USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Inleiding

Installatie van de hardware

De 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router configureren

Printserver

Problemen oplossen en ondersteuning

Bijagen

Reglementaire informatie >

Veelvoorkomende Vragen

Beperkte Garantie van U.S. Robotics Corporation

Nieuwe functies

22 Mbps Wireless Cable/DSL Router Gebruikershandleiding (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP en Macintosh)

Reglementaire informatie

FCC-overeenkomstverklaring
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van deel 15 van de FCC-regels. De werking voldoet derhalve aan twee voorwaarden:

  1. Het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
  2. het moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen kunnen veroorzaken

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden dienen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een particuliere installatie. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur dient volgens de aanwijzingen van de fabrikant geïnstalleerd en gebruikt te worden, anders zou het schadelijke storing kunnen veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Mocht het apparaat storing in radio- of televisieontvangst veroorzaken, hetgeen kan worden vastgesteld wanneer de apparatuur uit en aan wordt gezet, dan kunt u met de volgende maatregelen trachten de storing te verhelpen:
Verander de positie van de ontvangstantenne.
Zet de apparatuur en het ontvangende apparaat verder van elkaar.
Sluit de apparatuur niet aan op hetzelfde stopcontact als het ontvangende apparaat.
Bel de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
U dient het beeldscherm met afgeschermde kabels aan te sluiten op de grafische kaart om aan de vereisten van de FCC-regels te voldoen. Wijzigingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij die vaststelt of de apparatuur aan de eisen voldoet, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de toestemming ontzegd wordt om de apparatuur te gebruiken.

Informatie over de afneembare antenne
FCC Deel 15, Subpart C, Onderdeel 15.203 Antennevereiste
Gebruikers van USR 8022: om te voorkomen dat een andere dan de door de verantwoordelijke partij geïnstalleerde antenne wordt gebruikt in combinatie met het apparaat, zullen wij het voorzien van een geschikte zender. Een permanente antenne of een antenne die rechtstreeks in verbinding staat met de zender voldoet aan de hierin genoemde bepalingen. De fabrikant kan het apparaat zo aanpassen dat de gebruiker een defecte antenne kan vervangen. Het is echter niet toegestaan een standaard antenneaansluiting of elektrische aansluiting te gebruiken.

FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze apparatuur dient zodanig geïnstalleerd en bediend te worden dat er een afstand van minimaal 20 cm tussen de radiator en uw lichaam is.

UL notering/CUL notering of CSA-certificaat
Deze informatietechnologische apparatuur is voorzien van een UL-notering en een CUL-notering of een CSA-certificaat voor het gebruik die beschreven wordt in de Gebruikershandleiding.

Verklaring voor Canadese industrie
Deze apparatuur voldoet aan de Industry Canada Spectrum Management and Telecommunications-beleidsregel RSS-210, standaard Low Power License-Exempt Radio Communication Devices.
De werking voldoet derhalve aan twee voorwaarden:

  1. Dit product kan storing veroorzaken.
  2. Dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen van het apparaat kunnen veroorzaken.

Overeenkomstverklaring voor het CE-merk
USRobotics Corporation, te 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, Verenigde Staten, verklaren algeheel verantwoordelijk te zijn dat de USRobotics 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router waarop deze verklaring betrekking heeft, conformeert aan de volgende standaarden en overige classificaties:
EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950

Bij deze verklaren we dat dit product voldoet aan alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EC.

Dit product kan gebruikt worden in de volgende landen:
Duitsland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Nederland, Luxemburg, Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland en Griekenland

Overeenkomstig IEEE 802.11b is het volgende in de R&TTE-landen van kracht:

Land frequentieband max. uitvoer
Frankrijk 2400-2483.5 MHz < 10 mW EIRP alleen binnen
2446.5-2483.5 MHz < 100 mW EIRP binnen/buiten voor privé-doeleinden
----------------------------------------------------------------------------
Nederland 2400-2483.5 MHz 10 mW binnen en buiten zonder licentie
2400-2483.5 MHz 100 mW binnen zonder licentie
2451-2471 MHz 100mW buiten met licentie
----------------------------------------------------------------------------

Overeenkomstig de bepalingen in het besluit CEPT ERC/DEC/(01)07 mogen de frequenties tussen 2.400 en 2.483,5 MHz worden gebruikt voor gedeelde doeleinden in lokale privé-netwerken die voorzien zijn van apparaten die gebruik maken van een klein bereik voor de gegevensoverdracht door middel van de spreadspectrum-techniek (R-LAN), in overeenstemming met de bepalingen in de aanbeveling CEPT ERC/REC 70-03 (Annex 3).

Gebruikers in Frankrijk: u mag alleen de kanalen 10tot en met 13 gebruiken. Het gebruik van de kanalen 1 tot en met 9 is streng verboden. Raadpleeg de 22 Mbps Wireless Configuration Utilities in de gebruikshandleiding om het juiste kanaal te kiezen.

Afwijzingsverklaring van de fabrikant

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd en vormt op geen enkele wijze een toezegging door de fabrikant. Er wordt geen enkele garantie geboden of uitspraak gedaan, ofwel expliciet ofwel impliciet, met betrekking tot de kwaliteit, de nauwkeurigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van dit document. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document en/of de ermee verwante producten te allen tijde te veranderen zonder verplichting om wie dan ook en welke organisatie dan ook van dergelijke veranderingen op de hoogte te stellen. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik of het niet in staat zijn te gebruiken van dit product of de documentatie, zelfs als de fabrikant van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Dit document bevat informatie die beschermd wordt door het auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding mag worden verveelvuldigd of verzonden in welke vorm, op welke manier en voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de schrijvers. Namen van producten die in dit document verschijnen, worden uitsluitend verstrekt voor het doel van identificatie. Alle handelsmerken en namen van producten en merken in dit document zijn het geregistreerde eigendom van hun respectieve houders.