC Card.

Możliwe rozwiązanie:
Sprawdź, czy karta 802.11g Wireless Turbo PC Card jest zainstalowana prawidłowo. Jeśli problemy pojawiają się nadal, odinstaluj kartę 802.11g Wireless Turbo PC Card i ponownie wykonaj procedurę instalacyjną.

Możliwe rozwiązanie:
Jeśli chcesz korzystać z połączeń sieci peer to peer, sprawdź, czy każda karta sieci bezprzewodowej pracuje w trybie 802.11 Adhoc. Jeśli korzystasz z punktu bezprzewodowego dostępu, sprawdź, czy każda karta sieci bezprzewodowej pracuje w trybie Infrastructure (infrastrukturalnym).

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card nie wykrywa punktu dostępu podczas wyszukiwania.

Możliwe rozwiązanie:
Jeśli ustanawiasz połączenie bezprzewodowe z kartą 802.11g Wireless Turbo PC Card, ale jakość połączenia jest słaba, sprawdź położenie karty 802.11g Wireless Turbo PC Card. Duże odległości, duża liczba pięter lub stalowe albo betonowe ściany mogą powodować pogorszenie jakości połączenia. Jeśli to możliwe, zmień położenie karty 802.11g Wireless Turbo PC Card, aby zmniejszyć negatywny wpływ tych czynników na połączenie. Ponadto sprawdź wszystkie połączenia fizyczne między punktem dostępu a modemem, ruterem, hubem, siecią LAN lub przełącznikiem.

Możliwe rozwiązanie:
Jeśli punkt dostępu nie rozsyła identyfikatora SSID, nie będzie rozpoznawany przez kartę 802.11g Wireless Turbo PC Card podczas wyszukiwania. Trzeba ręcznie skonfigurować klienta.


 

Czy wciąż występują problemy?

1. Odwiedź witrynę firmy USRobotics w sieci WWW pod adresem www.usr.com.

Rozwiązania wielu typowych problemów, z którymi spotykają się użytkownicy, opisano na stronach z często zadawanymi pytaniami (FAQ) oraz na stronach rozwiązywania problemów odpowiednich produktów.

2. Zadzwoń do działu pomocy technicznej USRobotics.

Odpowiedzi na pytania techniczne dotyczące produktów firmy USRobotics można także uzyskać u specjalistówpomocy technicznej.

 
Kraj Telefon Internet Godziny pracy
USA (801) 401-1143 http://www.usr.com/emailsupport 9:00–17:00 CST (czasu środkowoamerykańskiego), poniedziałek – piątek
Kanada (801) 401-1143 http://www.usr.com/emailsupport 9:00–17:00 CST (czasu środkowoamerykańskiego), poniedziałek – piątek


Kraj Telefon Internet Godziny pracy
Austria 07110 900116 http://www.usr.com/emailsupport/de 7:45 - 16:45
poniedziałek – piątek
Belgia
(flamandzki)


(francuski)
+32 (0) 7 023 3545 (flamandzki)

+32 (0) 7 023 3546 (francuski)

emea_modemsupport@usr.com 9:00–18:00
poniedziałek – piątek
Bliski Wschód/Afryka +44 870 844 4546 me_modemsupport@usr.com 9:00–18:00
poniedziałek – piątek
Dania +45 70 10 4030 emea_modemsupport@usr.com 9:00–17:00
poniedziałek – piątek
Finlandia +358 981710015 emea_modemsupport@usr.com 10:00–18:00 poniedziałek – piątek
Francja +33 082 507 0693 http://www.usr.com/emailsupport/fr 8:00–17:00
poniedziałek – piątek
Hiszpania 902 11 7964 http://www.usr.com/emailsupport/es 9:00–17:00
poniedziałek – piątek
Holandia 0900 202 5857 emea_modemsupport@usr.com 9:00–18:00
poniedziałek – piątek
Irlandia +44 870 844 4546 emea_modemsupport@usr.com 9:00–18:00
poniedziałek – piątek
Luksemburg +352 342 080 8318 emea_modemsupport@usr.com 9:00–18:00
poniedziałek – piątek
Niemcy 0180 567 1548 http://www.usr.com/emailsupport/de 7:45 - 16:45
poniedziałek – piątek
Norwegia +47 23 50 0097 emea_modemsupport@usr.com 9:00–17:00
poniedziałek – piątek
Polska
---
emea_modemsupport@usr.com 8:00–18:00
poniedziałek – piątek
Portugalia +351 (0) 21 415 4034 http://www.usr.com/emailsupport/pt 9:00–17:00
poniedziałek – piątek
Rosja 8-800-200-
200-1
usrsupport@usrobotics.ru 10:00-18:00
poniedziałek – piątek
Szwajcaria 0848 840 200 emea_modemsupport@usr.com 9:00–17:30
poniedziałek – piątek
Szwecja +46 (0) 77 128 1020 emea_modemsupport@usr.com 8:00–17:00
poniedziałek – piątek
Włochy +848 80 9903 http://www.usr.com/emailsupport/it 9:00–18:00
poniedziałek – piątek

Węgry

0180 567 1548
emea_modemsupport@usr.com 8:00–18:00
poniedziałek – piątek
Wielka Brytania 0870 844 4546 http://www.usr.com/emailsupport/uk 8:45 - 17:45
poniedziałek – piątek


Aby uzyskać najnowsze informacje o pomocy technicznej, w tym informacje o procedurach otrzymywania Service Repair Orders, odwiedź witrynę firmy U.S.Robotics w sieci WWW pod adresem http://www.usr.com.

= Firma USRobotics dokładnie przetestowała ten sterownik przy użyciu obsługiwanego sprzętu i stwierdziła jego zgodność z systemem Windows 2000. Firma USRobotics udostępnia ten sterownik klientom, aby umożliwić im pełne wykorzystanie funkcjonalności produktu. USRobotics USRobotics