USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion

Maskinvaruinstallation

Konfigurera 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router

Utskriftsserver

Felsökning och support

Bilagor

Bestämmelser >

Vanliga frågor

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

Bestämmelser

FCC-deklaration om överensstämmelse:
Den här enheten följer kraven i del 15 av FCC-reglerna. Användning lyder under följande villkor:

  1. Enheten får inte orsaka skadliga störningar.
  2. Enheten måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter.

Den här utrustningen har testats och funnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. De här gränserna är utformade att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsområden. Den här utrustningen genererar, använder och kan utsända strålning i radiofrekvensområdet. Om denna utrustning inte installeras och används enligt tillverkarens instruktioner kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att en viss installation inte ska orsaka störningar. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan kontrolleras genom att stänga av och sätta på utrustningen, bör användaren rätta till störningarna på något eller några av följande sätt:
Flytta eller rikta om antennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till en strömkälla på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
Be återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjälp.
Det krävs att du använder skärmade kablar för anslutning av bildskärmen till grafikkortet för att försäkra överensstämmelse med FCC-regler. Ändringar i den här enheten som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens behörighet att använda den här utrustningen.

FCC-deklaration om strålningsexponering
Den här utrustningen överensstämmer med gränserna för strålningsexponering för en okontrollerad miljö, enligt FCC-reglerna. Denna utrustning ska installeras och drivas med minst 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

UL-listning /CUL-listning eller CSA-certifierad
Denna informationsteknikutrustning är UL-listad och CUL-listad eller CSA-certifierad för de användningsområden som beskrivs i användarhandboken.

Deklaration för Industry Canada
Den här utrustningen uppfyller kraven för Industry Canada Spectrum Management and Telecommunications regler, RSS-210 - standard Low Power License-Exempt Radio Communication Devices.
Användning lyder under följande villkor:

  1. Enheten kan orsaka störningar.
  2. Enheten måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter på enheten.

EGs deklaration om överensstämmelse:
Vi, USRobotics Corporation, 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA, tillkännager som enda åtagande att USRobotics 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router till vilket den här deklarationen hör, efterlever följande standarder och/eller andra normgivande dokument:
EN60950
EN55022
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Vi förklarar härmed att den här produkten efterlever alla viktiga krav i direktivet 1999/5/EC. Proceduren för bedömning av överensstämmelse som hänvisas till i Article 10(3) och mer detaljerat i Annex II i direktivet 1999/5/EC har följts.

Denna produkt har godkänts för användning i följande länder: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Nederländerna, Österrike, Danmark, Schweiz och Storbritannien.

Tillverkarens ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett åtagande från leverantörens sida. Inga garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, görs avseende kvaliteten, riktigheten eller lämplighet för ett särskilt ändamål i detta dokument. Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i innehållet i detta dokument och/eller tillhörande produkter utan någon förpliktelse att meddela dessa ändringar. Tillverkaren ansvarar inte under några omständigheter för direkta, indirekta, speciella eller tillfälliga skador eller följdskador som uppstår till följd av användning av eller svårighet att använda denna produkt eller dokumentation, även om tillverkaren har informerats om att sådana skador kan uppstå. Detta dokument innehåller material som skyddas av upphovsrättslagstiftning. Med ensamrätt. Denna handbok eller delar av den får inte för något ändamål mångfaldigas eller överföras på något sätt, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från upphovsmännen. De produktnamn som nämns i detta dokument är endast angivna av identifieringsskäl. Alla varumärken, produktnamn eller märkesnamn i detta dokument tillhör respektive ägare.