USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion

Maskinvaruinstallation

Konfigurera 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router

Utskriftsserver

Felsökning och support

Bilagor

Bestämmelser

Vanliga frågor

USRobotics Corporation, begränsad garanti >

Användarhandbok för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

USRobotics Corporation, begränsad garanti

MASKINVARA: USRobotics garanterar slutanvändaren ("Kunden") att denna maskinvaruprodukt kommer att vara felfri med avseende på arbetsutförande och material, under normal användning under följande tidsperiod från datum för inköp från USRobotics eller auktoriserade återförsäljare:

Två (2) år

USRobotics åtar sig endast att under garantitiden på USRobotics bekostnad och efter USRobotics gottfinnande reparera den defekta produkten eller delen, tillhandahålla Kunden en likvärdig produkt eller del som ersättning, eller om ingen av de två ovannämnda alternativen är skäliga, kan USRobotics, efter eget gottfinnande, ersätta Kunden för den summa som lagts ut för den felaktiga produkten. Alla produkter som byts ut blir USRobotics egendom. Utbytesprodukter kan vara nya eller reparerade. USRobotics lämnar en garanti för den utbytta eller reparerade produkten eller delen under nittio (90) dagar från leverans, eller återstoden av den ursprungliga garantiperioden, beroende på vilken som är längst.

PROGRAMVARA: USRobotics garanterar Kunden att varje licensierad programvara väsentligen efterlever programspecifikationerna för den, under en period av nittio (90) dagar från inköpsdatumet från USRobotics eller dess auktoriserade återförsäljare. USRobotics garanterar under garantiperioden, att de media som innehåller programvaran inte är felaktiga. Inga uppdateringar ingår. USRobotics åtar sig endast att under garantitiden på USRobotics bekostnad och efter USRobotics gottfinnande återbetala inköpspriset som erlagts av Kunden för ev. defekta produkter, eller att ersätta ev. defekta media med programvara som i allt väsentligt överensstämmer med USRobotics publicerade specifikationer. Kunden ansvarar för valet av lämplig programvara och tillhörande referensmaterial. USRobotics utfärdar inga garantier eller gör några utfästelser om att produkterna uppfyller Kundens krav eller fungerar tillsammans med all maskinvara eller alla program från andra tillverkare, att produkterna fungerar utan avbrott eller fel, eller att alla defekter i produkterna kommer att korrigeras. För alla produkter från andra tillverkare som upptas i USRobotics produktdokumentation eller specifikationer som kompatibla, kommer USRobotics att göra rimliga ansträngningar för att ge kompatibilitet, utom där icke-kompatibiliteten orsakas av en "bugg" eller skada i produkten från andra tillverkare, eller p.g.a. att produkten inte brukats i enlighet med USRobotics publicerade specifikationer eller användarhandbok.
DENNA PRODUKT FRÅN USRobotics KAN INNEHÅLLA ELLER VARA KOMBINERAD MED PROGRAMVARA FRÅN ANDRA LEVERANTÖRER, VARS ANVÄNDNING REGLERAS AV ETT SEPARAT LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. DENNA GARANTI FRÅN USRobotics GÄLLER INTE SÅDAN PROGRAMVARA FRÅN ANDRA LEVERANTÖRER. FÖR RÄTT GARANTI, SE DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE SOM AVSER ANVÄNDANDET AV SÅDAN PROGRAMVARA.

ERHÅLLA GARANTISERVICE: Kunden måste kontakta ett USRobotics Corporate Service Centre eller ett auktoriserad USRobotics Service Centre inom gällande garantiperiod för att erhålla auktorisation för garantiservice. Daterat inköpsbevis från USRobotics eller dess auktoriserade återförsäljare kan komma att krävas. Produkter som returneras till USRobotics Corporate Service Centre måste först godkännas av USRobotics och märkas med ett SRO-nummer (Service Repair Order) på utsidan av paketet och skickas förbetalt och korrekt paketerat för säker transport. Vi rekommenderar att paketet försäkras eller skickas på ett sätt som möjliggör att det går att spåra. Den reparerade eller utbytta produkten skickas till Kunden för USRobotics räkning, senast trettio (30) dagar efter att USRobotics har mottagit den skadade produkten. Returnera produkten till:

I USA:
FRS Europe BV
528 Spanish Lane
Walnut, CA. 91789

I Kanada:
USRobotics
Unit-100 13751 Mayfield Pl.
Richmond, B.C. Canada V6V 2G9

I Europa:
FRS Europe BV.
Draaibrugweg 2
1332 AC Almere
Nederländerna

USRobotics ansvarar inte för någon programvara eller inbyggd programvara, information eller minnesdata för Kunden som finns i, lagras på eller är integrerat med några produkter som returneras till USRobotics för reparation, vare sig under gällande garanti eller inte.

SÄRSKILD GARANTI: OM EN PRODUKT FRÅN USRobotics INTE FUNGERAR ENLIGT GARANTIERNA OVAN, SKA KUNDENS ENDA GOTTGÖRELSE VID GARANTIBROTT VARA REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET, EFTER USRobotics GOTTFINNANDE. I DEN MÅN GÄLLANDE LAG TILLÅTER ÄR OVANNÄMNDA GARANTIER OCH GOTTGÖRELSER EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ANTINGEN GENOM TILLÄMPANDE AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING ELLER ANNORLEDES, INKLUSIVE GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ÖVERENSSTÄMMANDE MED BESKRIVNINGEN OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. USRobotics FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT GARANTIANSVAR. USRobotics VARKEN ANTAR ELLER MEDGER ANNAN PERSON ATT ANTA ÅT SIG ANSVAR I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER. USRobotics SKALL INTE ANSVARA I ENLIGHET MED DENNA GARANTI OM TESTNING OCH UNDERSÖKNING AVSLÖJAR ATT DEN PÅSTÅDDA DEFEKTEN ELLER FELET I PRODUKTEN INTE EXISTERAR ELLER ORSAKADES AV KUNDENS ELLER ANNAN TREDJE PERSONS FELAKTIGA ANVÄNDNING, VANSKÖTSEL, INKORREKT INSTALLATION ELLER TESTNING, ICKE AUKTORISERADE FÖRSÖK ATT ÖPPNA, REPARERA ELLER MODIFIERA PRODUKTEN, ELLER NÅGON ANNAN ORSAK UTÖVER AVSEDD ANVÄNDNING, ELLER GENOM OLYCKA, ELDSVÅDA, ÅSKA, ANDRA TILLBUD ELLER FORCE MAJEURE.

ANSVARSBEGRÄNSNING: MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG , FRISKRIVER SIG USRobotics OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅN ALLT GARANTIANSVAR, OAVSETT OM DET BASERAS PÅ AVTAL, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), FÖR SPECIELL, OFÖRUTSÄGBAR, INDIREKT ELLER STRAFFBAR SKADA AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUST AV INTÄKT ELLER VINST, UTEBLIVNA AFFÄRER, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DATA, ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST SOM ORSAKATS AV ELLER I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, INSTALLATION, UNDERHÅLL, ANVÄNDNING, PRESTANDA, FEL, ELLER DRIFTAVBROTT AV/PÅ PRODUKTERNA, ÄVEN OM USRobotics ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN FÖRLUST ELLER SÅDANA SKADOR, SAMT BEGRÄNSAR SITT ANSVAR TILL ATT GÄLLA REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING AV INKÖPSSUMMAN, EFTER USRobotics GOTTFINNANDE. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADOR PÅVERKAS INTE OM NÅGON ÅTGÄRD SOM ANGES HÄRI SKULLE MISSLYCKAS I DET HUVUDSAKLIGA SYFTET.

ANSVARSFRISKRIVNING: Eftersom det i vissa länder, stater och områden inte är tillåtet att utesluta eller begränsa underförstådda garantier, eller att begränsa tillfälliga eller sekundära skador för vissa produkter, eller begränsa ansvar för personskada, är det möjligt att ovanstående uteslutanden eller begränsningar inte gäller just dig. Där de underförstådda garantierna inte får uteslutas helt och hållet, kommer de endast att gälla så länge den skriftliga garantin gäller. Den här garantin ger dig vissa juridiska rättigheter som kan variera enligt lokala lagar.

GÄLLANDE LAG: Den här begränsade garantin ska styras av lagarna för State of Illinois, USA, med undantag för de principer som berör lagkonflikter och med undantag för Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor.

Detta dokument innehåller material som skyddas av upphovsrättslagstiftning. Med ensamrätt. Denna handbok eller delar av den får inte för något ändamål mångfaldigas eller överföras på något sätt, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från upphovsmännen. De produktnamn som nämns i detta dokument är endast angivna av identifieringsskäl. Alla varumärken, produktnamn eller märkesnamn i detta dokument tillhör respektive ägare.