U.S. Robotics
       

Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K

Producteigenschappen

Installatie voor alle besturingssystemen

Problemen oplossen

Technische referentie

Verklarende woordenlijst

Reglementaire informatie

Beperkte garantie >

56K Faxmodem Gebruikershandleiding en Referentiegids

Beperkte garantie

1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN:

1.1 Deze beperkte garantie wordt alleen verstrekt aan de oorspronkelijke eindgebruiker (KLANT) en is niet overdraagbaar.

1.2 Vertegenwoordigers, leveranciers of bedrijfspartners van U.S. Robotics Corporation (U.S. ROBOTICS) zijn niet gerechtigd de inhoud van deze beperkte garantie te wijzigen namens U.S. ROBOTICS.

1.3 Deze beperkte garantie is nadrukkelijk niet van toepassing op producten die niet nieuw zijn gekocht van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier.

1.4 Deze beperkte garantie is slechts van toepassing in het land of gebied waarvoor het product bestemd is (zoals aangegeven door het modelnummer van het product en stickers met telecommunicatiegoedkeuring op het product).

1.5 U.S. ROBOTICS garandeert de KLANT dat dit product bij normaal gebruik vrij blijft van fabricage- of materiaalfouten voor een periode van TWEE (2) JAAR na aankoop van het product van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier.

1.6 Volgens deze garantie is U.S. ROBOTICS slechts verplicht naar eigen goeddunken defecte producten of onderdelen te repareren met nieuwe of gereconditioneerde onderdelen; of het defecte product of onderdeel te vervangen door eenzelfde of soortgelijk nieuw of gereconditioneerd product of onderdeel; of indien geen van bovenstaande opties beschikbaar is, kan U.S. ROBOTICS naar eigen goeddunken de KLANT een vergoeding geven die niet hoger is dan door U.S. ROBOTICS laatst gepubliceerde adviesprijs voor het product, verminderd met servicekosten. Alle producten of onderdelen waarvoor vervangende producten of onderdelen worden gegeven, worden eigendom van U.S. ROBOTICS.

1.7 U.S. ROBOTICS geeft garantie op het vervangende product of onderdeel voor een periode van NEGENTIG (90) DAGEN na de verzendingsdatum naar de KLANT.

1.8 U.S. ROBOTICS kan niet garanderen of uitspreken dat dit product voldoet aan de eisen van de KLANT of functioneert in combinatie met hardware- of software-producten van derden.

1.9 U.S. ROBOTICS kan niet garanderen of uitspreken dat het functioneren van software-producten die geleverd worden bij dit product onafgebroken of zonder storingen werken of dat alle defecten in software-producten worden gecorrigeerd.

1.10 U.S. ROBOTICS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor software of andere gegevens of informatie van de KLANT die dit product bevat.

2.0 KLANTENVERPLICHTINGEN

2.1 De KLANT is volledig verantwoordelijk voor het voldoen van het product aan de eisen en specificaties van de KLANT.

2.2 De KLANT wordt uitdrukkelijk aanbevolen een backup te maken van alle software die bij dit product geleverd wordt.

2.3 De KLANT is volledig verantwoordelijk voor het behoorlijk installeren en configureren van dit product voor behoorlijke installatie, configuratie, werking en compatibiliteit van de omgeving waarin dit product moet functioneren.

2.4 De KLANT moet U.S. ROBOTICS voorzien van een aankoopbewijs met datum (kopie van een origineel aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier) om aanspraak te maken op garantie.

3.0 RECHT OP GARANTIESERVICE:

3.1 De KLANT dient contact op te nemen met de afdeling technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS of een erkend Service Centre van U.S. ROBOTICS binnen de garantieperiode om recht te hebben op de garantieservice.

3.2 De klant moet het modelnummer van het product, het serienummer van het product en een aankoopbewijs met datum (kopie van een origineel aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier) aanleveren om recht te hebben op de garantieservice.

3.3 Voor informatie over contact opnemen met de afdeling technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS of een erkend Service Centre van U.S. ROBOTICS, verwijzen wij u naar de U.S. ROBOTICS website www.usr.com

3.4 De KLANT wordt verzocht de volgende informatie/voorwerpen beschikbaar te houden wanneer contact op wordt genomen met de afdeling technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS:

· Modelnummer van het product;
· Serienummer van het product;
· Aankoopbewijs met datum;
· Naam en adres van de KLANT;
· Versie van het computerbesturingssysteem van de KLANT;
· Installatie-cd van U.S. ROBOTICS;
· Installatiegids van U.S. ROBOTICS.

4.0 VERVANGINGSGARANTIE:

4.1 In geval de afdeling technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS of een erkend U.S. ROBOTICS Service Centre bepaalt dat het product of onderdeel niet naar behoren functioneert of een storing bevat die direct te wijten is aan fabricage- of materiaalfouten, het product binnen de garantie termijn van TWEE (2) JAAR valt en de KLANT een kopie van het aankoopbewijs (origineel aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier) meestuurt met het product of onderdeel, zal U.S. ROBOTICS de KLANT van een Return Material Authorisation (RMA) voorzien alsook van instructies om het product te retourneren naar de erkende U.S. ROBOTICS Drop Zone.

4.2 Elk product of onderdeel geretourneerd aan U.S. ROBOTICS zonder uitgave van een RMA door U.S. ROBOTICS of een erkend U.S. ROBOTICS Service Centre zal geretourneerd worden.

4.3 De KLANT gaat akkoord de verzendkosten voor het retourneren van het product of onderdeel naar het erkende U.S. ROBOTICS Return Centre te betalen, het product te verzekeren of de aansprakelijkheid op zich te nemen voor verlies of schade die kan ontstaan tijdens het vervoer en een verpakking te gebruiken equivalent aan de originele verpakking.

4.4 U.S. ROBOTICS is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of schade tot het product of onderdeel is ontvangen en als geretourneerd is erkend bij een U.S. ROBOTICS Return Centre.

4.5 Erkende retourneringen van de KLANT worden uitgepakt, bekeken en gekoppeld aan het modelnummer en het serienummer van het product waarvoor de RMA is uitgegeven. Het bijgesloten aankoopbewijs wordt gecontroleerd op aankoopdatum en aankoopplaats. U.S. ROBOTICS is gerechtigd de garantie te weigeren indien na het bekijken van het geretourneerde product of onderdeel de door de KLANT verstrekte informatie niet overeen blijkt te komen met het product waarvoor de RMA is uitgegeven.

4.6 Wanneer een geretourneerd pakket is uitgepakt, bekeken en getest zal U.S. ROBOTICS naar eigen goeddunken besluiten het product of onderdeel te repareren of te vervangen door nieuwe of gereconditioneerde producten of onderdelen te gebruiken voor zover nodig om het product of onderdeel te laten functioneren.

4.7 U.S. ROBOTICS zal doen wat redelijkerwijs mogelijk is om het gerepareerde of vernieuwde product of onderdeel naar de KLANT te verzenden op kosten van U.S. ROBOTICS en niet meer dan EENENTWINTIG (21) DAGEN nadat U.S. ROBOTICS het door de KLANT geretourneerde erkende pakket heeft ontvangen bij een erkend U.S. ROBOTICS Return Centre.

4.8 U.S. ROBOTICS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade door vertraging van levering of verzorging van het gerepareerde of vervangen product of onderdeel.

5.0 BEPERKINGEN

5.1 SOFTWARE VAN DERDEN: Dit product van U.S. ROBOTICS kan software van derden bevatten of daar bij inbegrepen worden. Het gebruik hiervan is onderhevig aan een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers verstrekt door leveranciers van de software van derden. Deze beperkte garantie van U.S. ROBOTICS is niet van toepassing op dergelijke software van derden. Zie de licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor de garantie die op het gebruik van zulke software van toepassing is.

5.2 SCHADE DOOR ONJUIST GEBRUIK, ONACHTZAAMHEID, ONVOLGZAAMHEID, ONJUISTE INSTALLATIE EN/OF OMGEVINGSFACTOREN: Voor zover wettelijk is toegestaan, is deze beperkte garantie van U.S. ROBOTICS niet van toepassing op slijtage; schade aan of verlies van gegevens door comptabiliteit met huidige en/of toekomstige versies van het besturingssysteem of andere huidige en/of toekomstige software en hardware; aanpassingen (door anderen dan U.S. ROBOTICS of erkende U.S. ROBOTICS Service Centres); schade door fouten van de gebruiker of door onvolgzaamheid van de instructies in de gebruikersdocumentatie of andere bijbehorende documentatie; schade door natuurlijke omstandigheden zoals bliksem, storm, overstromingen, brand, aardbevingen enz.; producten met een serienummer dat is veranderd of verwijderd; onjuist gebruik of onachtzaamheid; schade door overmatige kabelbelasting, temperaturen of elektriciteit; vervalsingen; schade aan of verlies van gegevens door een computervirus, -worm, Trojaans paard of door verval van de geheugeninhoud; storingen van het product veroorzaakt door ongelukken, onjuist gebruik, misbruik (met inbegrip van maar niet beperkt tot onjuiste installatie, verbinding met onjuiste voltages en stopcontacten); storingen als gevolg van producten die niet zijn geleverd door U.S. ROBOTICS; schade door vochtige, corroderende omgevingen, sterke elektriciteitsschommelingen, verzending, buitengewone werkomstandigheden; of het gebruik van het product buiten de grenzen van het land of gebied waarvoor het bedoeld is (zoals aangegeven door het modelnummer van het product en de stickers met telecommunicatiegoedkeuring op het product).

5.3 VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN SLUITEN DE VOOGAANDE GARANTIES EN REDRESSEN ALLE ANDERE GARANTIES, RECHTEN EN VOORWAARDEN UIT, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARATIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, CONFORMITEIT MET OMSCHRIJVINGEN EN INTEGRITEIT, EN KOMEN ZE HIERVOOR IN DE PLAATS. U.S. ROBOTICS IS NIET AANSPRAKELIJK EN STAAT ANDERE PARTIJEN NIET TOE NAMENS HAAR DE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH TE NEMEN VOOR DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, DE GARANTIE OF HET GEBRUIK VAN HAAR PRODUCTEN.

5.4 BEPERKING VAN GARANTIE VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUITEN U.S. ROBOTICS EN DE ERKENDE LEVERANCIERS VAN U.S. ROBOTICS ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT, OP GROND VAN WANPRESTATIE ALSMEDE ONRECHTMATIGE DAAD, VOOR INCIDENTELE SCHADE DAN WEL GEVOLGSCHADE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE, SCHADE DOOR UITBETALING VAN SCHADEVERGOEDING, OF VOOR OMZET- EN WINSTDERVING, BEDRIJFSVERLIES, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, HET GEBRUIK, DE PRESTATIES, DE STORING OF DE ONDERBROKEN WERKING VAN HAAR PRODUCTEN, ZELFS ALS U.S. ROBOTICS OF HAAR LEVERANCIER VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD, EN BLIJFT DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE REPARATIE, DE VERVANGING OF DE TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT, NAAR KEUZE VAN U.S. ROBOTICS. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE WORDT NIET BEÏNVLOED WANNEER AANSPRAAK OP GARANTIE NIET HET BEOOGDE RESULTAAT OPLEVERT.

6.0 AFWIJZING: In sommige landen, staten, gebieden of provincies zijn uitsluitingen of beperkingen van impliciete garanties of de beperking van incidentele of gevolgschade voor bepaalde producten die aan klanten worden verstrekt, of beperkingen inzake de aansprakelijkheid bij persoonlijk letsel, niet toegestaan waardoor de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op de situatie van de KLANT van toepassing zijn. Wanneer de impliciete garanties wettelijk in hun geheel niet mogen worden uitgesloten, dan zijn zij beperkt tot de duur van TWEE (2) JAAR van deze schriftelijke garantie. Deze garantie geeft de KLANT bepaalde rechten die, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving, kunnen variëren.

7.0 TOEPASSELIJK RECHT Deze beperkte garantie is onderhevig aan de wetgeving van de staat Illinois in de Verenigde Staten voor zover deze niet in conflict is met wettelijke principes en met het VN-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL, 60173
V.S.