Spis treści:

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card, karta PCI, karta PCI (z anteną wymienną) i punkt dostępu Access Point — informacje

Konfiguracja i planowanie sieci

Instalacja i konfiguracja karty w systemie Windows 98 SE/2000/Me/XP

Narzędzia konfiguracyjne karty 802.11g Wireless Turbo

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Słownik pojęć

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI — dane techniczne

Punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point — dane techniczne

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation

Regulacje >

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card, karta PCI, karta PCI (z anteną wymienną) i punkt dostępu Access Point — podręcznik użytkownika

Regulacje

Deklaracja zgodności z wytycznymi FCC (Federalnej Komisji Łączności)
Niniejsze urządzenia spełniają wymagania przedstawione w rozdziale 15. Przepisów FCC. Używanie urządzenia jest dozwolone pod dwoma warunkami:
Urządzenia nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń.
Urządzenia muszą przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie.
Urządzenia zostały sprawdzone i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B w nawiązaniu do części 15 Przepisów FCC. Wymagania opracowane zostały w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Niniejsze urządzenia wytwarzają, używają i mogą emitować częstotliwość radiową. Jeśli urządzenia są zainstalowane i użytkowane niezgodnie z zaleceniami producenta, mogą emitować szkodliwe zakłócenia sygnałów radiowych. Nie można jednak zagwarantować, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli niniejsze urządzenia wywołują zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można zidentyfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik powinien podjąć próbę usunięcia zakłóceń w następujący sposób:
Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączyć urządzenie do innego gniazda elektrycznego tak, aby był zasilany z innego obwodu niż odbiornik.
Skonsultować się ze sprzedawcą lub technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
Zgodnie z wymaganiami FCC do połączenia monitora z kartą graficzną należy używać kabli ekranowanych. Wszelkie modyfikacje konstrukcji urządzeń, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami, mogą skutkować utratą praw do użytkowania urządzenia.

Informacje na temat anteny dołączanej
Wymagania dotyczące anten, Przepisy FCC, rozdział 15, podrozdział C, paragraf 15.203
Użytkownicy USR 5416 i 5450: Urządzenie, nadajnik radiowy powinno zostać tak skonstruowane, aby wraz z urządzeniem nie mogła być używana inna antena niż dostarczona przez producenta odpowiedzialnego. Używanie anteny zewnętrznej lub anteny wykorzystującej w celu podłączenia do urządzenia niestandardowej złączki, należy uważać za wystarczające spełnienie wymagań zawartych w niniejszej sekcji. Producent może tak zaprojektować urządzenie, aby była możliwa wymiana uszkodzonej anteny przez użytkownika, ale używanie standardowego wtyku antenowego lub złącza elektrycznego jest zabronione.

Oświadczenie zgodności emisji promieniowania z normami FCC
Urządzenie jest zgodne z ograniczeniami emisji promieniowania ustalonymi przez FCC dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie należy instalować i użytkować w odległości co najmniej 20 cm od ciała człowieka (odległość od anteny).

Lista UL/CUL

Urządzenia zewnętrzne:
Ten sprzęt komputerowy znajduje się na liście UL i C-UL i jest przeznaczony do zastosowań opisanych w niniejszym podręczniku użytkownika.

Urządzenia wewnętrzne:
Ten sprzęt komputerowy znajduje się na liście UL i C-UL i jest przeznaczony do współpracy z komputerami osobistymi z listy UL, w których podręcznikach użytkownika opisano instalację kart przez użytkownika.

Deklaracja zgodności WE
My, firma USRobotics Corporation z siedzibą pod adresem 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że punkt dostępu USRobotics 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point, karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta 802.11g Wireless Turbo PCI Adapter, których dotyczy niniejsze oświadczenie, odpowiada następującym standardom i/lub innym normom:
EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN50371 (tylko karta 802.11g Wireless Turbo PC Card)
EN60950

Urządzenie jest zgodne z artykułem 3.1(a) dyrektywy 1999/5/WE dotyczącej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika.

My, USRobotics Corporation, niniejszym oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Produkt może być użytkowany w następujących krajach:
Niemcy, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Luksemburg, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, Islandia i Grecja.

Obecnie mamy następujące informacje dotyczące ograniczeń wynikających ze standardu IEEE 802.11b dla urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych w następujących krajach:

Kraj pasmo częstotliwości moc wyjściowa
Francja 2454–2483,5 MHz 10 mW EIRP, poza budynkami

Urządzenie jest zgodne z europejskimi wymogami w zakresie narażenia na działanie promieniowania elektromagnetycznego. Urządzenie należy instalować i użytkować w odległości co najmniej 20 cm od ciała człowieka (odległość od anteny). Niniejsze urządzenie bezprzewodowe jest nadajnikiem-odbiornikiem i zostało zaprojektowane oraz wyprodukowane zgodnie z normami dotyczącymi maksymalnych dawek promieniowania zalecanych przez Radę Unii Europejskiej oraz Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP, 1999) w odniesieniu do ogółu ludności. Jednostką miary w ramach normy napromieniowania dotyczącej urządzeń przenośnych jest współczynnik absorpcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate, SAR). Maksymalna wartość SAR dla niniejszego urządzenia wykazana w teście zgodności wynosi 1,08 W/kg.

Informacje na temat anteny odlaczanej uzytkowanej na obszarze WE
To bezprzewodowe urzadzenie firmy USR zostalo zaprojektowane wylacznie do wspólpracy z antena znajdujaca sie w tym zestawie. To urzadzenie wraz z antena zostalo sprawdzone i uznane przez Europejska Agencje za zgodne z wymaganiami dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urzadzen radiowych i koncowych urzadzen telekomunikacyjnych o mocy wypromieniowanej EIRP do 100 mW. Wymiany tej anteny mozna dokonac tylko na autoryzowany przez firme USR komponent, który zostal zaprojektowany i sprawdzony z tym urzadzeniem w celu spelnienia wymagan okreslonych w dyrektywie 1999/5/WE. Informacje potrzebne do zamówienia anteny mozna znalezc na stronie internetowej firmy USR

Kanały transmisyjne:
  • Zgodnie ze standardem IEEE 802.11g
  • 11 kanałów (USA, Kanada)
  • 13 kanałów (ETSI)
  • 14 kanałów (Japonia)

Najnowsze informacje o ograniczeniach dotyczących kanałów można znaleźć na stronie www.usr.com.

Ograniczenie odpowiedzialności producenta

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony producenta. Producent nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa żadnych deklaracji w sposób wyraźny ani dorozumiany, w stosunku do jakości, dokładności lub przydatności niniejszego dokumentu do jakichkolwiek celów. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego dokumentu i/lub produktów, których ten dokument dotyczy, w dowolnej chwili bez obowiązku powiadamiania o tym jakichkolwiek osób lub organizacji. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z użytkowania urządzenia lub niemożliwość użytkowania tego produktu lub dokumentacji, nawet wówczas, gdy wie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ten dokument zawiera materiały chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub przekazywanie niniejszego podręcznika w jakiejkolwiek formie, jakimkolwiek sposobem lub środkami bez wyraźnej, pisemnej zgody autorów jest zabronione. Nazwy produktów znajdujące się w tym dokumencie zostały użyte tylko w celach identyfikacyjnych. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów lub marki wymienione w niniejszym dokumencie stanowią zastrzeżoną własność odpowiednich właścicieli. USRobotics USRobotics