USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Inleiding

Installatie van de hardware

De 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router configureren

Printserver

Problemen oplossen en ondersteuning

Bijagen

Reglementaire informatie

Veelvoorkomende Vragen

Beperkte Garantie van USRobotics Corporation >

Nieuwe functies

22 Mbps Wireless Cable/DSL Router Gebruikershandleiding (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP en Macintosh)

Beperkte Garantie van USRobotics Corporation

HARDWARE: USRobotics garandeert de eindgebruiker (“de klant”) dat dit hardwareproduct bij normaal gebruik geen fabricagefouten en materiaaldefecten zal vertonen gedurende de volgende periode vanaf de datum van aankoop bij USRobotics of een erkende leverancier:

twee (2) jaar

Krachtens deze uitdrukkelijke garantie is USRobotics uitsluitend verplicht tot het op kosten van USRobotics en naar eigen goeddunken het defecte product of onderdeel te repareren of te vervangen. Indien geen van beide voorgenoemde opties naar redelijkheid beschikbaar is, kan USRobotics besluiten het aankoopbedrag dat voor het product werd betaald te vergoeden. Alle vervangen producten worden het eigendom van USRobotics. Vervangende producten zijn nieuw of gereconditioneerd. USRobotics garandeert alle vervangen of herstelde producten of onderdelen gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van verzending of de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode, indien deze periode langer is.

SOFTWARE: USRobotics garandeert de klant dat ieder softwareprogramma dat onder licentie wordt verstrekt, in grote lijnen zal werken volgens de programmaspecificaties gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop bij USRobotics of bij een erkende leverancier van USRobotics. USRobotics garandeert dat de media waarop de software zich bevindt, gedurende de garantieperiode vrij zal zijn van defecten. Updates worden niet verstrekt. Krachtens deze uitdrukkelijke garantie is USRobotics uitsluitend verplicht tot het op kosten van USRobotics en naar eigen goeddunken de aankoopsom voor defecte softwareproducten terug te betalen of defecte media te vervangen door software die grotendeels overeenkomt met de corresponderende specificaties die door USRobotics zijn gepubliceerd. De klant is verantwoordelijk voor de selectie van de juiste toepassingen en het bijbehorende referentiemateriaal. USRobotics garandeert noch beweert dat haar softwareproducten voldoen aan de eisen die door de klant worden gesteld of zullen werken met hardware en/of applicaties van derden, dat de softwareproducten ononderbroken en foutloos zullen functioneren of dat alle gebreken in de softwareproducten zullen worden verholpen. Voor alle producten van derden waarvan in de productdocumentatie of in de specificaties van de USRobotics-software wordt vermeld dat ze compatibel zijn, zal USRobotics doen wat redelijkerwijs mogelijk is om deze compatibiliteit te leveren, tenzij de incompatibiliteit het gevolg is van een "bug", een defect in het product van derden of gebruik van het softwareproduct in strijd met de door USRobotics gepubliceerde specificaties of de handleiding.
DIT PRODUCT VAN USRobotics MAG SOFTWARE VAN DERDEN BEVATTEN OF DAAR BIJ INBEGREPEN WORDEN. HET GEBRUIK HIERVAN IS ONDERHEVIG AAN EEN AFZONDERLIJKE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS. DEZE GARANTIE VAN USRobotics IS NIET VAN TOEPASSING OP DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN. ZIE DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR DE GARANTIE DIE OP HET GEBRUIK VAN ZULKE SOFTWARE VAN TOEPASSING IS.

AANSPRAAK DOEN OP DE GARANTIE: De klant dient gedurende de betreffende garantieperiode contact op te nemen met een USRobotics Corporate Service Centre of een geautoriseerd USRobotics Service Centre voor toestemming om gebruik te maken van de garantie. Mogelijk wordt verzocht om een aankoopbewijs van USRobotics of van een erkende leverancier van USRobotics met vermelding van de aankoopdatum. Producten die worden teruggezonden naar het Corporate Service Center van USRobotics moeten aan de buitenkant van het pakket worden voorzien van een door USRobotics opgegeven nummer waarmee toestemming voor de terugzending wordt verleend (Service Repair Order (SRO)-nummer) en voldoende gefrankeerd en veilig verpakt worden verzonden. Het is raadzaam de zending te verzekeren of te verzenden volgens een methode waarbij het pakket kan worden getraceerd. Het herstelde of vervangen artikel wordt op kosten van USRobotics uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het defecte product door USRobotics teruggezonden naar de klant. Retourneer het product aan:

In de Verenigde Staten:
USR-Walnut
528 Spanish Lane
Walnut, CA.91789

In Canada:
USRobotics
Unit-100 13751 Mayfield Pl.
Richmond, B.C. Canada V6V 2G9

In Europa:
FRS Europe BV.
Draaibrugweg 2
1332 AC Almere
Nederland

USRobotics is niet verantwoordelijk voor programmatuur, firmware, informatie of geheugengegevens van de klant die zich bevinden in, zijn opgeslagen op, of zijn geïntegreerd in producten die ter reparatie zijn teruggezonden naar USRobotics, ongeacht de geldende garantie.

EXCLUSIEVE GARANTIE: WANNEER EEN PRODUCT VAN USRobotics NIET FUNCTIONEERT ZOALS HIERBOVEN GEGARANDEERD, BLIJFT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN USRobotics BEPERKT TOT HET NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HERSTELLEN, VERVANGEN OF TERUGBETALEN VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN SLUITEN DE VOORGAANDE GARANTIES EN REDRESSEN ANDERE GARANTIES, RECHTEN EN VOORWAARDEN UIT, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, CONFORMITEIT MET OMSCHRIJVINGEN EN INTEGRITEIT, EN KOMEN ZE HIERVOOR IN DE PLAATS. USRobotics IS NIET AANSPRAKELIJK EN STAAT ANDERE PARTIJEN NIET TOE NAMENS HAAR DE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH TE NEMEN IN VERBAND MET DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD OF HET GEBRUIK VAN HAAR PRODUCTEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN USRobotics VOLGENS DEZE GARANTIE VERVALT INDIEN NA TESTEN EN ONDERZOEK BLIJKT DAT HET DEFECT OF HET NIET CORRECT FUNCTIONEREN VAN HET PRODUCT NIET BESTAAT OF DOOR DE KLANT OF EEN ANDERE PERSOON WERD VEROORZAAKT TEN GEVOLGE VAN ONJUIST GEBRUIK, ONACHTZAAMHEID, ONJUISTE INSTALLATIE EN TESTS, NIET TOEGESTANE POGINGEN OM HET PRODUCT TE OPENEN, TE REPAREREN OF TE WIJZIGEN OF ENIGE ANDERE OORZAAK BUITEN HET KADER VAN BEDOELD GEBRUIK, OF TEN GEVOLGE VAN EEN ONGELUK, BRAND, BLIKSEM OF ANDERE UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN OF OVERMACHT.

BEPERKING VAN GARANTIE: VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUITEN USRobotics EN DE ERKENDE LEVERANCIERS VAN USRobotics ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT, OP GROND VAN WANPRESTATIE ALSMEDE ONRECHTMATIGE DAAD (ONACHTZAAMHEID INCLUIS), VOOR INCIDENTELE SCHADE DAN WEL GEVOLGSCHADE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE, SCHADE DOOR UITBETALING VAN SCHADEVERGOEDING, OF VOOR OMZET- EN WINSTDERVING, BEDRIJFSVERLIES, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, HET GEBRUIK, DE PRESTATIES, DE STORING OF DE ONDERBROKEN WERKING VAN HAAR PRODUCTEN, ZELFS ALS USRobotics OF HAAR LEVERANCIER VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD, EN BLIJFT DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE REPARATIE, DE VERVANGING OF DE TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT, NAAR KEUZE VAN USRobotics. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE WORDT NIET BEÏNVLOED WANNEER AANSPRAAK OP GARANTIE NIET HET BEOOGDE RESULTAAT OPLEVERT.

AFWIJZING: In sommige landen, staten of provincies zijn uitsluitingen of beperkingen van impliciete garanties of de beperking van incidentele of gevolgschade voor bepaalde producten die aan klanten worden verstrekt, of beperkingen inzake de aansprakelijkheid bij persoonlijk letsel, niet toegestaan waardoor de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op uw situatie van toepassing zijn. Als impliciete garanties niet in hun geheel mogen worden uitgesloten, dan zijn zij beperkt tot de duur van de geldende schriftelijke garantie. Deze garantie geeft u bepaalde rechten die, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving, kunnen variëren.

JURISDICTIE: Deze beperkte garantie is onderhevig aan de wetgeving van de staat Illinois in de Verenigde Staten, voor zover deze niet in conflict is met wettelijke principes en met het VN-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Dit document bevat informatie die beschermd wordt door het auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding mag worden verveelvuldigd of verzonden in welke vorm, op welke manier en voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de schrijvers. Namen van producten die in dit document verschijnen, worden uitsluitend verstrekt voor het doel van identificatie. Alle handelsmerken en namen van producten en merken in dit document zijn het geregistreerde eigendom van hun respectieve houders.