Spis treści:

Karta Wireless Turbo PC Card, karta PCI i punkt dostępu Access Point 802.11g — informacje

Konfiguracja i planowanie sieci

Instalacja i konfiguracja karty w systemie Windows 98 SE/2000/Me/XP

Narzędzia konfiguracyjne karty 802.11g Wireless Turbo

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Słownik pojęć

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI — dane techniczne

Punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point — dane techniczne

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation >

Informacje prawne

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card, karta PCI i punkt dostępu Access Point — podręcznik użytkownika

Dwuletnia ograniczona gwarancja firmy USRobotics Corporation

1.0 WARUNKI OGÓLNE:
1.1 Niniejsza gwarancja ograniczona jest udzielana tylko końcowemu użytkownikowi (KLIENTOWI) i nie podlega cesji.
1.2 Przedstawiciele, sprzedawcy ani partnerzy firmy USRobotics Corporation (USRobotics) nie mają prawa do zmieniania warunków niniejszej ograniczonej gwarancji w imieniu firmy USRobotics.
1.3 Niniejsza gwarancja ograniczona nie obejmuje żadnego produktu, który nie został zakupiony jako nowy od firmy USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcy.
1.4 Niniejsza gwarancja ograniczona ma zastosowanie tylko w kraju lub na terytorium, na którym produkt ma być użytkowany (wskazuje na nie numer modelu produktu oraz naklejki lokalnych homologacji telekomunikacyjnych znajdujące się na produkcie).
1.5 USRobotics gwarantuje KLIENTOWI, że niniejszy produkt będzie wolny od wszelkich wad produkcyjnych i materiałowych, podczas normalnego użytkowania i serwisowania, przez DWA (2) LATA od daty zakupu od firmy USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcy.
1.6 Wyłączną odpowiedzialnością USRobotics zgodnie z niniejszą gwarancją, według uznania USRobotics, jest naprawa wadliwego produktu lub jego części przy zastosowaniu nowych lub używanych części albo wymiana wadliwego produktu względnie jego części na nowy lub używany produkt lub część, które są podobne lub takie same; jeśli żadna z tych opcji nie jest możliwa, USRobotics może, według własnego uznania, zwrócić KLIENTOWI koszty, nieprzekraczające ostatnio opublikowanej zalecanej przez USRobotics ceny detalicznej produktu, pomniejszone o właściwe opłaty serwisowe. Wszystkie wymieniane produkty lub części stają się własnością USRobotics.
1.7 USRobotics udziela gwarancji na wymieniony produkt lub część na okres DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI od daty wysłania produktu lub części do klienta.
1.8 USRobotics nie gwarantuje ani nie deklaruje, że niniejszy produkt spełni wymagania KLIENTA lub będzie współpracować w połączeniu ze  sprzętem czy oprogramowaniem innych producentów.
1.9 USRobotics nie gwarantuje ani nie deklaruje, że oprogramowanie dostarczane wraz z niniejszym produktem będzie niezawodne i wolne od wszelkich błędów ani że wszystkie błędy w oprogramowaniu zostaną naprawione.
1.10 USRobotics nie odpowiada za żadne oprogramowanie czy dane KLIENTA przechowywane w niniejszym produkcie.
2.0 ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
2.1 KLIENT bierze pełną odpowiedzialność za to, że niniejszy produkt spełnia jego wymogi techniczne i wymagania.
2.2 Zalecamy, aby KLIENT wykonywał kopie bezpieczeństwa wszystkich programów dostarczanych z tym produktem.
2.3 KLIENT bierze pełną odpowiedzialność za prawidłową instalację i konfigurację niniejszego produktu oraz za właściwą instalację, konfigurację, działanie i kompatybilność z otoczeniem, w którym produkt będzie funkcjonował.
2.4 KLIENT zobowiązany jest dostarczyć firmie USRobotics dowód zakupu z datą (kopię rachunku od USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcy) w przypadku jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.
3.0 SERWIS GWARANCYJNY:
3.1 KLIENT musi skontaktować się z pomocą techniczną USRobotics lub autoryzowanym centrum serwisowym USRobotics w okresie gwarancyjnym, aby uzyskać naprawę gwarancyjną.
3.2 Aby uzyskać naprawę gwarancyjną, klient musi przedstawić numer modelu produktu, numer seryjny produktu oraz dowód zakupu z datą (kopię rachunku od USRobotics lub jej autoryzowanego sprzedawcy).
3.3 Informacje dotyczące kontaktu z działem pomocy technicznej lub autoryzowanym Centrum serwisowym USRobotics znajdują się na witrynie internetowej U.S ROBOTICS www.usr.com.
3.4 Kontaktując się z działem pomocy technicznej USRobotics, KLIENT powinien mieć przygotowane następujące informacje:
· numer modelu produktu
· numer seryjny produktu
· dowód zakupu z datą
· nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej KLIENTA
· wersja systemu operacyjnego na komputerze KLIENTA,
· CD-ROM instalacyjny USRobotics
· instrukcja instalacji USRobotics.
4.0 WYMIANA GWARANCYJNA:
4.1 Jeśli dział pomocy technicznej lub autoryzowane Centrum serwisowe USRobotics stwierdzą, że produkt lub część funkcjonują nieprawidłowo lub mają wadę wynikającą bezpośrednio z wadliwego wykonania i/lub wadliwego materiału, a produkt jest w okresie dwuletniej (2) gwarancji; i jeśli KLIENT przedstawi kopię dowodu zakupu z podaną datą (oryginalny rachunek pochodzący od USRobotics lub autoryzowanego sprzedawcy), razem z produktem lub częścią, firma USRobotics wyda KLIENTOWI autoryzację zwrotną (Return Material Authorisation, RMA) oraz instrukcje zwrotu produktu do autoryzowanego Centrum zwrotów USRobotics.
4.2 Produkty lub części zwrócone do USRobotics bez autoryzacji zwrotu (RMA) wydanej przez USRobotics lub autoryzowane Centrum serwisowe USRobotics zostaną zwrócone.
4.3 KLIENT zgadza się na poniesienie opłat transportowych związanych ze zwrotem produktu lub części do autoryzowanego Centrum zwrotów USRobotics; na ubezpieczenie produktu lub poniesienie ryzyka związanego ze stratą lub uszkodzeniem mogącym wydarzyć się w czasie transportu; na użycie opakowania równoważnego z opakowaniem oryginalnym.
4.4 Odpowiedzialność za utratę lub zniszczenia nie przenosi się na USRobotics, dopóki zwracany produkt lub część nie zostaną przyjęte jako autoryzowany zwrot w autoryzowanym Centrum zwrotów USRobotics.
4.5 Autoryzowane zwroty będą rozpakowane, wizualnie skontrolowane i sprawdzone pod względem zgodności numeru modelu i numeru seryjnego z tymi, dla których wystawiono dokument RMA. Na załączonym dowodzie zakupu sprawdzona zostanie data i miejsce zakupu. USRobotics może odmówić serwisowania gwarancyjnego, jeśli inspekcja wizualna zwróconego produktu lub części wykaże, iż informacje podane przez KLIENTA nie zgadzają się z danymi w wydanym RMA.
4.6 Gdy zwrócony produkt zostanie rozpakowany, skontrolowany wizualnie i przetestowany, USRobotics, według własnego uznania, dokona naprawy lub wymiany, używając nowych lub używanych produktów lub części, w wymaganym zakresie, w celu przywrócenia przydatności produktu lub części.
4.7 USRobotics dołoży starań, aby wysłać KLIENTOWI naprawiony lub wymieniony produkt lub część, na koszt USRobotics, nie później niż DWADZIEŚCIA JEDEN (21) DNI od otrzymania przez autoryzowane Centrum zwrotów USRobotics autoryzowanego zwrotu od KLIENTA.
4.8 USRobotics nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z opóźnienia dostawy lub doręczenia naprawionego lub wymienionego produktu albo części.
5.0 OGRANICZENIA
5.1 OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH: Niniejszy produkt USRobotics może współdziałać z oprogramowaniem stron trzecich, których wykorzystanie jest regulowane przez oddzielne licencje dostarczane przez sprzedawców stron trzecich. Gwarancja ograniczona USRobotics nie ma zastosowania do takiego oprogramowania innych producentów. Odpowiednia gwarancja znajduje się w licencji użytkownika końcowego, określającej warunki korzystania z takiego oprogramowania.
5.2 SZKODY WYNIKŁE z NIEODPOWIEDNIEGO UŻYTKOWANIA, ZANIEDBANIA, BRAKU ZGODNOŚCI, NIEWŁAŚCIWEJ INSTALACJI ORAZ /LUB CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH: W zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo, niniejsza gwarancja ograniczona USRobotics nie obejmuje normalnego zużycia; zniszczenia ani utraty danych z powodu braku zgodności między aktualnymi i /lub przyszłymi wersjami systemów operacyjnych albo aktualnym i /lub przyszłym oprogramowaniem i sprzętem; zmian (dokonanych przez osoby inne niż pracownicy USRobotics lub autoryzowane centra serwisowe USRobotics); szkód spowodowanych przez błąd operatora lub niezastosowanie się do instrukcji znajdujących się w dokumentacji użytkownika lub innej dołączonej dokumentacji; szkód spowodowanych przez siły natury, takie jak wyładowania atmosferyczne, burze, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp.; produktów noszących ślady zmiany numeru seryjnego lub jego usuwania; niewłaściwego użytkowania, zaniedbania i niewłaściwego obchodzenia się; szkód spowodowanych przez działanie nadmiernej siły fizycznej, temperatury lub prądu elektrycznego; produktów podrabianych; zniszczenia lub utraty danych spowodowanych wirusem komputerowym, robakami, koniem trojańskim lub uszkodzeniem pamięci; złego działania produktu wynikłego z wypadku, niewłaściwego użytkowania (łącznie, ale nie tylko, z niewłaściwą instalacją, podłączeniem do niewłaściwego napięcia i zasilania); uszkodzeń spowodowanych przez produkty niedostarczane przez firmę USRobotics; szkód spowodowanych przez wilgoć, korozję, wysokie napięcie, transport, anormalne warunki pracy; nie obejmuje również użytkowania produktu poza granicami kraju lub terytorium przeznaczonym do użytkowania (które określa numer modelu produktu oraz homologacji lokalnych firm telekomunikacyjnych na naklejkach znajdujących się na produkcie).
5.3 W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ PRAWO, POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, RZECZYWISTE LUB POPRZEZ DZIAŁANIE PRAWA, USTAWOWE LUB INNE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI DOTYCZĄCYMI HANDLU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, ZGODNOŚCI Z OPISEM ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. USRobotics NIE BIERZE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE UPOWAŻNIA NIKOGO DO BRANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPRZEDAŻ, INSTALACJĘ, KONSERWACJĘ, GWARANCJĘ ANI ZA UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW FIRMY.
5.4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO USRobotics WYŁĄCZA SIEBIE I SWOICH DOSTAWCÓW Z JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI, W RAMACH KONTRAKTU LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE, LUB ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, TRANSAKCJI, INFORMACJI LUB DANYCH, LUB INNYCH SZKÓD FINANSOWYCH WYNIKŁYCH ZE SPRZEDAŻY LUB ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ PRODUKTÓW, ICH INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ, UŻYTKOWANIEM, DZIAŁANIEM, AWARIAMI LUB PRZERWAMI W DZIAŁANIU, NAWET JEŚLI FIRMA USRobotics LUB JEJ AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCIACH WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ORAZ OGRANICZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU CENY ZAKUPU, WEDŁUG UZNANIA USRobotics. NINIEJSZA KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NIE BĘDZIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, JEŚLI ŻADEN ZE ŚRODKÓW ZARADCZYCH PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO ZADANIA.
6.0 OGRANICZENIE: W niektórych krajach, stanach, rejonach i prowincjach nie jest dopuszczalne wyłączanie lub ograniczanie dorozumianych gwarancji albo ograniczanie przypadkowych lub wynikowych szkód dla określonych produktów dostarczanych konsumentom, albo ograniczanie odpowiedzialności za obrażenia osób, więc powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą być ograniczone w odniesieniu do KLIENTA. W przypadku gdy wyłączenie gwarancji dorozumianych w całości nie jest dozwolone przez prawo, będą one ograniczone do DWÓCH (2) LAT niniejszej pisemnej gwarancji. Gwarancja ta daje KLIENTOWI szczególne prawa, które mogą się różnić w zależności od lokalnego prawodawstwa.
7.0 PRAWO: Niniejsza gwarancja ograniczona podlega prawodawstwu stanu Illinois, U.S.A., z wyłączeniem rozstrzygania konfliktów między przepisami prawnymi oraz konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

USRobotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL 60173
U.S.A. USRobotics USRobotics